Konto bankowe


Wpłaty z tytułu:

 

·   odpłatności za wykonane usługi opiekuńcze,

·   alimentacji osób przebywających w DPS-ach,

·   opłaty ponoszonej przez rodziców naturalnych za pobyt dzieci 
w rodzinach zastępczych,

·   nienależnie pobranych:

o   świadczeń rodzinnych,

o   świadczeń z funduszu alimentacyjnego,

o   zasiłków stałych, 

o   zasiłków okresowych, 

 

dokonywać można na rachunek bankowy Miejskiego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach o numerze: 

 

 

03 8781 0006 0042 9205 2000 0010