Informacje i ogłoszenia

Brzeziny, dnia 20.02.2015r.

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach zaprasza do złożenia oferty dotyczącej opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych dla Miasta Brzeziny na lata 2015-2020 ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka

Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 907 z póź. zm.)

 

I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny

II. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

1.       Oferta traktowana jako całość, przygotowana na koszt Wykonawcy, musi być złożona w    formie pisemnej, czytelnie w języku polskim, na udostępnionym formularzu oferty stanowiącym załącznik Nr 1 do zaproszenia wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami i kserokopiami dokumentów, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym zaproszeniu.

 

2.       Oferta oraz wszystkie wymagane dokumenty muszą być podpisane i potwierdzone ,,za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę.

 

3.       Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez Wykonawcę.

 

4.       Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami, na kolejno ponumerowanych stronach, opatrzoną danymi Wykonawcy, należy umieścić w zaklejonej kopercie oznaczonej:

,,Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Brzeziny na lata 2015-2020”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach, ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny

Nie otwierać do 25.02.2015r. do godz. 10:00

          

5.   Dokumenty wchodzące w skład oferty nie podlegają zwrotowi.

       

6.   Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.       Przedmiot zamówienia stanowi: ,,Opracowanie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Brzeziny na lata 2015 - 2020 ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, budownictwa socjalnego, edukacji publicznej, ochrony zdrowia i innych, których celem jest integracja w środowisku osób i rodzin szczególnego ryzyka, udział w konsultacjach społecznych oraz przedstawienie opracowanej strategii właściwej Komisji Rady Miasta Brzeziny.

 

2.       Strategia powinna zawierać w szczególności:

 

2.1.  Podstawy prawne strategii,

2.2.  Korelacja strategii z innymi strategicznymi dokumentami krajowymi, wojewódzkimi, powiatowymi oraz gminnymi,

2.3.  Diagnozę stanu obecnego:

a.       źródła finansowania strategii,

b.      w oparciu o strukturę demograficzną społeczności,

c.       sytuację i tendencje na lokalnym rynku pracy,

d.      sytuację mieszkaniowa i infrastrukturę,

e.      sytuację edukacyjną,

f.        opis stanu opieki zdrowotnej,

g.       charakterystykę życia kulturalnego,

h.      stan bezpieczeństwa publicznego,

i.         charakterystyka grup społecznych,

j.        stan i możliwości pomocy społecznej, a także działań organizacji pozarządowych.

2.4.  wskazanie celów strategicznych i operacyjnych, szczegółowych oraz konkretnych   obszarów (takich jak: uzależnienia, ubóstwo, bezdomność);

2.5.  wskazanie metod realizacji celów;

2.6.  ocenę efektu końcowego (monitoring, ewaluacja).

 

3.       Na strategię składa się:

 

a.       część analityczno - wprowadzająca uwzględniająca uzyskane dane, czytelne wykresy obrazujące przebieg badania, zawierająca porównanie danych uzyskanych w wyniku badań, a odbiciem identycznych zagadnień, danych z terenu kraju, jako porównywalne;

 

b.      część strategiczna – zawierająca główne problemy miasta Brzeziny, wynikające z przeprowadzonych badań oraz charakterystykę wraz z celami strategicznymi i operacyjnymi, a także analizę, SWOT, która oceni potencjał w aspekcie słabych i mocnych stron, pozwalających na określenie siły i słabości Miasta Brzeziny w zakresie analizowanych sfer społecznych.

 

4.       Opracowana Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Brzeziny na lata 2015 - 2020 – będzie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej, w ilości 3 sztuk oraz w formie elektronicznej z możliwością wydruku na płycie CD.

 

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 15.04.2015 r.

V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY  SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali co najmniej 1 usługę polegającą na opracowaniu strategii rozwiązywania problemów społecznych potwierdzona referencją.

