ŚWIADCZENIA RODZINNE

ŚWIADCZENIA RODZINNE

 


 


 


Wszelkie informacje udzielane są w Sekcji Świadczeń Rodzinnych w pokoju nr 1  oraz telefonicznie – (46) 874-12-95


KADRA

Emilia Słowikowska – samodzielny referent
Joanna Głowaty – samodzielny referent
Karolina Pawłowska – samodzielny referent Interesanci przyjmowani są w dniach:
WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK
w godzinach:
9.00 – 11.00 oraz 13.00 – 15.00

Poza ustalonymi wyżej godzinami
oraz
w poniedziałki i piątki
Interesantów nie przyjmujemy.
  


INFORMACJA 

Dział Świadczeń Rodzinnych MOPS w Brzezinach zawiadamia o konieczności złożenia wniosków o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków od 01.09.2015r.


Przypominamy, iż świadczenia rodzinne przyznawane są na okres zasiłkowy, w tym przypadku do 31.10.2016r. 
Warunkiem ich pobierania po tym terminie jest złożenie stosownego wniosku i spełnienie ustawowych przesłanek. Zgodnie z art. 26 ust. 3,4 ustawy „w przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do 30 września ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października do 30 listopada ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.
UWAGA!

W okresie od dnia 1 listopada 2015r. do dnia 31 października 2016r.  prawo do świadczeń rodzinnych ustala się na podstawie dochodu uzyskanego przez rodzinę w roku kalendarzowym 2014.
 
 Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje osobom uprawnionym, jeżeli dochód w przeliczeniu na osobę nie przekracza 674,00 zł, natomiast, jeśli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne chcąc skorzystać z zasiłku rodzinnego dochód nie może przekroczyć 764,00 zł.    
 
Do wniosku o ustalenie uprawnień do pobierania zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami w okresie zasiłkowym 2015/2016 należy dołączyć przede wszystkim:
1)    kserokopię dowodu osobistego ( oryginał do wglądu )
2)    akt urodzenia dziecka
3)    zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodach uzyskanych  w  2014 roku -           
       wnioskodawcy, drugiego z rodziców oraz dzieci będących na utrzymaniu rodziców w     
       wieku 18-25 lat.
4) zaświadczenie z ZUS o wysokości składki zdrowotnej opłaconej w roku 2014
5) zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach uzyskanych za granicą 
w 2014r. 
6) Osoby, które nie pracowały w 2014 r. a podjęły pracę w 2015r. zobowiązane są do doręczenia zaświadczenia o zatrudnieniu oraz o uzyskanym dochodzie netto za pierwszy pełny przepracowany miesiąc. 
7) Osoby, które utraciły źródło dochodu z roku 2014 przedstawiają świadectwo pracy oraz zaświadczenie  o średnim miesięcznym dochodzie netto, oraz zaświadczenie z PUP lub oświadczenie o nie pozostawaniu w zatrudnieniu. 
8) Potwierdzenie uzyskania innych dochodów w 2014 roku
- nakaz płatniczy za rok 2014
- zaświadczenie o uzyskanych stypendiach szkolnych na dzieci w roku 2014
- oświadczenie o uzyskanych alimentach na dzieci, lub w przypadku uzyskiwania świadczeń z funduszu alimentacyjnego zaświadczenie komornika o wyegzekwowanych alimentach w roku 2014  
9) zaświadczenie ze szkoły - w przypadku gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i szkoły podstawowej
10) w przypadku gdy jedno z rodziców zameldowane jest w innej gminie zaświadczenie 
   o nie ubieganiu się o świadczenia rodzinne w tamtejszej instytucji.


Osoby ubiegające się o przyznanie dodatków do zasiłku rodzinnego zobowiązane są do dołączenia dokumentów potwierdzających uprawnienia do wnioskowanego dodatku. 


Przypomina się o konieczności informowania o każdej zmianie sytuacji rodzinnej i dochodowej mającej wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.


Uzyskanie dochodu:


·         Zakończenie korzystania z urlopu wychowawczego


·         Uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych


·         Uzyskanie zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej


·         Uzyskanie  zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej


·         Rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienie jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust.1 d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej


·         Uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej


·         Uzyskanie świadczenia rodzicielskiego


·         Uzyskanie zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników


Utrata dochodu:


·         Uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego


·         Utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych


·         Utrata zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej


·         Utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej


·         Wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszenie jej wykonywania w rozumieniu art. 14a ust.1 d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej


·         Utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej


·         Utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych


·         Utrata świadczenia rodzicielskiego


·         Utrata zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników


 


Istotna uwaga!:


 


Zmiana warunków zatrudnienia nie jest nową pracą, a więc nie jest uzyskaniem dochodu (np. wzrost wynagrodzenia) ani też utratą dochodu (np. zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru czasu pracy).