Aktualności

Przetarg na Dostawę i montaż urządzeń edukacyjnych, sprzętu sportowo - rekreacyjnego, kajaków w ramach programu: Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny

 

01-04-2014

 

Brzeziny: Dostawa i montaż urządzeń edukacyjnych, sprzętu sportowo - rekreacyjnego, kajaków w ramach programu: Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny
Numer ogłoszenia: 70255 - 2014; data zamieszczenia: 01.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach , ul. św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie, tel. 0-46 874 12 95, faks 0-46 874-02-80.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż urządzeń edukacyjnych, sprzętu sportowo - rekreacyjnego, kajaków w ramach programu: Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń edukacyjnych, sprzętu sportowo - rekreacyjnego, kajaków w ramach programu: Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny realizowanego w Działaniu 1.2. Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań: I. Zadanie nr 1 - Dostawa i montaż sprzętu sportowo - rekreacyjnego. II. Zadanie nr 2 - Dostawa i montaż urządzeń edukacyjnych. III. Zadanie nr 3 - Dostawa 8 kajaków z wiosłami, kamizelkami ratunkowymi oraz przyczepą do przewozu kajaków..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2, 37.50.00.00-3, 34.52.20.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia
• III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zastrzega sobie prawo do zmiany treści umowy w przypadkach opisanych w pkt. 3 określając warunki tych zmian. 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności. 3. Istotne zmiany postanowień zawartej umowy możliwe są w następujących okolicznościach: I. Zmiana postanowień niniejszej umowy co do terminu wykonania zamówienia dopuszczalna jest w przypadku: a) opóźnienia w projektach nadrzędnych uniemożliwiających realizację umowy zgodnie z określonym pierwotnie harmonogramem. Przez projekt nadrzędny rozumie się zwłaszcza projekty, od których uprzedniej realizacji uzależniona jest realizacja projektu, którego dotyczy niniejsza umowa; b) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, c) zmian regulacji prawnych, wpływających na konieczność zmiany terminu, II. Zmiana postanowień niniejszej umowy co do wynagrodzenia dopuszczalna jest w przypadku: a) ceny brutto za wykonanie zamówienia publicznego jedynie w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku od towaru i usług. III. Zmiana postanowień niniejszej umowy co do zakresu rzeczowego dopuszczalna jest w przypadku: a) zmian regulacji prawnych, wpływających na konieczność zmiany zakresu rzeczowego, b) konieczność dostarczenia innych, niż określone w umowie produktów spowodowana zakończeniem produkcji określonych w umowie produktów lub wycofaniem ich z produkcji lub obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; c) wystąpienia okoliczności, których strony nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, d) konieczność zmiany zakresu rzeczowego w przypadku, gdy zmiana ta wynika z okoliczności których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 4. Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osób reprezentujących Strony. 5. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. 6. W trakcie trwania niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o: zmianie siedziby lub nazwy firmy, zmianie osób reprezentujących, ogłoszeniu upadłości, ogłoszeniu likwidacji, zawieszeniu działalności, wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopsbrzeziny.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 95-060 Brzeziny ul. Św. Anny 57, pok. nr 2.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 95-060 Brzeziny ul. Św. Anny 57, pok. nr 2.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny realizowany w Działaniu 1.2. Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH
CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Dostawa i montaż sprzętu sportowo - rekreacyjnego.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż następujących zestawów sprzętu sportowo - rekreacyjnego: 1. Zestaw do gry w boule 6 szt. 2. Zestaw do gry w badminton 4 szt. 3. Zestaw kijków do nordic walking 6 szt. 4. Skakanki 10 szt. 5. Zestaw do gry w tenisa stołowego 4 szt. 6. Kręgle 4 szt. 7. Kule do kręgli 5 szt. 8. Gumowe piłki dla dzieci 5 szt. 9. Zestaw do gry w szachy 4 szt. 10. Rozkładany zestaw do gry w ringo 1 szt. 11. Stół do gry w ping-ponga - 1 szt. 12. Stół do gry w szachy - 1szt. 13. Tor do gry w kręgle - 1szt. 14. Boisko do gry w boule - 1szt. 15. Tablice ekspozycyjne - 5szt. Podstawowe wymagania dla dostarczonego sprzętu: - dostosowane do wymagań znaku bezpieczeństwa, posiadające stosowne certyfikaty - o wysokiej odporności na wpływ warunków atmosferycznych ( deszcz, słońce, śnieg) - o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne ( uderzenia, obciążenia). Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia własnym transportem i na koszt własny przedmiotu zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca tj. Muzeum Regionalne w Brzezinach siedziba biura programu Rewitalizacja społeczna, ul. Piłsudskiego 49, 95-060 Brzeziny. Zamawiający zleca Wykonawcy montaż następujących urządzeń: stołu do gry w ping-ponga, stołu do gry w szachy wraz z siedzeniami, toru do kręgli, boiska do gry w boule oraz tablic ekspozycyjnych, we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. Minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo - jakościowego..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2, 37.50.00.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Dostawa i montaż urządzeń edukacyjnych.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż następujących urządzeń edukacyjnych: 1. Kołyska Newtona: 2. Nurek Kartezjusza: 3. Koło Spiralne: 4. Rozszczepiacz światła: 5. Luneta Obserwacyjna: Podstawowe wymagania dla dostarczonych urządzeń: - dostosowane do wymagań znaku bezpieczeństwa, posiadające stosowne certyfikaty - o wysokiej odporności na wpływ warunków atmosferycznych ( deszcz, słońce, śnieg) - o wysokiej odporności na uszkodzenia mechaniczne ( uderzenia, obciążenia). Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia własnym transportem i na koszt własny przedmiot zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca tj. Muzeum Regionalne w Brzezinach siedziba biura programu Rewitalizacja społeczna, ul. Piłsudskiego 49, 95-060 Brzeziny Zamawiający zleca Wykonawcy montaż w/w urządzeń edukacyjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo - jakościowego..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.50.00.00-3.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Dostawa 8 kajaków z wiosłami, kamizelkami ratunkowymi oraz przyczepą do przewozu kajaków.
• 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa 8 kajaków z wiosłami, kamizelkami ratunkowymi oraz przyczepą do przewozu kajaków. Kajaki dwuosobowe 8 szt., przeznaczone do użytku na stawie. Kajaki powinny być lekkie i wykonane z trwałych materiałów. Kajak musi być dwu kokpitowy i posiadać jeden luk bagażowy zamykany hermetycznie. Wiosła -16 sztuk. Kamizelki ratunkowe, posiadające atesty PRS - 16 sztuk. Przyczepa do przewozu kajaków 1 szt., wykonana z ocynkowanej stali. Zawieszenie amortyzowane z resorem. Przyczepa musi być nowa, wykonana z nowych elementów. Przygotowana do rejestracji (świadectwo homologacji dostarczyć wraz z przyczepą). Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia własnym transportem i na koszt własny przedmiot zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca tj. Muzeum Regionalne w Brzezinach siedziba biura programu Rewitalizacja społeczna, ul. Piłsudskiego 49, 95-060 Brzeziny Minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo - jakościowego..
• 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.52.20.00-2.
• 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.
• 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 Do Pobrania SIWZ