Aktualności

KOMUNIKAT "DOBRY START"

 

29-06-2018

 

 


KOMUNIKAT"Dobry Start"Świadczenie „Dobry Start” wynosi 300 złotych dla każdego uczącego się dziecka. Jest to świadczenie uzyskiwane na wniosek, bez względu na dochody.  
Dla kogo wsparcie?Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia.Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

 • ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;


 • ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
Programem nie zostały objęte dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole. 
Jak otrzymać świadczenie "Dobry Start"?Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Mogą to zrobić: rodzice, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, osoba ucząca się (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony). 
Gdzie złożyć wniosek?Wnioski o świadczenie „Dobry start” będą przyjmowane i rozpatrywane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach.
Zachęcamy jednak do skorzystania z możliwości złożenia wniosku przez internet. Podobnie jak w przypadku świadczenia wychowawczego (500+), wnioski elektroniczne o świadczenie „Dobry start” będzie można składać za pośrednictwem bankowości elektronicznej, Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia
http://empatia.mrpips.gov.pl/ Kiedy złożyć wniosek?Od 1 lipca 2018 r. będzie można złożyć wnioski elektroniczne, m. in. za pośrednictwem:

 • Bankowości elektronicznej
·         Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia http://empatia.mrpips.gov.pl/Od 1 sierpnia 2018 r. będą przyjmowane wnioski tradycyjne (papierowe) złożone osobiście bądź przesłane za pośrednictwem poczty.Ważne! Ostateczny termin na ubieganie się o świadczenie „Dobry start” upływa 30 listopada 2018 r. Wniosek złożony po tym terminie pozostanie bez rozpatrzenia.Kiedy rodzina otrzyma pomoc?Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz jego wypłata będzie następować w terminie do 2 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami). W przypadku wniosków kompletnych złożonych w lipcu lub sierpniu, rodziny otrzymają świadczenie „Dobry start” nie później niż 30 września. Uproszczona proceduraW celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia „Dobry start” zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej – będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.Wnioskodawcy zostanie przesłana informacja o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej – o ile wnioskodawca wskazał adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej, zostanie on poinformowany  o możliwości  osobistego odebrania informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.


    
                                                        UWAGA!Dotyczy terminów składania wniosków w sprawie świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.Wnioski o ww. świadczenia przyznane na nowy okres zasiłkowy/świadczeniowy 2018/2019, można składać:1)      drogą elektroniczną już od 1 lipca 2018 r. za pośrednictwem:·         bankowości elektronicznej,·         Portalu Informacyjno-Usługowego Emp@tia http://empatia.mrpips.gov.pl/,·         ePUAP,·         PUE ZUS (dot. świadczenia wychowawczego)2)      drogą tradycyjną (papierową) od 1 sierpnia 2018 r. – za pośrednictwem poczty lub osobiście w tut. Ośrodku. 
Druki wniosków i załączniki do tych wniosków można pobrać w siedzibie MOPS  w Brzezinach przy ul. Św. Anny 57 Wzory są dostępne również pod adresem:
https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/  


Wszelkie informacje udzielane są w Sekcji Świadczeń Rodzinnych w pokoju nr 2 i 3 oraz telefonicznie – (046) 874-12-95 lub (046) 874-02-80UWAGA!
Prawo do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2017.Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje osobom uprawnionym, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674,00 zł, natomiast, jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne chcąc skorzystać z zasiłku rodzinnego dochód nie może przekroczyć 764,00 zł.Świadczenie wychowawcze (500+) przysługuje osobom uprawnionym, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800,00 zł, natomiast, jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne chcąc skorzystać ze świadczenia wychowawczego dochód nie może przekroczyć 1200,00 zł.Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom uprawnionym, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 725,00 zł.Do wniosku o ustalenie uprawnień do pobierania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, świadczenia wychowawczego (500+) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego w okresie zasiłkowym 2018/2019 należy dołączyć przede wszystkim:
 1. Osoby, które nie pracowały w 2017 r. a podjęły pracę w 2018 r. zobowiązane są do doręczenia zaświadczenia o zatrudnieniu oraz o uzyskanym dochodzie netto za drugi miesiąc od uzyskania dochodu.


 2. Osoby, które utraciły źródło dochodu z roku 2017 przedstawiają świadectwo pracy, lub inny dokument potwierdzający utratę źródła dochodu.


 3. Potwierdzenie uzyskania innych dochodów w 2017 roku:-oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych
-zaświadczenie o uzyskanych stypendiach szkolnych na dzieci w roku 2017
-oświadczenie o uzyskanych alimentach na dzieci, lub w przypadku uzyskiwania świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaświadczenie kornika o wyegzekwowanych alimentach w roku 2017-zaświadczenie Komornika o bezskutecznej egzekucji (tylko do ubiegania się o świadczenia z funduszu alimentacyjnego)
 1. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej zaświadczenie z Urzędu Skarbowego:
  -gdy działalność w formie ryczałtu zaświadczenie zawierające: formę opłacanego podatku, wysokość przychodu, stawkę podatku, wysokość opłacanego podatku
  -gdy działalność w formie karty podatkowej zaświadczenie zawierające wysokość opłaconego podatku.


 2. Oświadczenie o zatrudnieniu oraz okresie udzielonego urlopu wychowawczego ( w przypadku składania wniosku o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego)