Świadczenia pieniężne

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE

 

1.      zasiłek stały – przysługuje :

 

a)      pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (w stopniu znacznym lub umiarkowanym), jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

 

b)       pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.

 

 

 Zasiłek stały ustala się w wysokości:

a)       w przypadku osoby samotnie gospodarującej - różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł miesięcznie;

 

b)       w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.

 

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł.

 

 

2.      zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

 

Zasiłek okresowy ustala się w wysokości:

a)       w przypadku osoby samotnie gospodarującej – 50% różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby,

b)       w przypadku rodziny – 50 % różnicy między kryterium dochodowym rodziny,  a dochodem rodziny.

 

Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.

 

 

3.     zasiłek celowy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

     Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego a także klęski żywiołowej lub ekologicznej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy lub zasiłek okresowy, zasiłek celowy lub pomoc rzeczowa, pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku lub wydatków na pomoc rzeczową.

 

 4. zasiłek i pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie

 

5. pomoc na usamodzielnienie oraz na kontynuowanie nauki

 

6. świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z   

    nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w    

    Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

 

7. wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane   

    przez sąd