Aktualności

Przetarg na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wchodzących w zakres świadczeń pomocy społecznej

 

11-04-2014

 

Brzeziny: świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wchodzących w zakres świadczeń pomocy społecznej
Numer ogłoszenia: 124758 - 2014; data zamieszczenia: 11.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach , ul. św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie, tel. 0-46 874 12 95, faks 0-46 874-02-80.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wchodzących w zakres świadczeń pomocy społecznej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wchodzących w zakres świadczeń pomocy społecznej określonych w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 182) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. nr 189, poz.1598 z późn.zm.) dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach Usług opiekuńczych w rozumieniu art. 50 ust 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w ilości szacunkowej 4422 godzin. Specjalistycznych usług opiekuńczych w rozumieniu art. 50 ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w ilości szacunkowej 672 godzin..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.24.00-3, 85.31.21.00-0.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 4.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o    aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.


·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o    oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych według wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


·         III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o    oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych według wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o    wykaz osób, które w imieniu Wykonawcy wykonywać będą zamówienie z określeniem posiadanych przez te osoby kwalifikacji i dokumentów potwierdzających te kwalifikacje. Osoby przewidziane do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych muszą posiadać kwalifikację określone w Rozporządzeniu Ministerstwa Polityki Społecznej w dniu 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U Nr 189 poz 1598) Wykonawca winien wskazać rodzaj stosunku prawnego łączącego go z wymienionymi osobami a w przypadku gdy jest to stosunek inny niż umowa o pracę winien załączyć oświadczenie tej osoby , że w przypadku wyboru oferty wykonawcy osoba ta będzie współpracować z wykonawcą w wykonywaniu zamówienia. Wykaz musi obejmować nie mniej niż 4 osoby do wykonywania usług opiekuńczych co najmniej 1 osobę do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych.


·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o    oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych według wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;


 


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM


W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:


·         inne dokumenty


referencje


III.6) INNE DOKUMENTY


Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)


formularz oferty wraz z ceną za jedną godzinę usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, parafowany projekt umowy


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopsbrzeziny.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach ul. Św. Anny 57 95-060 Brzeziny.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach ul. Św. Anny 57 95-060 Brzeziny.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SIWZ DO POBRANIA