Aktywność – mój atut

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W STAŻACH ZAWODOWYCH   ORAZ  ZASAD PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA STYPENDIUM STAŻOWEGO DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

                               PN. "AKTYWNOŚĆ - MÓJ ATUT"               

 

realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach  

 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
Priorytetu VII "Promocja integracji społecznej",
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

 

§ 1

Postanowienia ogólne

 

1.    Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa  w stażach zawodowych oraz zasady przyznawania i wypłacania stypendium stażowego dla uczestników Projektu pn. „Aktywność - mój atut” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII , Działanie 7.1., Poddziałanie 7.1.1 współfinansowanego    ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

2.    W ramach realizacji Projektu „Aktywność - mój atut” zorganizowane zostaną płatne staże dla uczestników projektu, którzy zdadzą egzamin końcowy szkolenia zawodowego z najlepszymi wynikami.

3.    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach zobowiązuje się zorganizować trzymiesięczne staże zawodowe dla 20 Beneficjentów Ostatecznych zgodnie z odbytymi     szkoleniami zawodowymi.

4.    Na staż skierowani zostaną Beneficjenci Ostateczni, którzy uzyskali najlepsze wyniki z końcowej oceny szkolenia w ramach wybranego szkolenia zawodowego. Decyzję podejmuje kadra zarządzająca projektem (Koordynator, Pracownik socjalny) na podstawie protokołu z końcowej oceny przedstawionego przez realizatora szkolenia Decyzję zatwierdza Kierownik Ośrodka.

5.    W przypadku uzyskania równych wyników zaliczenia końcowego, kryterium kwalifikującym do odbycia stażu będzie frekwencja na szkoleniach zawodowych.  

6.    Warunkiem odbywania stażu jest podpisanie umowy o odbycie stażu z Beneficjentem   Ostatecznym skierowanym na staż, zaś warunkiem rozpoczęcia stażu jest dostarczenie przez Stażystę zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia stażu na danym stanowisku.

 

 

 

§ 2

Warunki i zasady odbywania stażu zawodowego

 

1.    Staż zostanie zorganizowany dla uczestników projektu, którzy odbyli szkolenia zgodne z zapotrzebowaniem lokalnego rynku pracy oraz z predyspozycjami uczestników.

2.    Staż realizowany będzie na podstawie umowy zawartej przez Miejski Ośrodki Pomocy Społecznej w Brzezinach z pracodawcą  przyjmującym na staż oraz umowy zawartej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach z uczestnikiem projektu Beneficjenta Ostatecznego, zgodnie z programem stażu.

3.    Wzór umowy z pracodawcą wraz z załącznikami oraz wzór umowy z Beneficjentem Ostatecznym stanowią Załączniki do niniejszego regulaminu.

4.    Pracodawca przyjmujący Beneficjenta Ostatecznego na staż zobowiązany jest w ciągu  5 dni roboczych po zakończeniu danego miesiąca rozliczeniowego lub po zakończeniu okresu odbywania stażu dostarczyć potwierdzoną listę obecności wraz z wnioskami o udzielenie dnia wolnego lub drukiem ZUS ZLA do Biura Projektu.

5.    Nadzór nad odbywaniem stażu sprawuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach.

6.    Pracodawca  po zakończeniu realizacji programu, wydaje opinię zawierającą informacje o zadaniach realizowanych przez uczestnika projektu i umiejętnościach zawodowych    nabytych w trakcie stażu. 

7.    Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach wydaje uczestnikowi projektu    zaświadczenie o odbyciu stażu lub o ukończeniu stażu po przedstawieniu przez niego opinii pracodawcy, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego regulaminu.

 

 

§ 3

Prawa stażysty

 

1.Każdy stażysta ma prawo do:

·         zgłaszania uwag i oceny odbywanego stażu, w którym uczestniczy,

·         otrzymywania stypendium, które jest wypłacane po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, proporcjonalnie do przepracowanego okresu                 w wysokości 1224,58zł obejmującej obciążające MOPS składki na ubezpieczenie społeczne stażysty, przy czym stypendium nie przysługuje za czas nieobecności na stażu nieudokumentowanej stosownym drukiem ZUS ZLA.

·         2 dni wolnych za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za ostatni miesiąc odbywania stażu Pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

·         przerwania rozpoczętego stażu z powodu podjęcia zatrudnienia.

 

§ 4

Obowiązki stażysty

 

1.  Stażysta zobowiązuje się do:

 

·         rozpoczęcia i zakończenia stażu zgodnie z terminem podanym w Umowie o staż,

·         potwierdzania obecności na stażu podpisem w liście obecności,

·         należytego wypełniania przypisanych obowiązków zawodowych,

·         odbycia stażu w miejscu i zgodnie z zasadami określonymi przez Zakład Pracy, opierając się na przyjętym programie stażu,

·         wykonywania poleconych czynności w terminie i bez usterek. W przypadku stwierdzenia wad w wykonywanych czynnościach Stażysta zobowiązuje się do ich nieodpłatnego usunięcia niezwłocznie,

·         założenia konta bankowego, na które będzie dokonywana wypłata środków-stypendium stażowego,

·         bieżącego informowania Kadry zarządzającej projektu (Koordynatora, pracownika socjalnego) lub Kierownika Ośrodka o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w stażu,

·         usprawiedliwienia nieobecności spowodowanej chorobą i doniesienia zwolnienia lekarskiego do zakładu Pracy (oryginał zwolnienia) i do Biura Projektu (kopię zwolnienia) nie później niż w terminie 2 dni roboczych licząc od dnia wystawienia zwolnienia lekarskiego,

·         bezzwłocznego usprawiedliwienia nieobecności (telefonicznie lub osobiście)  u Kadry zarządzającej oraz Pracodawcy w sytuacji zaistnienia zdarzenia losowego, które może przeszkodzić w dotarciu do miejsca odbywania stażu,

·         sporządzenia  i przedłożenia w Biurze Projektu nie później niż w terminie do  3 dni roboczych, licząc od dnia zakończenia stażu, sprawozdania  z przebiegu stażu zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do niniejszego regulaminu,

·         przestrzegania umowy zawartej między Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzezinach a stażystą.

 

 

 

 

 

 

§ 5

Zasady i warunki przyznawania i wypłacania stypendium stażowego

 

1.    Stażyście odbywającemu staż przysługuje stypendium stażowe, którego wysokość nie może przekroczyć kwoty 1224,58zł przy czym z kwoty tej MOPS pokrywa składki na ubezpieczenia społeczne. Podstawa naliczania składek na ubezpieczenia społeczne jest stała przez cały okres odbywania stażu i taka sama dla wszystkich stażystów niezależnie od terminu rozpoczęcia staży.              

2.    Stypendium stażowe przysługuje za miesiąc kalendarzowy odbytego stażu i jest wypłacane

     w ciągu 14 dni po zakończeniu każdego miesiąca kalendarzowego, proporcjonalnie do przepracowanego okresu. W przypadku gdy 3 miesięczny okres odbywania stażu    kończy się w trakcie miesiąca wypłata stypendium następuje w ciągu następnych 14 dni

     kalendarzowych. Wypłata stypendium nastąpi miesięcznymi transzami na konto bankowe

     stażysty lub w szczególnych przypadkach gotówką po udzieleniu zgody przez Kierownika

     Ośrodka.

3.    Stypendium za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium

     przez 30 dni i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych przypadających w okresie, za które

     przysługuje stypendium.

