Aktualności

Ogłoszenie

 

17-07-2015

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach ogłasza przetarg na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach ogłasza przetarg na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wchodzących w zakres świadczeń pomocy społecznej określonych w art. 50 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j.Dz.U. z 2015r. poz. 163) oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. nr 189, poz.1598 z późn.zm.) dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach


a.    Usług opiekuńczych w rozumieniu art. 50 ust 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w ilości szacunkowej 2280 godzin.


b.    Specjalistycznych usług opiekuńczych w rozumieniu art. 50 ust 4 ustawy


z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej w ilości szacunkowej 344 godzin.


Postępowanie prowadzone jest w trybie określonym w art. 5a ustawy z dnia


29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z póź. zm.).         


 


Kod CPV :


·                     85312400-3 – usługi opieki społecznej nie świadczone przez ośrodki pobytowe


·                     85312100-0 - usługi opieki dziennej


1.   Termin wykonania zamówienia  - 01.08.2015 do 30.09.2015


2. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania: 


a)   posiadają uprawnienia do wykonywania określonej w SIWZ działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;


b)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, t.j. 


-  w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania świadczyli należycie usługi opiekuńcze i  specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób


z zaburzeniami psychicznymi dla co najmniej 5 osób miesięcznie przez okres jednego roku


 


-  w przypadku udzielenia zamówienia zapewnią do wykonywania usług  specjalistycznych osoby o kwalifikacjach wskazanych w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 roku w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz.U. Nr 189, poz.1598 z późn.zm.).


c)     znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,


Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie na podstawie dokumentów i oświadczeń złożonych przez Wykonawców według formuły spełnia/nie spełnia.


3. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wykonawca winien złożyć:


a)   aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie


o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.


b)   oświadczenie o spełnieniu według wzoru stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


c)   wykaz osób, które w imieniu Wykonawcy wykonywać będą zamówienie                        z określeniem posiadanych przez te osoby kwalifikacji i dokumentów potwierdzających te kwalifikacje. Osoby przewidziane do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych muszą posiadać kwalifikację określone w Rozporządzeniu Ministerstwa Polityki Społecznej w dniu 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych(Dz. U                  Nr 189 poz 1598)


Wykonawca winien wskazać rodzaj stosunku prawnego łączącego go                              z wymienionymi osobami a w przypadku gdy jest to stosunek inny niż umowa o  pracę winien załączyć oświadczenie tej osoby , że w przypadku wyboru oferty wykonawcy osoba ta będzie współpracować


z wykonawcą w wykonywaniu zamówienia.


Wykaz musi obejmować


-           nie mniej niż 4 osoby do wykonywania usług opiekuńczych


-           co najmniej 1 osobę do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych.


d)   wykaz wykonanych w ostatnich trzech latach przed wszczęciem postępowania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wraz z dokumentem potwierdzającym, że usługi te zostały wykonane należycie. Wymagana ilość zgodna z pkt 2 b tiret 1


4. Strony postępowania porozumiewają się w formie pisemnej. Do kontaktów
z oferentami upoważniona jest Pani Joanna Nielepkowicz.


 tel. 0-46-874-12-95 w godz. 8-16.


5.     Zamawiający  nie żąda wniesienia wadium.


6.     Oferenci są związani ofertą przez okres 30 dni.


7. Oferty winny być sporządzone w języku polskim, napisane na maszynie lub pismem komputerowym. Wszystkie dokumenty załączone do oferty powinny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność przez osobą upoważnioną do reprezentowania oferenta. Oferty należy  składać w zamkniętych kopertach zawierających oznaczenie oferenta,   nazwę i adres zamawiającego oraz widoczny napis Przetarg – Usługi Opiekuńcze.


8. Miejsce składania ofert


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach, ul. Św. Anny 57,                                   95-060 Brzeziny


                  Termin składania ofert: 24.07.2015 godz 10.00


                             Otwarcie ofert nastąpi w dniu  24.07.2015 godz. 10.15


 


9. Cena oferty powinna uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia przy uwzględnieniu szacunkowej liczby świadczonych usług podanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca winien również odrębnie określać cenę za 1 godz. świadczenia usług opiekuńczych i 1 godz. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych. Ofertę cenową składa się na załączonym formularzu.


10. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający uwzględni kryterium ceny w następujący sposób.


a)       Cena za usługi opiekuńcze – 70%


b)       Cena za specjalistyczne usługi opiekuńcze- 30%


 


Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą liczbę punktów za cenę oferowanych usług według wzoru.


 


P1 + P2 =


 


 


P1= Pmin 1  x 100 x 0,7                       P2 =  Pmin2  x 100 x 0,3


         PB1                                                                  PB2


 


 


Gdzie:


P1  - punkty za cenę na usługi opiekuńcze


PB1 – cena oferty badanej – usługi opiekuńcze


Pmin1 – najniższa cena oferty – usługi opiekuńcze


P2 – punkty za cenę na specjalistyczne usługi opiekuńcze


PB2 – cena oferty badanej – usługi specjalistyczne


Pmin2 – najniższa cena oferty – usługi specjalistyczne


 


11.  Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje Wykonawcę którego oferta została wybrana o terminie zawarcie umowy. Umowa zostanie zawarta zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do SIWZ.


 


12. Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.


13. Istotne postanowienia umowy określone są w załączniku do niniejszej SIWZ  stanowiącym wzór umowy. Parafowany wzór umowy wykonawca powinien złożyć wraz z ofertą.


 


14. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.


15.  Zamawiający  przewiduje możliwość udzielenia  zamówień uzupełniających przypadku gdy podana szacunkowa liczba godzin świadczonych usług okaże się niewystarczająca.


16. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.


17. Zamawiający nie przewiduje prowadzenie rozliczeń w walutach obcych.


 


 


Brzeziny, 17.07.2015


                                                                                              Teresa Kwiecień


                                                                                              Kierownik MOPS


 


 


 


Formularze do pobrania w zakładce przetargi.