VI. DOKUMENTY, KTÓRE BĘDĄ WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PRZED ZAWARCIEM UMOWY:

 

 

1.       Wypełniony formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia,

2.       Odpis z właściwego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej,

 

3.       Co najmniej 1 pisemna referencja potwierdzająca należyte opracowanie strategii rozwiązywania problemów społecznych wraz z potwierdzeniem jej przyjęcia przez właściwą radę.

VII. WYBÓR OFERTY I ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY:

1.       Przy dokonywaniu wyboru oferty Zamawiający stosował będzie tylko i wyłącznie zasady i kryterium określone w niniejszym zaproszeniu.

 

2.       Za najkorzystniejszą uznana zostanie ta z ocenianych ofert, która jest zgodna z wymaganiami Zamawiającego i zawiera najniższą cenę.

 

3.       Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

 

4.       W przypadku, gdy zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taką samą cenę, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

 

5.       Zamawiający zawrze umowę na realizację zamówienia z wybranym Wykonawcą.

VIII. PUBLIKACJA OGŁOSZENIA

Zaproszenie do złożenia oferty zostanie zamieszczone na stronie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach http://www.mopsbrzeziny.pl oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

IX. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1.       Oferty wraz z kompletem dokumentów należy przesłać na adres: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Św. Anny 57, 95-060 Brzeziny (z dopiskiem ,,Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Brzeziny na lata 2015 - 2020”) w terminie do 25.02.2015r.

 

2.       Dodatkowe informacje można uzyskać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach lub pod numerem telefonu 46 874 12 95.

 

3.       Osoba udzielającą informacji jest Teresa Kwiecień – Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach.

 

 

 

Teresa Kwiecień

 

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy    Społecznej w Brzezinach

 

 

 

 

Załącznik Nr 1 do zaproszenia złożenia oferty

 

 

pieczątka oferenta                                                                               dnia..............................

 

OFERTA

                                                                                                              Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

                                                                                                              w Brzezinach

                                                                                                              ul. Św. Anny 57

                                                                                                              95-060 Brzeziny

 

Odpowiadając na skierowane do nas zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego realizowanego dotyczącego:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(wpisać przedmiot zamówienia )

 

składamy ofertę  następującej treści:

 

1.       Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę ...............................................................zł.

Słownie: .................................................................................................................................

................................................................................................................................................

2.       Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki.

3. Oświadczamy, że firma jest płatnikiem podatku VAT o numerze identyfikacyjnym
NIP  .......................................................

 

 

                                                                              ............................................................

        podpis osoby upoważnionej

 

 

 

 

 


INFORMACJA

DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W BRZEZINACH

Zespół Interdyscyplinarny informuje, że osoby dotknięte przemocą w rodzinie mogą uzyskać pomoc

1.     w godzinach  od 8.00 do 16.00. w :

1)     w Zespole Interdyscyplinarnym działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  w Brzezinach, 95-060 Brzeziny,

ul. Św. Anny 57,  Przewodniczący – Joanna Nielepkowicz, tel: 46-874-12-95, Wiceprzewodniczący – Ewelina Krasnowska,

tel: 46-874-26-77

2)     od pracowników socjalnych w rejonach ich działania, tel: 46-874-12-95

3)     na Policji, ul. Konstytucji  3-go Maja 5, tel:  46 874-03-30 lub 997, możliwość kontaktu:

dzielnicowi Michał Ziółkowski , tel: 46-874-03-17 oraz 603-632-374  oraz Grzegorz Miazek, tel: 46-874-03-17 oraz 601-371-226

4)     u Kuratora Zawodowego przy XI Zamiejscowym Wydziale Rodzinnym i Nieletnich z siedzibą

w Brzezinach, 95-060 Brzeziny, ul. Waryńskiego 34, tel. 46- 874-20-27,

możliwość kontaktu: Pani Ewelina Krasnowska , tel: 46-874-26-77,

5)     u Pielęgniarki Środowiskowej w Przychodni Rejonowej w Brzezinach, ul. Boh. Warszawy 2,  tel: 46- 874-31- 51