4.    Na wniosek osoby odbywającej staż pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dni   wolnych w wymiarze  2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za ostatni     miesiąc odbywania stażu Pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed    upływem terminu zakończenia stażu. W wyjątkowo uzasadnionych przypadkach za zgodą  Pracodawcy i organizatora stażu (MOPS) stażysta może skorzystać z dni wolnych wcześniej niż po upływie 30 dni. Za dni wolne przysługuje stypendium.

5.    Stypendium nie przysługuje za czas nieobecności na stażu nieudokumentowanej drukiem     ZUS ZLA.

6.    Pracodawca zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 137 Ustawy o PIT nie jest zobowiązany do pobierania od  naliczonego stypendium  zaliczki na podatek oraz do wystawiania     deklaracji  rozliczeniowej PIT dla BO z tytułu otrzymywanego stypendium.

7.    O terminie wypłaty stypendium stażowego Beneficjent zostanie poinformowany poprzez   wywieszenie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 6

Zasady i warunki przerywania odbywania staży przed upływem jego terminu

 

1.Stażysta przed rozpoczęciem stażu może zrezygnować z jego odbywania bez ponoszenia

   odpowiedzialności w przypadku gdy rezygnacja ta jest uzasadniona ważnymi

   powodami osobistymi lub zawodowymi np. choroba, znalezienie zatrudnienia.                     

   Rezygnację BO zobowiązany jest złożyć w formie pisemnej nie później niż 2 dni robocze

   przed planowanym rozpoczęciem stażu podając powód rezygnacji.

2.Stażysta ma prawo do przerwania stażu w trakcie jego odbywania bez ponoszenia

   odpowiedzialności finansowej, wyłącznie w przypadku znalezienia zatrudnienia

   lub gdy stan zdrowia uniemożliwia dalsze odbywanie stażu. Stażysta  zobowiązany

   jest złożyć w Biurze Projektu stosowne oświadczenie w formie pisemnej.              

   W przypadku podjęcia zatrudnienia oświadczenie należy złożyć nie później niż w ciągu             

   3 dni roboczych od podjęcia zatrudnienia.

3.Niedotrzymanie przez stażystę warunków umowy o odbywanie stażu powoduje

   jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym i brak możliwości dalszego odbywania

   stażu. 

4.Umowa o odbycie stażu może być rozwiązana w przypadku wystąpienia okoliczności 

   uzasadniających zgodnie z przepisami kodeksu pracy rozwiązanie umowy o pracę przez

   zakład pracy bez wypowiedzenia.

§ 7

Dokumenty dotyczące odbywania stażu

1.Wzór umowy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzezinach a Pracodawcą przyjmującym na staż wraz z załącznikami (stanowiący załącznik).

2.Wzór umowy pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Brzezinach a Beneficjentem Ostatecznym(stanowiący załącznik).

3.Wzór listy obecności na stażu(stanowiący załącznik).

4.Wzór sprawozdania z odbycia stażu(stanowiący załącznik).

5.Wzór listy wypłat stypendium stażowego(stanowiący załącznik).

6.Wzór zaświadczenia o odbyciu stażu oraz o ukończeniu stażu (stanowiący załącznik).

 

 

§ 8

Postanowienia końcowe

 

      1.   Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach.

      2.    Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje na czas  trwania stażu.

 

 

 ZATWIERDZAM

 

            Brzeziny, 06.09.2013r.                                                         

…………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brzeziny 19.08.2013r

INFORMACJA

 

 

W ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach projektu „Aktywność- mój atut”  Priorytetu VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój  i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, iż od 26 sierpnia 2013r. rozpoczynają się kursy zawodowe zgodnie  z predyspozycjami uczestników w poszczególnych zawodach:

 

- opiekun osób starszych;

- konserwator zieleni;

- magazynier-sprzedawca.

 

 

-

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN

Rekrutacji i udziału w realizacji

projektu: „Aktywność- mój atut” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej

Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji- projekty systemowe,

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

 

 

 

§ 1

Słownik pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 

 • Beneficjent- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach
 • Beneficjent Ostateczny (BO) Uczestniczka/Uczestnik- zakwalifikowana zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie osoba, która bezpośrednio korzysta z instrumentów aktywnej integracji
 • Projekt- „Aktywność- mój atut”
 • Strona internetowa Beneficjenta- www.mopsbrzeziny.pl

 

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach,

ul. Św. Anny 57, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII- Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji BO projektu i udział w realizacji projektu, który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Okres realizacji projektu: 01.01.2013-31.12.2013r.

 

§ 3

Cele i założenia projektu

 1. Celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu Miasta Brzeziny korzystających długotrwale z pomocy społecznej.

 

  

§ 4

Zakres i organizacja wsparcia

 1. Beneficjent ostateczny będzie objęty w ramach kontraktu socjalnego minimum trzema instrumentami aktywnego wsparcia:

a)      Instrumenty aktywizacji społecznej:

·         Indywidualne sesje motywacyjne

·          Trening umiejętności psychospołecznych

b)      Instrumenty aktywizacji zawodowej:

·         Warsztaty z doradcą zawodowym

·          Indywidualne spotkania z doradcą zawodowym

·         Staże zawodowe

c)       Instrumenty aktywizacji edukacyjnej

·         Szkolenia zawodowe.

 1. Organizacja 3m-cznego stażu dla 20 osób w tym dla 2 osób w wieku 15-30 lat
 2. Wsparcie w postaci pracy socjalnej i pomocy w formie zasiłków celowych na żywność udzielane będzie przy uwzględnieniu indywidualnej sytuacji materialnej oraz oceny wywiązywania się z zapisów kontraktu socjalnego.
 3. Uczestnik projektu może również skorzystać z działań o charakterze środowiskowym, które zawierają:

·         Dwa wyjazdy do kina.

·         Spotkanie wigilijno- podsumowujące.

 1. BO w związku z uczestnictwem w działaniach zaproponowanych w projekcie objęty zostanie wsparciem dodatkowym, które stanowi:

·         Pokrycie kosztów wyżywienia.

·         Pokrycie kosztów dojazdu związane z uczestnictwem w działaniach aktywizacyjnych związanych z realizacją projektu.

·         Pokrycie kosztów związanych z opieką nad osobami zależnymi w trakcie działań aktywizacyjnych związanych z realizacją projektu.

 1. Każdy uczestnik projektu ma zapewnione:

·         Materiały szkoleniowe w postaci skryptów z zajęć.

·         Materiały szkoleniowe w postaci długopisów i notatników zawierających loga Unii Europejskiej.

·         Uzyskanie certyfikatu o nabyciu kwalifikacji po pozytywnym zaliczeniu egzaminu.

 1. W trakcie szkolenia każdy uczestnik projektu ma zapewnioną wodę mineralną 0,5l dziennie             i catering w postaci gorącego posiłku.
 2. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 22 Beneficjentów Ostatecznych.

 

§ 5

Zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa

 1. Osoby bezrobotne będą zakwalifikowane do projektu na podstawie następujących kryteriów:

·         Korzystanie z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach.

·         Zamieszkanie na terenie miasta Brzeziny.

·         Wiek 18-64 lat.

·         Zagrożenie wykluczeniem społecznym.

·         Chęć uczestnictwa i ukończenia zaplanowanych wszystkich działań.

