Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1)      dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

 

2)      dokument określający status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;

 

3)      dokumenty potwierdzające osiągane dochody, jak:

 

·     zaświadczenie z zakładu pracy o wysokości wynagrodzenia

·     aktualna decyzja właściwego organu przyznającego rentę/emeryturę bądź odcinek renty/emerytury

·     zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych

·     inne

 

4)      dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności:

·     orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (orzeczenie zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności)

 

             lub

 

·     orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS)

 

             lub

 

·     orzeczenie zaliczające do I lub II grupy inwalidów (orzeczenie KIZ wydane przed 1997r.)

 

5)     oświadczenia o stanie majątkowym (oświadczenie składane jest pod rygorem  odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań)

 

6)      zaświadczenie o pozostawaniu w ewidencji osób bezrobotnych lub poszukujących pracy

 

7)      inne

 

 

W przypadku gdy okoliczności sprawy, mające wpływ na prawo do świadczeń wymagają potwierdzenia innym oświadczeniem lub dokumentem niż wymienione wyżej, można domagać się takiego oświadczenia lub dokumentu.