Aktualności

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

 

12-05-2014

 

Dostawa i montaż urządzeń edukacyjnych, sprzętu sportowo - rekreacyjnego, kajaków w ramach programu Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny.
Numer ogłoszenia: 158804 - 2014; data zamieszczenia: 12.05.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 70255 - 2014r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach, ul. św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie, tel. 0-46 874 12 95, faks 0-46 874-02-80.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż urządzeń edukacyjnych, sprzętu sportowo - rekreacyjnego, kajaków w ramach programu Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny..


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń edukacyjnych, sprzętu sportowo - rekreacyjnego, kajaków w ramach programu: Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny realizowanego w Działaniu 1.2. Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Przedmiot zamówienia składa się z następujących zadań: I. Zadanie nr 1 - Dostawa i montaż sprzętu sportowo - rekreacyjnego. II. Zadanie nr 2 - Dostawa i montaż urządzeń edukacyjnych. III. Zadanie nr 3 - Dostawa 8 kajaków z wiosłami, kamizelkami ratunkowymi oraz przyczepą do przewozu kajaków..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 37.40.00.00-2, 37.50.00.00-3, 34.52.20.00-2.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Program Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny realizowany w Działaniu 1.2. Systemowe wsparcie instytucji pomocy i integracji społecznej Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego..


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIACzęść NR: 3   


Nazwa: dostawa 8 kajaków z wiosłami, kamizelkami ratunkowymi oraz przyczepą do przewozu kajaków.


 


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.05.2014.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:  • MARABUT Sp. z o.o., Czernichów 451, 32-070 Czernichów k/Krakowa, kraj/woj. małopolskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20325,20 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty: 18880,00
  • Oferta z najniższą ceną: 15360,00 / Oferta z najwyższą ceną: 18880,00
  • Waluta: PLN.