 

§6

Rekrutacja

 1. Nabór uczestników do projektu będzie odbywał się od 01.01.2013 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach, ul. Św. Anny 57.
 2. Osoby chętne do udziału w projekcie mogą zgłaszać się bezpośrednio do biura projektu, lub do pracownika socjalnego.
 3. Na podstawie informacji uzyskanych od pracowników socjalnych koordynator sporządzi listę uczestników chętnych do udziału w projekcie.
 4. Z każdym kandydatem zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.
 5. Sporządzona zostanie lista 22 uczestników oraz lista rezerwowa.
 6. Ostateczną decyzję dotyczącą zakwalifikowania do projektu poszczególnych osób podejmować będzie pracownik socjalny.
 7. Rekrutacja uwzględniać będzie zasadę równości szans i płci, gdyż wszelkiego rodzaju instrumenty wsparcia będą w jednakowym stopniu dostępne dla kobiet i mężczyzn.
 8. W przypadku rezygnacji zrekrutowanych uczestników, jego miejsce może zająć osoba z listy rezerwowej.

 

§ 7

Dokumentacja rekrutacyjna i rejestracyjna

 1. Osoby chętne do udziału w projekcie powinny dostarczyć następujące dokumenty:

·         Dowód osobisty.

·         Decyzję o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy.

·         Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności jeżeli BO posiada.

 1. Osoby spełniające wymogi formalne wypełnią ankietę rekrutacyjną.
 2. Pracownik socjalny jest zobowiązany do wypełnienia następujących dokumentów:

·         Oświadczenie, że osoba chętna do udziału w projekcie spełnia wymogi formalne.

·         Wywiad środowiskowy wraz z niezbędnymi dokumentami.

·         Kontrakt socjalny.

 1. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wypełnią:

·         Deklarację uczestnictwa w projekcie.

·         Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

·         Dokument obejmujący dane osobowe uczestnika biorącego udział w projekcie realizowanym w ramach POKL.

 1. Koordynator projektu przygotuje i sporządzi:

·         Ankietę rekrutacyjną.

·         Wzór oświadczenia, że osoba chętna do udziału w projekcie spełnia wymogi formalne.

·         Deklarację uczestnictwa w projekcie.

·         Dokument obejmujący dane osobowe uczestnika biorącego udział w projekcie realizowanym w ramach POKL.

·         Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§ 8

Prawa i obowiązki uczestników projektu

 1. Każdy uczestnik ma prawo do:

·         Zgłaszania uwag i oceny realizacji poszczególnych form wsparcia, którymi został objęty.

·         Otrzymania szerokiej i wyczerpującej informacji dotyczącej projektu i jego źródeł finansowania.

·         Otrzymania pomocy ze strony pracowników socjalnych.

 1. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:

·         Aktywnego udziału w treningach, spotkaniach grupowych i indywidualnych, szkoleniach zawodowych, stażu oraz działaniach o charakterze środowiskowym (wyjazdy do kina, spotkanie wigilijno- podsumowujące).

·         Potwierdzania swojej obecności na listach.

·         Utrzymywania stałego kontaktu z pracownikiem socjalnym.

·         Uczestnictwa w przynamniej 80% zajęć.

·         Dostarczenia zwolnienia lekarskiego wystawionego na druku L4 w celu usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach stanowiących nie więcej niż 20% zajęć.

·         Wypełnienia w trakcie trwania treningu, szkoleń ankiet oraz kwestionariuszy dostarczonych zarówno przez personel projektu jaki i realizatorów szkoleń.

·         Przystąpienia do egzaminu zawodowego sprawdzającego wiedzę po zakończonym szkoleniu.

·         W przypadku osób zarejestrowanych jako bezrobotne, powiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy w Brzezinach o udziale w projekcie.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 01.01.2013 r. i obowiązuje przez cały czas trwania projektu.
 2. Regulamin jest dostępny w biurze projektu znajdującym się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach, ul. Św. Anny 57 oraz na stronie internetowej www.mopsbrzeziny.pl
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, jednak po wprowadzeniu zmian niezwłocznie poinformuje wszystkie osoby zainteresowane.

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

„AKTYWNOŚĆ – MÓJ ATUT” najlepszą propozycja dla mieszkańców Miasta Brzeziny.

 

Rok 2012 to czas kolejnej edycji projektu „Aktywność- mój atut” realizowanego z inicjatywy Burmistrza Miasta Brzeziny  przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi.

 

Człowiek – najlepsza inwestycja, to nie tylko hasło przewodnie naszej codziennej pracy 
ale drogowskaz wskazujący nam kierunek działań. Właśnie dla naszych podopiecznych, kobiet i mężczyzn w wieku aktywności zawodowej, osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy społecznej, przygotowaliśmy cały pakiet porad i szkoleń, mających na celu podniesienie ich umiejętności społecznych i zawodowych.

 

Celem nadrzędnym projektu „Aktywność – mój atut”  jest współpraca z jego uczestnikami
w zakresie określenia predyspozycji psychospołecznych i zawodowych. Udział
w projekcie daje każdej z osób niepowtarzalną okazję poznania samych siebie, swych mocnych stron, odnalezienia konieczności i sensu aktywnego życia społecznego
i zawodowego.

 

W ramach projektu proponujemy nieodpłatne porady psychologa i doradcy zawodowego, oraz uczestnictwo w szkoleniach zawodowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb
i predyspozycji. Każdy z uczestników zostanie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym.

 

 

 

Artykuł współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

 

 

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezianch realizuje już trzecią edycję projektu „Aktywność- mój atut” w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.  Od  maja 2011 zrealizowane zostały zajęcia z I instrumentu aktywnej integracji tj: indywidualne sesje motywacyjne i trening umiejętności psychospołecznych.

W ramach II instrumentu przeprowadzone zostały szkolenia prowadzone przez doradcę zawodowego. Zajęcia były przeprowadzone grupowo i indywidualnie.

Zrealizowane  szkolenia mają na celu przygotować uczestników do szkoleń zawodowych, które planowane są od września 2011r.

Życzymy wytrwałości i podjęcia wymarzonej pracy.

 

 

 

 


 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

 

„AKTYWNOŚĆ- MÓJ ATUT”

ZA OKRES 01.01.2010-31.12.2010

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach od 01.01.2010r. realizuje projekt „Aktywność- mój atut”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1- Rozwój

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu przeprowadzono rekrutację, do której zostało zaproszonych 25 osób. Do projektu zakwalifikowano 15 beneficjentów. Główny cel projektu to aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu miasta korzystających długotrwale z pomocy społecznej. Cel ten realizujemy poprzez poprawę dostępu do rynku pracy mieszkańców miasta Brzeziny, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym.

W projekcie zaplanowane zostały trzy instrumenty aktywnej integracji tj.

1)   Indywidualna sesja motywacyjna  dla 15 uczestników,

2)    Trening umiejętności psychospołecznych dla 15 osobowej grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i długotrwale bezrobotnych będących klientami pomocy społecznej.

3)    Szkolenie prowadzone przez doradcę zawodowego. Szkolenia te odbywać się będą

w dwóch etapach: I zajęcia grupowe i II zajęcia indywidualne.

4)    Szkolenia zawodowe po określeniu predyspozycji zawodowych uczestników projektu.

Osoby w ramach aktywnej integracji zostały objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

W dniu 27.05.2010. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie szkoleń.

W dniu 11.06.2010r.  został wyłoniony wykonawca szkoleń, natomiast  23.06.2010 podpisano umowę z Firmą Enviro prowadzoną przez Pana Roberta Wojdyna z siedziba w Łodzi. 

W dniu 16.08.2010 rozpoczęła się realizacja aktywnej integracji w zakresie indywidualnych sesji motywacyjnych. Szkolenie obejmowały następujące tematy:

1.     Zapoznanie się z sytuacją życiową i osobistą uczestników, poznanie ich potrzeb i celów życiowych,

2.     Poszukiwanie indywidualnych korzyści udziału w programie dla każdego beneficjenta oraz zwiększenie motywacji do udziału w projekcie.

