Aktualności

PRZETARG.

 

21-09-2012

 

Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach instrumentów aktywizacji edukacyjnej

 

Brzeziny: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach instrumentów aktywizacji edukacyjnej
Numer ogłoszenia: 359670 - 2012; data zamieszczenia: 21.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach , ul. św. Anny 57, 95-060 Brzeziny, woj. łódzkie, tel. 0-46 874 12 95, faks 0-46 874-02-80.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń zawodowych w ramach instrumentów aktywizacji edukacyjnej.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie instrumentów aktywizacji edukacyjnej - szkolenia zawodowe, dla uczestników projektu: Aktywność- mój atut współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Część I: szkolenia zawodowe budowlane (14 osób) 1)Kurs: Malarz dla 4 osób. Kurs powinien trwać minimum 100 godzin (zegarowych) i obejmować następujące zagadnienia. Zasady BHP i ppoż. przy pracach malarskich., Posługiwanie się dokumentacją techniczną. Przygotowywanie tynków.Metody malowania.Techniki malarskie- Program kursu powinien składać się z części teoretycznej jak i praktycznej i odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i zupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz.216 z późn. zm.). Zarówno część teoretyczna jak i praktyczna musi odbyć się na terenie miasta Brzeziny. Firma szkoleniowa winna jest zapewnić salę do zajęć o charakterze teoretycznym natomiast w przypadku części praktycznej to Zamawiający zapewni miejsce do praktycznej nauki zawodu. Kurs musi zakończyć się egzaminem ze zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz wydaniem odpowiedniego dokumentu stwierdzającego ukończenie nauki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz.216 z późn. zm.). Firma szkoleniowa musi zapewnić warunki kursu zgodnie z przepisami BHP. W przypadku części praktycznej firma szkoleniowa winna jest zapewnić dla każdego uczestnika niezbędne narzędzia do nauki zawodu, a także ubrania robocze. 2) Kurs: Posadzkarz-glazurnik dla 4 osób. Kurs powinien trwać minimum 200 godzin (zegarowych) i obejmować następujące zagadnienia. Zasady BHP i ppoż, przy pracach posadzkarskich.Stosowanie dokumentacji budowlanej.Ogólna charakterystyka posadzek.Wykonywanie posadzek z płytek. Wykańczanie i konserwacja posadzki.Wykonywanie posadzki z tworzyw sztucznych. Program kursu powinien składać się z części teoretycznej jak i praktycznej i odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz.216 z późn. zm.). Zarówno część teoretyczna jak i praktyczna musi odbyć się na terenie miasta Brzeziny. Firma szkoleniowa winna jest zapewnić salę do zajęć o charakterze teoretycznym natomiast w przypadku części praktycznej to Zamawiający zapewni miejsce do praktycznej nauki zawodu. Kurs musi zakończyć się egzaminem ze zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz wydaniem odpowiedniego dokumentu stwierdzającego ukończenie nauki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz.216 z późn. zm.). Firma szkoleniowa musi zapewnić warunki kursu zgodnie z przepisami BHP. W przypadku części praktycznej firma szkoleniowa winna jest zapewnić dla każdego uczestnika niezbędne narzędzia do nauki zawodu, a także ubrania robocze. 3)Kurs: Monter instalacji i urządzeń sanitarnych dla 6 osób. Kurs powinien trwać minimum 200 h (zegarowych) i obejmować następujące zagadnienia:Zasady BHP i ppoż. w pracach hydraulicznych.Stosowanie przepisów o Gospodarce Energetycznej.Czytanie dokumentacji technicznej.Montaż instalacji kanalizacyjnej. Wykonywanie prac konserwacyjnych i naprawczych.Montaż armatury i urządzeń pomocniczych.Próba szczelności instalacji.Montaż rur. Próbne uruchamianie instalacji na gorąco i regulacja działania.Wykonywanie i montaż zamocowań rur i kanałów wentylacyjnych. Program kursu powinien składać się z części teoretycznej jak i praktycznej i odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz.216 z późn. zm.). Zarówno część teoretyczna jak i praktyczna musi odbyć się na terenie miasta Brzeziny. Firma szkoleniowa winna jest zapewnić salę do zajęć o charakterze teoretycznym natomiast w przypadku części praktycznej to Zamawiający zapewni miejsce do praktycznej nauki zawodu. Kurs musi zakończyć się egzaminem ze zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz wydaniem odpowiedniego dokumentu stwierdzającego ukończenie nauki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz.216 z późn. zm.). Firma szkoleniowa musi zapewnić warunki kursu zgodnie z przepisami BHP. W przypadku części praktycznej firma szkoleniowa winna jest zapewnić dla każdego uczestnika niezbędne narzędzia do nauki zawodu, a także ubranie robocze. Część II: szkolenie zawodowe: Opiekun osób starszych (6 osób): 1)Kurs: Opiekun osób starszych dla 6 osób. Kurs powinien trwać minimum 100 h (zegarowych) i obejmować następujące zagadnienia:Fizjologiczne i psychologiczne aspekty starzenia się.Organizacja opieki nad osobami starszymi i chorymi.Pielęgnacja osoby starszej.Pierwsza pomoc.Program kursu powinien składać się z części teoretycznej jak i praktycznej i odpowiadać wymogom określonym w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 roku w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz.216 z późn. zm.). Wykonawca winien jest zapewnić salę szkoleniową do teoretycznej nauki zawodu, która to będzie znajdowała się na terenie miasta Brzeziny, natomiast część praktyczna powinna odbyć się na terenie powiatu brzezińskiego. Kurs musi zakończyć się egzaminem ze zdobytej wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz wydaniem odpowiedniego dokumentu stwierdzającego ukończenie nauki zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (Dz.U. Nr 31, poz.216 z późn. zm.). Firma szkoleniowa musi zapewnić warunki kursu zgodnie z przepisami BHP. Wykonawca/y na okres trwania działań zobowiązany/i jest/są do:informowania uczestników projektu o źródle finansowania projektu,zapewnienia każdemu uczestnikowi projektu materiały szkoleniowe w postaci długopisu i notatnika zawierających loga Unii Europejskiej,zapewnienia sal szkoleniowych znajdujących się na terenie miasta Brzeziny, wyposażonych w odpowiedni sprzęt dydaktyczny, prowadzenia działań z zakresu aktywizacji edukacyjnej- szkolenia zawodowe od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-20:00,zapewnienia uczestnikom projektu skryptów będących rozwinięciem tematyki poruszanej na szkoleniach,zapewnienia warunków zgodnych z przepisami BHP w trakcie trwania szkolenia, zapewnienia uczestnikom projektu cateringu podczas szkoleń przy czym w części teoretycznej: obiad (drugie danie + jednorazowe sztućce), a także kawa, herbata, ciastka, woda mineralna gazowana i niegazowana 0,5 l, cukier, mleko do kawy, jednorazowe kubeczki i łyżeczki, a podczas praktycznej nauki zawodu: obiad (drugie danie + jednorazowe sztućce), a także woda mineralna gazowana i niegazowana 0,5 l,zapewnienia uczestnikom projektu ubezpieczenia NW, zapewnienia transportu na szkolenie Opiekun osób starszych w przypadku gdy szkolenie będzie odbywało się na terenie powiatu brzezińskiego,zapewnienia opieki nad osobami zależnymi (w razie potrzeby),prowadzenia list obecności dokumentujących obecność uczestników na kursie i potwierdzających skorzystanie z cateringu, a także otrzymanie materiałów szkoleniowych,systematycznego badania postępów uczestników projektu poprzez ankiety ewaluacyjne przed i po kursach,prowadzenia dzienniczków trenerskich, które będą zawierały konspekty kursów i raporty po zakończeniu zajęć,wydawania certyfikatów/zaświadczeń potwierdzających ukończenie danego kursu,prowadzenia dokumentacji fotograficznej,informowania koordynatora projektu o nieobecności uczestnika projektu,przekazania Zamawiającemu raportu zbiorczego na koniec realizacji zamówienia..


