FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Od dnia 1 października 2016 r. – zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - rozpocznie się nowy okres świadczeniowy 2016/2017 przyznawania i wypłacania świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Formularze wniosków oraz informacje o niezbędnych dokumentach, koniecznych  przy ubieganiu się o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego są dostępne w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach.

Wypełnione, kompletne wnioski wraz z niezbędnymi załącznikami można składać  od 1 sierpnia 2016 r.

 

 

UWAGA

 

 Interesanci przyjmowani są w dniach:

 

WTOREK, ŚRODA, CZWARTEK

 

w godzinach:

 

9.00 – 11.00 oraz 13.00 – 15.00

 

Poza ustalonymi wyżej godzinami

 

 oraz

 

 w poniedziałki i piątki

 

Interesantów nie przyjmujemy.

 

 

Fundusz Alimentacyjny:

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobom uprawnionym do alimentów od rodzica na  podstawie tytułu wykonawczego, którego egzekucja jest bezskuteczna.

 

Świadczenia przysługują osobom uprawnionym do ukończenia przez nich 18-tego roku życia albo w przypadku gdy się uczą w szkole lub szkole wyższej do 25-tego roku życia, albo w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności bezterminowo.


Świadczenia z funduszu przysługują niezależnie od stanu cywilnego rodzica osoby uprawnionej.

 

Świadczenia przysługują , jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 725 zł. Świadczenia przysługują w wysokości ustalonych alimentów jednak nie więcej niż 500 zł na dziecko.

 

Na dziecko wniosek składa rodzic lub opiekun faktyczny dziecka natomiast osoba pełnoletnia składa wniosek sama.

 

Osoby, które mają zasądzone świadczenia alimentacyjne a ich egzekucja jest bezskuteczna mogą zgłaszać się do Ośrodka w celu pobrania druku wniosku.

 

Do wniosku należy dołączyć:

 

1.      zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie o dochodzie członków rodziny, podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy
(dochody za 2015 rok )

 

2.      zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów

 

3.      zaświadczenie o uzyskanych stypendiach szkolnych otrzymanych w 2015 roku

 

4.      zaświadczenie od komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2015 roku

 

5.      zaświadczenie od komornika o bezskutecznej egzekucji świadczeń alimentacyjnych za 2 ostatnie miesiące

 

6.      kserokopię dokumentu potwierdzającego wiek osoby uprawnionej

 

7.      kserokopię odpisów aktów urodzenia dzieci

 

8.      kserokopię dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej

 

9.      kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

 

10.  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu  zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem

 

11.  orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej

 

12.  zaświadczenie lub oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej

 

13.  informacje właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z:

 

 - brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia

 

 - brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjna za granicą

 

14.  zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone
w hektarach przeliczeniowych lub nakaz płatniczy za 2015 rok.

 

15.  zaświadczenie z ZUS bądź oświadczenie wnioskodawcy o wysokości składki zdrowotnej opłaconej w 2015 roku

 

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona :

 

1.      została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo
w rodzinie zastępczej

 

2.    zawarła związek małżeński

 

 

 

Wszelkie informacje można uzyskać w siedzibie Ośrodka

lub pod numerem telefonu 46-874-12-95