3.     Diagnoza przyczyn indywidualnych problemów poszczególnych beneficjentów projektu,

4.     Identyfikacja obaw i zagrożeń związanych ze zmianą swojej sytuacji życiowej,

5.     Analiza błędnych schematów myślowych dotyczących własnej osoby,

6.     Pomoc w autodiagnozie mocnych stron beneficjenta oraz jego dotychczasowych sukcesów w celu podniesienia samooceny,

7.     Poradnictwo w sprawie codziennych trudności wynikających z sytuacji życiowej uczestników projektu,

8.     Wzbudzenie motywacji do wprowadzenia zmian w swoim życiu,

9.     Budowanie wiary we własne możliwości wychodzenia z trudnych sytuacji,

10.  Motywowanie do działań związanych z podejmowaniem aktywności zawodowej.

 

1)      TRENING UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH zakres szkolenia obejmował:

1.     Efektywną komunikację interpersonalną (charakterystyka procesu komunikacji, komunikacja werbalna i niewerbalna, bariery w procesie komunikacji i sposoby ich eliminacji, umiejętność zadawania pytań, aktywne słuchanie, znaczenie efektywnej komunikacji interpersonalnej w pełnieniu najważniejszych ról społecznych)

2.     Kształtowanie postawy asertywnej (pojęcie asertywności, charakterystyka

i umiejętność identyfikacji zachowań uległych i agresywnych, konsekwencje ludzkich zachowań, postawa i zachowanie asertywne, wykorzystanie technik komunikacyjnych w rozwijaniu asertywności)

3.     Skuteczna autoprezentacja (znaczenie autoprezentacji, zasada „pierwszego wrażenia”, sposoby autoprezentacji werbalnej i niewerbalnej,  normy autoprezentacyjne i dylemat autoprezentacyjny, efektywna autoprezentacja)

4.     Radzenie sobie ze stresem (pojęcie stresu, mechanizm oddziaływania stresu na nasz organizm, techniki rozładowywania i redukcji stresu, rozwijanie osobistej odporności na stres, radzenie sobie z emocjami i stresem w relacjach z ludźmi)

5.     Przezwyciężanie oporu wobec zmian (znaczenie zmiany w życiu człowieka, pokonywanie lęku wobec nieznanych sytuacji, sposoby przygotowania się do zmian, wskazówki przy zmianie zawodowej, warunki efektywnej zmiany, diagnoza indywidualnej gotowości do zmian)

6.     Rola planowania w realizowaniu celów (dlaczego nie stawiamy sobie celów?, bariery w stawianiu celów, zasady prawidłowego funkcjonowania celów, zasoby przydatne podczas realizacji  celów, plan dążenia do celów o jego zastosowanie)

7.     Umiejętne rozwiązywanie konfliktów ( rodzaje konfliktów, style rozwiązywania konfliktów, efektywne wyrażanie swoich emocji, efektywne prezentowanie własnego zdania)

2)      SZKOLENIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

1.     INDYWIDUALNE( bilans kwalifikacji, umiejętności i preferencji zawodowych, odkrywanie własnych predyspozycji osobowościowych, pomoc w adekwatnej ocenie ograniczeń i możliwości, indywidualny priorytet wartości, określenie celów życiowych, ustalenie indywidualnych celów zawodowych)

2.     GRUPOWE – AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY

1)    Znajdowanie ofert pracy (definicja pojęcia „rynek pracy”, lokalny rynek pracy, czynniki, od których zależą szanse na uzyskanie zatrudnienia, oczekiwania współczesnych pracodawców wobec pracowników, metody szukania pracy i ich skuteczności)

2)      Spotkanie z pracodawcą (lista dokumentów niezbędnych przy poszukiwaniu pracy, ogólne zasady pisania życiorysu zawodowego (CV), przykładowe życiorysy, reguły pisania listu motywacyjnego wraz z przykładami, znaczenie dobrego przygotowania do rozmowy z pracodawcą, cel, formy i typowy przebieg rozmów kwalifikacyjnych, rozmowa telefoniczna z pracodawcą).

We wrześniu do projektu weszła kolejna osoba. W dniu 29.09.2010r. zrezygnowała jedna

z uczestniczek. Ze względu na fakt iż były już zrealizowane 2 instrumenty aktywnej integracji nie można było włączyć do projektu kolejnej osoby.

W listopadzie rozpoczęły się szkolenia zawodowe dla uczestników. 9 pań wybrało temat szkolenia : OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH w zakresie:

1)    Charakterystyka procesu starzenia się,

2)    Specyfika chorowania w starszym wieku,

3)    Rehabilitacja i aktywność ruchowa osób w starszym wieku,

4)    Żywienie w wieku starszym,

5)    Wtórne choroby nabyte w skutek długiego leczenia,

6)    Obserwacja chorego,

7)    Komunikacja interpersonalna,

8)    Przemoc wobec osób starszych,

9)    System opieki nad ludźmi starymi w Polsce,

10) Niesprawność ruchowa,

11) Choroba Alzheimera jako przykład choroby otępiennej,

12) Choroby nowotworowe,

13) Emocja i stres w pracy opiekuna osób starszych. Rola opiekuna,

14) Starość jako wartość,

15) Szkolenie  w Domu Pomocy Społecznej,

16) Egzamin teoretyczny i praktyczny.

W trakcie trwania szkolenia jedna z uczestniczek przestała aktywnie uczestniczyć w szkoleniu zawodowym tłumacząc się chorobą dzieci. Przedstawiła zaświadczenie lekarskie o chorobie dzieci. Po wygaśnięciu zwolnienia przestała chodzić na zajęcia i za ten okres nie przedstawiła dokumentu potwierdzającego powód jej nieobecności.

 

Pięć Pań wybrało temat: SPRZEDAWCA-FAKTURZYSTA

1)    Wymagania higieniczne w obrocie żywnością( wymagania higieniczne w świetle obowiązujących przepisów, zagrożenia jakości zdrowej żywności, choroby przenoszone drogą pokarmową, zatrucia i zakażenia pokarmowe, programowy zakres GHP ze szczególnym uwzględnieniem higieny osobistej i stanu zdrowia oraz technik mycia i dezynfekcji rąk, programowy zakres GMP, podstawowe założenia systemu HACCP.

2)    Obsługa kasy fiskalnej ( omówienie aktualnych przepisów dotyczących handlu hurtowego w świetle Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów

i usług oraz przepisów wykonawczych do Ustawy, omówienie aktualnych przepisów dotyczących handlu detalicznego za pomocą kas fiskalnych  w świetle Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych do Ustawy, omówienie budowy kasy fiskalnej, kasy proste jednostanowiskowe, kasy współpracujące z komputerem, czytnikiem, wagą)

3)    Omówienie programu komputerowego fakturującego ( charakterystyka programu, ćwiczenia z programem fakturującym)

4)    Profesjonalna obsługa klienta

1.     Profesjonalizm w obsłudze klienta ( cechy skutecznego pracownika obsługi klienta, znaczenie autoprezentacji i kreowania pozytywnego wizerunku, kultura osobista w miejscu pracy)

2.     Standardy obsługi klienta ( psychologiczna typologia klientów, oczekiwania klientów, skuteczne narzędzia obsługi klienta)

3.     Strategia reakcji na zachowanie klienta ( charakterystyka trudnych klientów, skargi i reklamacje klientów, konieczność interwencji przełożonego)

4.     Panowanie nad emocjami i stresem w relacjach z klientem ( techniki uspokajania rozgniewanego klienta, opanowanie stresu, sposoby utrzymania pozytywnego nastawienia w sytuacjach trudnych)

5)    Egzamin teoretyczny i praktyczny.