6)     u pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 1 w Brzezinach, ul. Moniuszki 21, tel: 46-874-21-50

7)     u pedagoga szkolnego w Szkole Podstawowej Nr 2 w Brzezinach, ul. Sienkiewicza 17, tel: 46-874-23-72

8)     u pedagoga szkolnego w Gimnazjum w Brzezinach, ul. Boh. Warszawy 4, tel: 46-874-24-42

9)     u Doradcy Burmistrza, ul. Sienkiewicza 16, tel: 46-874-31-02

10)   w Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Sienkiewicza 16,

         możliwość kontaktu: Krzysztof Kotynia, tel: 46-874-31-02

2.     przez całą dobę

1)     na Policji, ul. Konstytucji  3-go Maja 5, tel:  46 874-03-30 lub 997,

 


 

Czy moje dziecko bierze narkotyki ?

 To pytanie zadaje sobie wielu rodziców, ale  wielu rodziców  sobie tego pytania nie zadaje.

Nie wynika to z tego, że nie interesują się swoimi dziećmi, ale z tego, że uważają, iż ich dziecka  takie problemy nie mogą dotyczyć.

A jednak są w błędzie. Zapominają o tym, że ich dziecko, żyje wśród rówieśników, i o tym jak ważną jest potrzeba akceptacji w grupie. Poza tym czasem zbyt sterylne i idealne warunki sprawiają, że dziecko czuje potrzebę czegoś nowego. Zapominamy o tym, że dzieci mają swoje problemy z którymi  nie mogą sobie poradzić.

Nie można tego bagatelizować i mówić „Mały człowiek, małe problemy”.

Jak rozpoznać, że dziecko bierze narkotyki.

Zaniepokoić powinny wszelkie zmiany zachowania.

Jeśli dziecko jest towarzyskie, otwarte. Staje się nagle tajemnicze. Pojawiają się nie wiadomo skąd nowi przyjaciele. Zamyka się we własnym pokoju, znika bez zapowiedzi.

Do tej pory posłuszny zaczyna się buntować, miewa napady złości i częste wahania nastrojów. Widocznym objawem zażywania narkotyków jest rozszerzenie  lub zwężenie źrenic oraz przekrwienie oczu. Po niektórych narkotykach pojawiają się  przewlekły katar lub krwawienie z nosa albo przewlekły kaszel.

Żeby to sprawdzić należy wykonać testy na obecność danej substancji w moczu lub we włosach, należy zaopatrzyć się w testy pozwalające wykryć różne rodzaje narkotyków. Testy dostępne są w aptekach.

Testy na obecność we włosach wykonywane są po wysłaniu próbki włosów do laboratorium.

 

Droga wychodzenia z nałogu jest tylko jednaterapia

Kto chce rzucić narkotyki począwszy od trawy, przez amfetaminę, heroinę musi udać się do specjalistów zajmujących się leczeniem uzależnień.

Gdzie szukać pomocy!   

Lista placówek w województwie łódzkim udzielających pomocy osobom z problemem narkotykowym:

Placówki ambulatoryjne

Placówki stacjonarne

Oddziały detoksykacyjne

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
im. Dr J. Babińskiego

ul. Aleksandrowska 159

Łódź 91 - 229

Tel. 42 652-94-01 w.265, 266,260, 398, 444

(przyjmowani pacjenci
od 16 r. życia

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
im. Dr J. Babińskiego

 ul. Aleksandrowska 159

Łódź 91 -229

Tel. 42 652-94-01 w.265, 266,260, 398, 444

(przyjmowani pacjenci od 18 r. życia

Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej
im. Dr J. Babińskiego
ul. Aleksandrowska 159

Łódź 91-229

Tel. 42 652-94-01 w.265, 266,260, 398, 444

(przyjmowani pacjenci od 16 r. życia

NZOZ Poradnia Profilaktyczno – Społeczna przy Towarzystwie „POWRÓT Z U”

ul. Więckowskiego 13

Łódź 90 -721

Tel. 42 632-50-69

Fax. 42 630-41-63

(przyjmowani pacjenci od 18 r. życia)

NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny Stowarzyszenia „MONAR”

95-001 Kębliny

ul. Strykowska 3

Tel. 42 717-84-38

Fax. 42 717-80-08

(przyjmowani pacjenci od 17 r. życia)

 

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii

Al. Kościuszki 48

90-514 Łódź

tel. 42 632-78-43

(przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych)

NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny Fundacji „ARKA”

98-290 Małków

tel. 43 829-55-03

fax. 43 829-55-02

(przyjmowani pacjenci od 18 r. życia)

 

Miejski Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień
im. Bł. Rafała Chylińskiego

ul. Niciarniana 41

92-320 Łódź

tel. 42 676-16-61

fax. 42 676 – 18-88

( przyjmowani pacjenci od 16 r. życia)

NZOZ „MONAR” Ośrodek

Rehabilitacyjno – Readaptacyjny dla Dzieci i Młodzieży
w Łodzi filia Ozorków

95-035 Ozorków

ul. Żwirki 1 a

tel. 42 277-18-79

tel. 42 646 – 40- 12

fax. 42 645 – 98 -32

(przyjmowani pacjenci od 14 do 20 r. życia) 

 

Poradnia Profilaktyki i Terapii uzależnień „MONAR” w Łodzi

ul. Tuszyńska 106

93-305 Łódź

tel. 42 646-40-12

fax. 42 645-98-32

(przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych)

NZOZ „MONAR” Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny w Sokolnikach

95-039 Sokolniki

ul. Kasprowicza 68

tel. 42 801-91-73

fax. 42 710-12-80

(przyjmowani pacjenci od 18 r. życia)

 

Poradnia Terapii Uzależnień od Środków Psychotropowych „MONAR”

Ul. Wólczańska 225

93 -005 Łódź

tel./fax. 42 684-23-97

(przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych)

 

 

NZOZ Ośrodek Rehabilitacyjno – Readaptacyjny

Ul. Strykowska 3

95-001 Kębliny

tel. 42 717-84-38

fax. 42 717-80-08

(przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych

 

 

SPZOZ Szpital Powiatowy im. Biernackiego w Opocznie Poradnia Leczenia Uzależnień

ul. Partyzantów 30

26-300 Opoczno

tel. 44 754-48-37

(przyjmowani pacjenci od 10-65 r.  życia)

 

 

Poradnia Uzależnień

Ul. Jana Pawła II 68

95-200 Pabianice

tel. 42 225-38-57

(przyjmowani pacjenci od 18 r. życia)

 

 

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej Ośrodek Profilaktyki i Integracji Społecznej

ul. Partyzancka 31

95-200 Pabianice

tel. 42 227-10-80

(przyjmowani pacjenci bez ograniczeń wiekowych)

 

 

Stowarzyszenie Pomocy „Arka Noego” Oddział w Tomaszowie Mazowieckim  Centrum Terapeutyczne

ul. Dzieci Polskich 41 a

97-200 Tomaszów Maz.

tel. 44 725-04-50

     695-621-965

(przyjmowani pacjenci od 12 r. życia)

 

 

NZOZ Tomaszowskie Centrum Zdrowia Poradnia Leczenia Uzależnień

ul. Graniczna 63

97-200 Tomaszów Maz.

Tel. 44 725-72-17

(przyjmowani pacjenci od 18 do 65 r. życia.)

 

 

SP ZOZ Miejski Ośrodek Profilaktyki, Terapii Uzależnień i Współuzależnienia
w Wieruszowie

ul. Kępińska 53

98-400 Wieruszów

tel. 62 784-00-17

(przyjmowani pacjenci
od 12r. życia)

 

 

Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień „Progres” przy SPZPOZ

w Zduńskiej Woli

ul Szadkowska 2

98-220 Zduńska Wola

tel. 43 824-80-02

(przyjmowani pacjenci
od 14 do 60r. życia)