BECIKOWE

Wymagane dokumenty

 

 

W celu otrzymania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka konieczne jest złożenie wniosku oraz dołączenie do niego następujących dokumentów:

 

 

 • kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, do wniosku należy dołączyć kserokopię zupełnego odpisu aktu urodzenia);

 

 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (dokument ten nie jest wymagany od opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka);

 

 • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych za 2014 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny lub oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w 2014 roku;

 

 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014 rok ;

 

 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2014 rok;

 

 • oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za 2014 rok;

 

 • zaświadczenie właściwego organu gminu, nakaz płatniczy lub oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za 2014 rok;

 

 • dokument potwierdzający utratę dochodu (np. świadectwo pracy ze wskazaniem daty utraty dochodu oraz kwotę netto utraconego dochodu);

 

 • dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty;

 

 • odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;

 

 • zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych za 2014 rok.

 

Jeżeli z wnioskiem o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wystąpi opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, niezbędnym jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego datę przysposobienia dziecka lub datę objęcia dziecka opieką prawną lub opieką faktyczną.

 

W przypadku kobiet korzystających z opieki medycznej poza granicami kraju, koniecznym jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez polskiego lekarza na podstawie przedłożonej medycznej dokumentacji zagranicznej.

 

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego  MOPS ma prawo żądać dostarczenia także innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

 

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

 

 Dokumenty do pobrania.

 

SRD Zaświadczenie lekarskie