Podpisano umowę na realizację dodatkowych szkoleń w ramach projektu w zakresie aktywnej integracji. Tematyka szkoleń: kreowanie własnego wizerunku, zarządzanie czasem

i zarządzanie budżetem domowym.

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE BUDŻETEM DOMOWYM

1.     Przybliżenie pojęcia budżetu domowego

2.     Cele tworzenia budżetu domowego

3.     Ocena dochodów i zestawienie wydatków

4.     Planowanie budżetu

5.     Ustalenie priorytetów wydatków- mądre zakupy

6.     Jak formułować cele, aby można je było zrealizować

7.     Tworzenie budżetu domowego

8.     Opracowanie „ planu minimum”

9.     Dlaczego warto kontrolować nasze wydatki

10.  Terminarz zobowiązań

11.  Konsekwencja w realizacji domowego budżetu

12.  Nieprzewidziane wydatki

13.  Cięcie kosztów- sprytne oszczędzanie

14.  Co zrobić w sytuacji deficytu budżetu domowego

15.  Poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodu

16.  Błędy najczęściej popełniane podczas planowania i realizacji budżetu domowego

 

ZARZĄDZANIE CZASEM

1.     Diagnoza wykorzystania czasu

2.     Identyfikacja podstawowych problemów w zarządzaniu czasem

3.     Podstawowe błędy w budowaniu harmonogramu dnia

4.     Ustalenie priorytetów

5.     Skuteczne metody zarządzania czasem

6.     Efektywne wykorzystanie czasu w procesie poszukiwania zatrudnienia.

 

 KREOWANIE WŁASNEGO WIZERUNKU

1.     Analiza kolorystyczna ( palety barw i kompozycje kolorystyczne, klasyfikacja typów urody wedle „czterech pór roku”

2.     Stylizacja sylwetki ( fasony, długości i detale wpływające na ogólny wygląd pracownika, tajniki „dress code” ułatwiające dostosowania makijażu do zajmowanego stanowiska)

3.     Szkoła makijażu ( indywidualny dobór palety barw i kosmetyków do wykonania makijażu dziennego, charakterystyka makijażu odpowiedniego do miejsca pracy

i zajmowanego stanowiska)

Odbyły się również egzaminy teoretyczne i praktyczne  szkoleń zawodowych.

Pozytywnie zakończyło szkolenia 13 osób. Umiejętności zdobyte podczas szkoleń zostały potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Jedna z uczestniczek projektu nie została dopuszczona do  egzaminu zawodowego  ze względu na dużą ilość nieobecności na szkoleniu zawodowym praktycznym ( 47 godzin  dydaktycznych )

 

Zadanie 1- aktywna integracja

W okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. w ramach zadania zostały poniesione koszty składki zdrowotnej opłacanej za uczestniczki. Zapłacone zostały faktury za realizację aktywnej integracji wykonawcy treningów i szkoleń firmie Enviro prowadzonej przez Pana Roberta Wojdyna.

Zadanie 2- praca socjalna

Zostały wypłacone za okres styczeń- grudzień nagrody dla pracowników socjalnych realizujących zadania aktywnej integracji.

Zadanie 3- zasiłki i pomoc w naturze

Wypłacone zostały za okres styczeń- grudzień zasiłki celowe na żywność uczestnikom projektu. We wrześniu wypłacono zasiłki dla 14 Pań ze względu , że jedna z uczestniczek zrezygnowała. W grudniu wypłacono, natomiast 13 zasiłków. Jedna z uczestniczek przestała aktywnie brać udział w szkoleniach i nie było podstaw aby wypłacić jej zasiłek.

Zadanie 4- Działania o charakterze środowiskowym- nie realizujemy w 2010r

Zadanie 5 - Prace społecznie użyteczne- nie realizujemy w 2010r

Zadanie 6- zarządzanie projektem

Kolejnym zadaniem jest zarządzanie projektem. Na potrzeby tego zadania zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem, szafę metalową na dokumenty, artykuły biurowe,

 2  tonery do drukarki, kserokopiarka i toner do kserokopiarki, telefax,  biurka z kontenerami. Zamówiono również  pieczątki potrzebne do opisu dokumentów księgowych w ramach projektu, stojak dwustronny,  krzesła do biurek i dla klientów. Ze względu na fakt

iż realizacja zamówienia trwa więcej niż 2 tygodnie koszty będą poniesione w drugim  okresie rozliczeniowym.

Wypłacono również dodatki specjalne za okres styczeń-grudzień dla księgowej, radcy prawnego i koordynatora obsługujących projekt oraz wynagrodzenie dla firmy informatycznej.

Ukazały się w prasie lokalnej dwa ogłoszenia i trzy artykuły dot. projektu. Zapłacono również fakturę za wykonanie usługi reklamowej w skład której wchodzi: plakat A3, plakat

w formacie 700x1000, kubek promocyjny, koszulka, kalendarz, notatnik A4, długopis(25 szt.). W ramach powstałych oszczędności zakupiony został toner do kserokopiarki, artykuły biurowe w skład, których wchodziły długopisy, notatniki, kartki samoprzylepne, teczki

na dokumenty, koszulki a4, wkłady do długopisów, skaner  itd.

W listopadzie ukazało się ogłoszenie o dodatkowych szkoleniach realizowanych w ramach projektu.

 

Koszty pośrednie

W ramach kosztów pośrednich zostały zakupione znaczki pocztowe i rozliczone rozmowy telefoniczne. Wypłacono również dodatek specjalny dla kierownika MOPS za okres styczeń grudzień.

 

Koszty projekty za okres 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wyniosły 41 408, 07 zł kolejno

w zadaniach:

1)    Aktywna integracja – 75 000 zł,

2)    Praca socjalna – 11 250 zł,

3)    Zasiłki i pomoc w naturze –17 797,61zł,

4)    Działania o charakterze środowiskowym- nie realizujemy w 2010r.

5)    Prace społecznie użyteczne- nie realizujemy w 2010r

6)    Zarządzanie projektem –59 678,28 zł

7)    Koszty pośrednie- 5 775,18 zł.

 

 

 

 

 


 

 

SPRAWOZDANIE  Z REALIZACJI PROJEKTU

 „AKTYWNOŚĆ- MÓJ ATUT”

ZA OKRES 01.12.2010 – 31.12.2010

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach od 01.06.2009r. realizuje projekt  "Aktywność- mój atut”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII- Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejska w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W okresie rozliczeniowym zakończono realizację trzeciego instrumentu aktywnej

integracji-szkolenia zawodowego z zakresu: opiekun osób starszych 9 osób,

sprzedawca-fakturzysta 5 osób. Zrealizowano również dodatkowe szkolenia w ramach

projektu.:,

SKUTECZNE ZARZĄDZANIE BUDŻETEM DOMOWYM

1.     Przybliżenie pojęcia budżetu domowego

2.     Cele tworzenia budżetu domowego

3.     Ocena dochodów i zestawienie wydatków

4.     Planowanie budżetu

5.     Ustalenie priorytetów wydatków- mądre zakupy

6.     Jak formułować cele, aby można je było zrealizować

7.     Tworzenie budżetu domowego

8.     Opracowanie „ planu minimum”

9.     Dlaczego warto kontrolować nasze wydatki

10.  Terminarz zobowiązań

11.  Konsekwencja w realizacji domowego budżetu

12.  Nieprzewidziane wydatki

13.  Cięcie kosztów- sprytne oszczędzanie

14.  Co zrobić w sytuacji deficytu budżetu domowego

15.  Poszukiwanie dodatkowych źródeł dochodu

16.  Błędy najczęściej popełniane podczas planowania i realizacji budżetu domowego

 

