Aktualności

KLAUZULA lNFORMACYJNA

 

11-10-2018

 

Niniejszym informujemy, ze Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej Brzeziny z siedzibą w Brzezinach przy ulicy Św. Anny 57 (zwany dalej ,,MOPS").

 

 


KLAUZULA INFORMACYJNA


 


Niniejszym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Brzeziny z siedzibą w Brzezinach przy ulicy Św. Anny nr 57 (zwany dalej „MOPS”).


 


W MOPS wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którym jest Janusz Sidor i z którym można skontaktować się pod numerem telefonu  (46) 874 12 95, następującym adresem korespondencyjnym: IODO MOPS Brzeziny, 95-060 Brzeziny ul. Św. Anny nr 57 lub za pośrednictwem adresu e-mail: mopsbrzeziny@brzeziny.pl


 


MOPS będzie przetwarzać Pani ( Pana ) dane:


·            w celu realizowania obowiązków ustawowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ,d, e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1; zwane dalej „RODO”). Administrator wymaga podania wyłącznie danych osobowych niezbędnych do realizacji swoich zadań;


·            podstawą prawną dla przetwarzania Pani ( Pana ) danych osobowych jest :


- wypełnienie obowiązku ciążącego na Administratorze,


- ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej,


- wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.


 


 


Podanie przez Panią ( Pana ) danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do prawidłowego funkcjonowania MOPS.


 


 Konsekwencją nie podania tych danych będzie brak możliwości  wykonywania przez MOPS swoich obowiązków statutowych.


 


 


Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do zrealizowania uprawnień lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa i rozliczeń po jego zakończeniu; wykonywania obowiązków prawnych przez MOPS; w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane; w którym  możemy ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.


 


W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazywać  Pani ( Pana ) dane, jeśli będzie to konieczne do dochodzenia praw i obowiązków wynikających z  obowiązujących przepisów prawa.


 


Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie osobom upoważnionym przez MOPS tj. pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych np. kurierom (placówkom pocztowym), bankom, ubezpieczycielom, kancelariom prawnym lub instytucjom upoważnionym z mocy prawa do otrzymania przedmiotowych danych.


 


Jednocześnie informujemy, że przysługuje Pani ( Panu ) prawo do żądania dostępu do gromadzonych przez MOPS danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia w/w danych.


 


Na czynności MOPS związane z przetwarzaniem danych osobowych można wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


 


Udostępnione przez  Panią ( Pana ) dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie będą podlegały profilowaniu.


 


 Informujemy także, że nie mamy zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


 


 


 


KIEROWNIK MOPS


Teresa Kwiecień


 


Oryginał do pobrania


Klauzula sprzeciwu