Aktualności

II Przetarg Dostawa i montaż urządzeń edukacyjnych

 

11-04-2014

 

Brzeziny: Dostawa i montaż urządzeń edukacyjnych oraz sprzętu sportowo - rekreacyjnego w ramach programu: Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny.
Numer ogłoszenia: 125668 - 2014; data zamieszczenia: 11.04.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach , ul. św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie, tel. 0-46 874 12 95, faks 0-46 874-02-80.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż urządzeń edukacyjnych oraz sprzętu sportowo - rekreacyjnego w ramach programu: Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń edukacyjnych oraz sprzętu sportowo - rekreacyjnego w ramach programu: Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny realizowanego w Działaniu 1.2. Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..


II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2, 37.50.00.00-3.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.2) ZALICZKI


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW


·         III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o    Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia


·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o    Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia


·         III.3.3) Potencjał techniczny


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o    Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia


·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o    Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia


·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku


o    Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, gdy Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zał. Nr 2 do SIWZ. Ocena spełniania warunku zostanie dokonana metodą spełnia / nie spełnia


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:


III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.


III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopsbrzeziny.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 95-060 Brzeziny ul. Św.Anny 57 pok. nr 2.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.04.2014 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 95-060 Brzeziny ul. Św.Anny 57 pok. nr 2.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Program Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny realizowany w Działaniu 1.2. Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1 - Dostawa i montaż sprzętu sportowo - rekreacyjnego..


·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż następujących zestawów sprzętu sportowo - rekreacyjnego: Zestaw do gry w boule 6 szt, Zestaw do gry w badminton 4 szt, Zestaw kijków do nordic walking 6 szt, Skakanki 10 szt, Zestaw do gry w tenisa stołowego 4 szt, Kręgle 4 zestawy, Kule do kręgli 5 szt, Gumowe piłki dla dzieci 5 szt, Zestaw do gry w szachy 4 szt, Rozkładany zestaw do gry w ringo 1 szt, Stół do gry w ping-ponga - 1 szt, Stół do gry w szachy - 1szt, Tor do gry w kręgle - 1szt, Boisko do gry w boule - 1szt, Tablice ekspozycyjne - 5szt. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia własnym transportem i na koszt własny przedmiotu zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca tj. Muzeum Regionalne w Brzezinach siedziba biura programu Rewitalizacja społeczna, ul. Piłsudskiego 49, 95-060 Brzeziny. Zamawiający zleca Wykonawcy montaż następujących urządzeń: stołu do gry w ping-ponga, stołu do gry w szachy wraz z siedzeniami, toru do kręgli, boiska do gry w boule oraz tablic ekspozycyjnych, we wskazanych przez Zamawiającego miejscach. Minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo - jakościowego..


·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2, 37.50.00.00-3.  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.


·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


 


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: II. Zadanie nr 2 - Dostawa i montaż urządzeń edukacyjnych..


·         1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż następujących urządzeń edukacyjnych: Kołyska Newtona, Nurek Kartezjusza, Koło Spiralne, Rozszczepiacz światła, Luneta Obserwacyjna. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia własnym transportem i na koszt własny przedmiot zamówienia do wskazanego przez Zamawiającego miejsca tj. Muzeum Regionalne w Brzezinach siedziba biura programu Rewitalizacja społeczna, ul. Piłsudskiego 49, 95-060 Brzeziny Zamawiający zleca Wykonawcy montaż w/w urządzeń edukacyjnych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Minimalny termin gwarancji na przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru ilościowo - jakościowego..


·         2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.50.00.00-3.  • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 14.


·         4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


DO POBRANIA