ZARZĄDZANIE CZASEM

1.     Diagnoza wykorzystania czasu

2.     Identyfikacja podstawowych problemów w zarządzaniu czasem

3.     Podstawowe błędy w budowaniu harmonogramu dnia

4.     Ustalenie priorytetów

5.     Skuteczne metody zarządzania czasem

6.     Efektywne wykorzystanie czasu w procesie poszukiwania zatrudnienia.

 

 KREOWANIE WŁASNEGO WIZERUNKU

1.     Analiza kolorystyczna ( palety barw i kompozycje kolorystyczne, klasyfikacja typów urody wedle „czterech pór roku”

2.     Stylizacja sylwetki ( fasony, długości i detale wpływające na ogólny wygląd pracownika, tajniki „dress code” ułatwiające dostosowania makijażu do zajmowanego stanowiska)

3.     Szkoła makijażu ( indywidualny dobór palety barw i kosmetyków do wykonania makijażu dziennego, charakterystyka makijażu odpowiedniego do miejsca pracy i zajmowanego stanowiska)

Odbyły się również egzaminy teoretyczne i praktyczne  szkoleń zawodowych.

Pozytywnie zakończyło szkolenia 13 osób. Umiejętności zdobyte podczas szkoleń zostały potwierdzone odpowiednimi dokumentami. Jedna z uczestniczek projektu nie została dopuszczona do  egzaminu zawodowego  ze względu na dużą ilość nieobecności na szkoleniu zawodowym praktycznym ( 47 godzin  dydaktycznych )

 

Zadanie 1- Aktywna integracja

Została zapłacona składka zdrowotna za uczestników projektu za listopad i grudzień.

Zadanie 2- Praca socjalna

W grudniu MOPS nie poniósł żadnych kosztów zadania praca socjalna.

Zadanie 3- Zasiłki i pomoc w naturze

Wypłacone zostały zasiłki na żywność dla uczestników projektu za miesiąc grudzień

2010r. Nie został wypłacony zasiłek dla jednej uczestniczki projektu ze względu na brak współpracy z pracownikiem socjalnym i nieusprawiedliwionej nieobecność na zajęciach szkolenia zawodowego (47 godzin dydaktycznych)

Zadanie 4- Działania o charakterze środowiskowym- nie realizujemy w 2010r

Zadanie 5 - Prace społecznie użyteczne- nie realizujemy w 2010r

Zadanie 6- Zarządzanie projektem

W związku z prowadzoną działalnością MOPS poniósł koszty prowizji bankowej. Wypłacił dodatki specjalne dla księgowej, koordynatora, radcy prawnego za miesiąc grudzień 2010r. Zakupiono na potrzeby projektu toner do kserokopiarki, toner do drukarki, papier ksero oraz artykuły biurowe (notesy, spinacze, obwoluty , kołonotatniki, teczki na gumki, folia do faxu, skaner, ) Wypłacono wynagrodzenie osobie fizycznej za aktualizację strony internetowej

za mc grudzień 2010 r. W grudniu ukazał się artykuł w prasie lokalnej dot. realizacji projektu.

W budżecie i harmonogramie nazwa zadania -artykuł w prasie, natomiast na fakturze opisane jest to zadanie jako ogłoszenie ramkowe.

Koszty pośrednie

W ramach kosztów pośrednich MOPS zapłacił dodatek specjalny dla kierownika jednostki

 i zrefundował koszty rozmów telefonicznych.

Koszty projektu za okres 01.12.2010 do 31.12.2010r wyniosły 52.112,36 zł kolejno
w zadaniach:

1)    Aktywna integracja –44.862,84 zł

2)    Praca socjalna - 0,00 zł

3)    Zasiłki i pomoc w naturze -  2.135,75 zł

4)    Działania o charakterze środowiskowym- nie realizujemy w 2010r.

5)    Prace społecznie użyteczne- nie realizujemy w 2010r

6)    Zarządzanie projektem – 4.690,92

7)    Koszty pośrednie1 - 422,85

 


 

 

SPRAWOZDANIE  Z REALIZACJI PROJEKTU

 „AKTYWNOŚĆ- MÓJ ATUT”

ZA OKRES 01.09.2010 – 30.11.2010

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach od 01.06.2009r. realizuje projekt  "Aktywność- mój atut”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII- Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1- Rozwój

i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejska w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W okresie rozliczeniowym przeprowadzono szkolenia i treningi tj:

1)      TRENING UMIEJĘTNOŚCI PSYCHOSPOŁECZNYCH zakres szkolenia obejmował:

1.     Efektywną komunikację interpersonalną (charakterystyka procesu komunikacji, komunikacja werbalna i niewerbalna, bariery w procesie komunikacji i sposoby ich eliminacji, umiejętność zadawania pytań, aktywne słuchanie, znaczenie efektywnej komunikacji interpersonalnej w pełnieniu najważniejszych ról społecznych)

2.     Kształtowanie postawy asertywnej (pojęcie asertywności, charakterystyka i umiejętność identyfikacji zachowań uległych i agresywnych, konsekwencje ludzkich zachowań, postawa i zachowanie asertywne, wykorzystanie technik komunikacyjnych w rozwijaniu asertywności)

3.     Skuteczna autoprezentacja (znaczenie autoprezentacji, zasada „pierwszego wrażenia”, sposoby autoprezentacji werbalnej i niewerbalnej,  normy autoprezentacyjne i dylemat autoprezentacyjny, efektywna autoprezentacja)

4.     Radzenie sobie ze stresem (pojęcie stresu, mechanizm oddziaływania stresu na nasz organizm, techniki rozładowywania i redukcji stresu, rozwijanie osobistej odporności na stres, radzenie sobie z emocjami i stresem w relacjach z ludźmi)

5.     Przezwyciężanie oporu wobec zmian (znaczenie zmiany w życiu człowieka, pokonywanie lęku wobec nieznanych sytuacji, sposoby przygotowania się do zmian, wskazówki przy zmianie zawodowej, warunki efektywnej zmiany, diagnoza indywidualnej gotowości do zmian)

6.     Rola planowania w realizowaniu celów (dlaczego nie stawiamy sobie celów?, bariery w stawianiu celów, zasady prawidłowego funkcjonowania celów, zasoby przydatne podczas realizacji  celów, plan dążenia do celów o jego zastosowanie)

7.     Umiejętne rozwiązywanie konfliktów ( rodzaje konfliktów, style rozwiązywania konfliktów, efektywne wyrażanie swoich emocji, efektywne prezentowanie własnego zdania)

2)      SZKOLENIE Z DORADCĄ ZAWODOWYM

1.     INDYWIDUALNE( bilans kwalifikacji, umiejętności i preferencji zawodowych, odkrywanie własnych predyspozycji osobowościowych, pomoc w adekwatnej ocenie ograniczeń i możliwości, indywidualny priorytet wartości, określenie celów życiowych, ustalenie indywidualnych celów zawodowych)

2.     GRUPOWE – AKTYWNE POSZUKIWANIE PRACY

1)    Znajdowanie ofert pracy (definicja pojęcia „rynek pracy”, lokalny rynek pracy, czynniki, od których zależą szanse na uzyskanie zatrudnienia, oczekiwania współczesnych pracodawców wobec pracowników, metody szukania pracy i ich skuteczności)

2)      Spotkanie z pracodawcą (lista dokumentów niezbędnych przy poszukiwaniu pracy, ogólne zasady pisania życiorysu zawodowego (CV), przykładowe życiorysy, reguły pisania listu motywacyjnego wraz z przykładami, znaczenie dobrego przygotowania do rozmowy z pracodawcą, cel, formy i typowy przebieg rozmów kwalifikacyjnych, rozmowa telefoniczna z pracodawcą).