II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.


II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.00.00.00-4, 80.40.00.00-8, 80.53.00.00-8.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.


II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.


SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM


III.1) WADIUM


Informacja na temat wadium: zamawiający nie wymaga wniesienia wadium


III.2) ZALICZKI • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie


III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.


 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.


 • III.3.3) Potencjał techniczny


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.


 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Część I:szkolenia zawodowe budowlane:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami o następujących kwalifikacjach:posiadanie odpowiednich kwalifikacji i uprawnień do wykonywania prac w poszczególnych zawodach- instruktorzy praktycznej nauki zawodu powinni posiadać co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać i ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu,co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach, których dotyczą szkolenia zawodowe,co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzenia szkoleń,w przypadku kursów o charakterze budowlanym Wykonawca/y winny/i zapewnić kierownika budowy posiadającego uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno- budowlanej w pełnym lub niepełnym zakresie.Część II: szkolenie:Opiekun osób starszych:O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami o następujących kwalifikacjach:posiadanie odpowiednich kwalifikacji i uprawnień do wykonywania prac w poszczególnych zawodach (wykształcenie wyższe medyczne, prawo wykonywania zawodu pielęgniarki lub lekarza i przygotowanie pedagogiczne lub ukończony kurs pedagogiczny)- nie mniej niż 2 osoby,co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy na stanowiskach, których dotyczą szkolenia zawodowe,co najmniej dwuletnie doświadczenie w zakresie przeprowadzenia szkoleń.


 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa


  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 22 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych według wzoru stanowiącego załącznik do SIWZ.


III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych


  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:


  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie


SEKCJA IV: PROCEDURA


IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) ZMIANA UMOWY


Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie


IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.mopsbrzeziny.pl;www.brzeziny.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach,Ul.Św. Anny 57,95-060 Brzeziny.


IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.10.2012 godzina 10:00, miejsce: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach,Ul.Św. Anny 57,95-060 Brzeziny.


IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Program Operacyjny Kapitał Ludzki.Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej.Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji- projekty systemowe.Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej..


IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


SIWZ DO POBRANIA I WYDRUKU