KIS w Brzezinach szansą na lepsze jutro!

Gmina Miasto Brzeziny w dniu 3 września 2010r. podpisała umowę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi na dofinansowanie Projektu  „ KIS w Brzezinach szansą na lepsze jutro!” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja projektu Klub Integracji Społecznej w Brzezinach szansą na lepsze jutro, odbywa się w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej,Działanie 7.2. Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej, Poddziałanie 7.2.1. Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizatorem projektu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach.

Projekt w 100 % finansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego,
a kwota dofinansowania wynosi 1 436 687, 87 PLN. Realizacja projektu odbywać się będzie w okresie od 9.09.2010r. do 31.08.2012r.

Adresatami projektu są przede wszystkim osoby w wieku aktywności zawodowej, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Działania przewidziane w projekcje mają za zadanie pomóc w powrocie na rynek pracy oraz do uczestnictwa w życiu społecznym, a tym samym zapobiec wykluczeniu społecznemu.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie potencjału społecznego i zawodowego 40 osób w wieku aktywności zawodowej, pozostających bez zatrudnienia z terenu miasta Brzeziny oraz członków ich rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym korzystających z pomocy społecznej poprzez zastosowanie aktywnych form integracji.