We wrześniu do projektu weszła kolejna osoba. W dniu 29.09.2010r. zrezygnowała jedna z uczestniczek. Ze względu na fakt iż były już zrealizowane 2 instrumenty aktywnej integracji nie można było włączyć do projektu kolejnej osoby.

W listopadzie rozpoczęły się szkolenia zawodowe dla uczestników. 9 pań wybrało temat szkolenia : OPIEKUNKA OSÓB STARSZYCH w zakresie:

1)    Charakterystyka procesu starzenia się,

2)    Specyfika chorowania w starszym wieku,

3)    Rehabilitacja i aktywność ruchowa osób w starszym wieku,

4)    Żywienie w wieku starszym,

5)    Wtórne choroby nabyte w skutek długiego leczenia,

6)    Obserwacja chorego,

7)    Komunikacja interpersonalna,

8)    Przemoc wobec osób starszych,

9)    System opieki nad ludźmi starymi w Polsce,

10) Niesprawność ruchowa,

11) Choroba Alzheimera jako przykład choroby otępiennej,

12) Choroby nowotworowe,

13) Emocja i stres w pracy opiekuna osób starszych. Rola opiekuna,

14) Starość jako wartość,

15) Szkolenie  w Domu Pomocy Społecznej,

16) Egzamin teoretyczny i praktyczny.

W trakcie trwania szkolenia jedna z uczestniczek przestała aktywnie uczestniczyć w szkoleniu zawodowym tłumacząc się chorobą dzieci. Przedstawiła zaświadczenie lekarskie o chorobie dzieci. Po wygaśnięciu zwolnienia przestała chodzić na zajęcia i za ten okres nie przedstawiła dokumentu potwierdzającego powód jej nieobecności.

 

Pięć Pań wybrało temat: SPRZEDAWCA-FAKTURZYSTA

1)    Wymagania higieniczne w obrocie żywnością( wymagania higieniczne w świetle obowiązujących przepisów, zagrożenia jakości zdrowej żywności, choroby przenoszone drogą pokarmową, zatrucia i zakażenia pokarmowe, programowy zakres GHP ze szczególnym uwzględnieniem higieny osobistej i stanu zdrowia oraz technik mycia i dezynfekcji rąk, programowy zakres GMP, podstawowe założenia systemu HACCP.

2)    Obsługa kasy fiskalnej ( omówienie aktualnych przepisów dotyczących handlu hurtowego w świetle Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych do Ustawy, omówienie aktualnych przepisów dotyczących handlu detalicznego za pomocą kas fiskalnych  w świetle Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług oraz przepisów wykonawczych do Ustawy, omówienie budowy kasy fiskalnej, kasy proste jednostanowiskowe, kasy współpracujące z komputerem, czytnikiem, wagą)

3)    Omówienie programu komputerowego fakturującego ( charakterystyka programu, ćwiczenia z programem fakturującym)

4)    Profesjonalna obsługa klienta

1.     Profesjonalizm w obsłudze klienta ( cechy skutecznego pracownika obsługi klienta, znaczenie autoprezentacji i kreowania pozytywnego wizerunku, kultura osobista w miejscu pracy)

2.     Standardy obsługi klienta ( psychologiczna typologia klientów, oczekiwania klientów, skuteczne narzędzia obsługi klienta)

3.     Strategia reakcji na zachowanie klienta ( charakterystyka trudnych klientów, skargi i reklamacje klientów, konieczność interwencji przełożonego)

4.     Panowanie nad emocjami i stresem w relacjach z klientem ( techniki uspokajania rozgniewanego klienta, opanowanie stresu, sposoby utrzymania pozytywnego nastawienia w sytuacjach trudnych)

5)    Egzamin teoretyczny i praktyczny.

 

Podpisano umowę na realizację dodatkowych szkoleń w ramach projektu w zakresie aktywnej integracji. Tematyka szkoleń: kreowanie własnego wizerunku, zarządzanie czasem

i zarządzanie budżetem domowym.

Zadanie 1- Aktywna integracja

Zapłacono składki zdrowotne za 13 uczestników projektu za miesiąc wrzesień i październik

za miesiąc listopad składka zostanie zapłacona na początku grudnia.

Zadanie 2- Praca socjalna

W okresie rozliczeniowym od września do listopada wypłacone zostały nagrody dla pracowników realizujących aktywną integrację.

Zadanie 3-Zasiłki i pomoc w naturze

Wypłacone zostały zasiłki celowe na żywność dla  14 osób.  

Zadanie 4- Działania o charakterze środowiskowym- nie realizujemy w 2010r.

Zadanie 5 - Prace społecznie użyteczne- nie realizujemy w 2010r

Zadanie  6- Zarządzanie projektem

W zadaniu zarządzanie projektem poniesione zostały koszty dodatków specjalnych dla księgowej, radcy prawnego i koordynatora, zakupu artykułów biurowych oraz toner do drukarki. Zapłacono również prowizję za wykonane przelewy.

Zamieszczono  ogłoszenie ramkowe w prasie lokalnej. Wypłacone zostało wynagrodzenie osobie fizycznej za aktualizację strony internetowej za mc wrzesień-listopad 2010 r.

Koszty pośrednie  

wypłacony został dodatek specjalny dla kierownika MOPS. zrefundowano również koszty rozmów telefonicznych  oraz znaczków pocztowych.

Koszty projektu za okres 01.09.2010 do 30.11.2010r wyniosły 22.800,52 zł kolejno
w zadaniach:

1)    Aktywna integracja –1.078,92 zł

2)    Praca socjalna –5.625,00 

3)    Zasiłki i pomoc w naturze -4.983,30 zł

4)    Działania o charakterze środowiskowym- nie realizujemy w 2010r.

5)    Prace społecznie użyteczne- nie realizujemy w 2010r

6)    Zarządzanie projektem –9.675,53 zł

7)    Koszty pośrednie - 437,77   

 

 


 

 

SPRAWOZDANIE  Z REALIZACJI PROJEKTU

 „AKTYWNOŚĆ- MÓJ ATUT”

ZA OKRES 01.06.2010 – 31.08.2010

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach od 01.06.2009r. realizuje projekt  "Aktywność- mój atut”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet VII- Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejska w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W okresie od 01.06.2010r do 31.08.2010r. został wyłoniony wykonawca szkoleń.
W dniu 23.06.2010 została podpisana umowa z Firmą Enviro prowadzoną przez Pana Roberta Wojdyna z siedziba w Łodzi.  W dniu 16.08.2010 rozpoczęła się realizacja aktywnej integracji w zakresie indywidualnych sesji motywacyjnych. Szkolenie obejmowały następujące tematy:

1.     Zapoznanie się z sytuacją życiową i osobistą uczestników, poznanie ich potrzeb i celów życiowych,

2.     Poszukiwanie indywidualnych korzyści udziału w programie dla każdego beneficjenta oraz zwiększenie motywacji do udziału w projekcie.

3.     Diagnoza przyczyn indywidualnych problemów poszczególnych beneficjentów projektu,

4.     Identyfikacja obaw i zagrożeń związanych ze zmianą swojej sytuacji życiowej,

5.     Analiza błędnych schematów myślowych dotyczących własnej osoby,

6.     Pomoc w autodiagnozie mocnych stron beneficjenta oraz jego dotychczasowych sukcesów w celu podniesienia samooceny,

7.     Poradnictwo w sprawie codziennych trudności wynikających z sytuacji życiowej uczestników projektu,

8.     Wzbudzenie motywacji do wprowadzenia zmian w swoim życiu,

9.     Budowanie wiary we własne możliwości wychodzenia z trudnych sytuacji,

10.  Motywowanie do działań związanych z podejmowaniem aktywności zawodowej.

 

W okresie rozliczeniowym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach poniósł koszty kolejno w zadaniach.

