Aktualności

Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wchodzących w zakres świadczeń pomocy społecznej.

 

28-04-2014

 

Brzeziny: świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wchodzących w zakres świadczeń pomocy społecznej
Numer ogłoszenia: 142564 - 2014; data zamieszczenia: 28.04.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 124758 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach, ul. św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie, tel. 0-46 874 12 95, faks 0-46 874-02-80.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wchodzących w zakres świadczeń pomocy społecznej.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wchodzących w zakres świadczeń pomocy społecznej określonych w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 182) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. nr 189, poz.1598 z późn.zm.) dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach a.Usług opiekuńczych w rozumieniu art. 50 ust 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w ilości szacunkowej 4422 godzin. b.Specjalistycznych usług opiekuńczych w rozumieniu art. 50 ust 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w ilości szacunkowej 672 godzin..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85.31.24.00-3, 85.31.21.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

    Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

    Łódzki Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego, Piotrkowska 203/205, 90-451 Łósż, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 58050,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

    Cena wybranej oferty: 53628,00

    Oferta z najniższą ceną: 53628,00 / Oferta z najwyższą ceną: 53628,00

    Waluta: PLN.