UWAGA UWAGA

 

 

 

UWAGA UWAGA

 

Przypomina się o konieczności informowania o każdej zmianie swojej sytuacji rodzinnej i dochodowej mającej wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych.

 

 

Utrata źródła dochodu:

·        Uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego

·        Utrata prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych

·        Utrata zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej 

·        Utrata zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty  socjalnej z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego

·        Wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej

·        Utrata nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych

 

Uzyskanie źródła dochodu:

·        Zakończenie korzystania z urlopu wychowawczego

·        Uzyskanie prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych

·        Uzyskanie zatrudnienia bądź innej pracy zarobkowej 

·        Uzyskanie zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty  socjalnej z wyjątkiem rent przyznawanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego

·        Rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej

·        Uzyskanie nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

 

Istotna uwaga!:

 

Zmiana warunków zatrudnienia nie jest nową pracą, a więc nie jest uzyskaniem dochodu  (np. wzrost wynagrodzenia ) ani też utratą dochodu ( np. zmniejszenie wynagrodzenia, zmniejszenie wymiaru czasu pracy).