 

Zadanie 1- Aktywna integracja

W ramach zadania nr 1 poniósł koszty objęcia w tym okresie ubezpieczeniem zdrowotnym 15 uczestniczek projektu w ramach kontraktu socjalnego. W tym okresie rozliczeniowym rozpoczął się również trening umiejętności psychospołecznych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł koszty częściowej zapłaty za usługi szkoleniowe. W trakcie spotkań 3 uczestniczki zrezygnowały z uczestnictwa w projekcie. Klientki zrezygnowały na tyle późno, że nie udało się  zaprosić do współpracy  3 kolejnych osób z listy rezerwowej tylko 2. Trzecia osoba będzie zaproszona do projektu w 3 okresie rozliczeniowym.  

Zadanie 3- Zasiłki i pomoc w naturze

Wypłacone zostały zasiłki celowe na żywność od czerwca do sierpnia dla 15 osób. W ramach tego zadania zostały wypłacone zasiłki dla 15 uczestniczek, w tym dla 2 nowych uczestniczek, które są w projekcie od sierpnia.

Zadanie 4- Działania o charakterze środowiskowym- nie realizujemy w 2010r.

Zadanie 5- Prace społecznie użyteczne- nie realizujemy w 2010r

Zadanie 6- Zarządzanie projektem

W zadaniu zarządzanie projektem poniesione zostały koszty dodatków specjalnych dla księgowej, radcy prawnego i koordynatora, zakupu artykułów biurowych oraz toner do drukarki. Zapłacono również prowizję za wykonane przelewy.

Zamieszczony został  artykuł w prasie. Zakupiono na potrzeby projektu toner do drukarki, papier ksero, stojak reklamowy, krzesła obrotowe do biurek(2szt.), krzesła konferencyjne dla uczestników projektu(10szt.) oraz artykuły biurowe (notesy, teczki aktówki, folia do faxu, folia, kalkulator). Zapłacono również fakturę za wykonanie usługi reklamowej w skład której wchodzi: plakat A3, plakat w formacie 700x1000, kubek promocyjny, koszulka, kalendarz, notatnik A4, długopis(25 szt.). Wypłacone zostało wynagrodzenie Pani Agnieszce Opis prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą P.P.H.U. Milenium za aktualizację strony internetowej za mc czerwiec-sierpień 2010 r. Dokonano refundacji za utrzymanie domeny internetowej oraz zapłacono fakturę za wykonanie pieczątek do realizacji projektu.

 

Koszty pośrednie

W zadaniu koszty pośrednie  zrefundowano koszty rozmów telefonicznych oraz znaczków pocztowych na wysyłanie korespondencji związanej z realizacją projektu. wypłacono również dodatek specjalny  dla kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach.

 

Koszty projektu za okres 01.06.2010 do 31.08.2010r wyniosły 53.180,12 zł kolejno
w zadaniach:

1)    Aktywna integracja –29.058,24 zł

2)    Praca socjalna – 0,00 zł

3)    Zasiłki i pomoc w naturze – 5.339,28 zł

4)    Działania o charakterze środowiskowym- nie realizujemy w 2010r.

5)    Prace społecznie użyteczne- nie realizujemy w 2010r

6)    Zarządzanie projektem –17.166,79 zł

7)    Koszty pośrednie – 1.615,81   

 

 

 


 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROJEKTU

„AKTYWNOŚĆ- MÓJ ATUT”

ZA OKRES 01.01.2010-31.05.2010

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach od 01.01.2010r. realizuje projekt „Aktywność- mój atut”. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Poddziałanie 7.1.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach projektu przeprowadzono rekrutację, do której zostało zaproszonych 25 osób. Do projektu zakwalifikowano 15 beneficjentów. Główny cel projektu to aktywizacja społeczna i zawodowa osób z terenu miasta korzystających długotrwale z pomocy społecznej. Cel ten realizujemy poprzez poprawę dostępu do rynku pracy mieszkańców miasta Brzeziny, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym.

W projekcie zaplanowane zostały trzy instrumenty aktywnej integracji tj.

1)   Indywidualna sesja motywacyjna  dla 15 uczestników,

2)    Trening umiejętności psychospołecznych dla 15 osobowej grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i długotrwale bezrobotnych będących klientami pomocy społecznej.

3)    Szkolenie prowadzone przez doradcę zawodowego. Szkolenia te odbywać się będą w dwóch etapach: I zajęcia grupowe i II zajęcia indywidualne.

4)    Szkolenia zawodowe po określeniu predyspozycji zawodowych uczestników projektu.

Osoby w ramach aktywnej integracji zostały objęte ubezpieczeniem zdrowotnym.

W dniu 27.05.2010. został ogłoszony przetarg nieograniczony na wykonanie szkoleń.

Wykonawca zostanie wyłoniony w drugim okresie rozliczeniowym

 

 

Zadanie 1- aktywna integracja

W okresie od 01.01.2010r. do 31.05.2010r. w ramach zadania nie zostały poniesione żadne koszty.

Zadanie 2- praca socjalna

Zostały wypłacone za okres styczeń- maj  nagrody dla pracowników socjalnych realizujących zadania aktywnej integracji.

Zadanie 3- zasiłki i pomoc w naturze

Wypłacone zostały za okres styczeń- maj zasiłki celowe na żywność uczestnikom projektu, które są wpisane w zadanie 3.

Zadanie 4- Działania o charakterze środowiskowym- nie realizujemy w 2010r

Zadanie 5 - Prace społecznie użyteczne- nie realizujemy w 2010r

Zadanie 6- zarządzanie projektem

Kolejnym zadaniem jest zarządzanie projektem. Na potrzeby tego zadania zakupiono zestaw komputerowy z oprogramowaniem, szafę metalową na dokumenty, artykuły biurowe, 2  tonery do drukarki, kserokopiarka i toner do kserokopiarki, telefax,  biurka z kontenerami. Zamówiono również  pieczątki potrzebne do opisu dokumentów księgowych w ramach projektu, stojak dwustronny,  krzesła do biurek i dla klientów. Ze względu na fakt iż realizacja zamówienia trwa więcej niż 2 tygodnie koszty będą poniesione w drugim  okresie rozliczeniowym.

Wypłacono również dodatki specjalne za okres styczeń-maj  dla księgowej, radcy prawnego i koordynatora obsługujących projekt oraz wynagrodzenie dla firmy informatycznej.

Ukazały się w prasie lokalnej dwa ogłoszenia dot. projektu.

Koszty pośrednie

W ramach kosztów pośrednich zostały zakupione znaczki pocztowe i rozliczone rozmowy telefoniczne. Wypłacono również dodatek specjalny dla kierownika MOPS.

 

Koszty projekty za okres 01.01.2010r. do 31.05.2010r. wyniosły 41 408, 07 zł kolejno w zadaniach:

1)    Aktywna integracja – 0 zł,

2)    Praca socjalna – 5 625 zł,

3)    Zasiłki i pomoc w naturze – 5 339,28 zł,

4)    Działania o charakterze środowiskowym- nie realizujemy w 2010r.

5)    Prace społecznie użyteczne- nie realizujemy w 2010r

6)    Zarządzanie projektem – 28 145,04 zł

7)    Koszty pośrednie- 2 298,75 zł.