O Ośrodku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką pomocy społecznej na szczeblu gminy realizującą zadania z zakresu pomocy społecznej.

Został on powołany na mocy Zarządzenia  Naczelnika Miasta Brzeziny z dnia 2 kwietnia 1990 roku. Od maja 1990 roku rozpoczął swoją działalność jako wyodrębniona jednostka.

Szczegółowy zakres działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jako organizacyjnej jednostki budżetowej  Miasto Brzeziny określa statut w obowiązującym kształcie uchwalony przez Radę Miasta uchwałą z dnia 30 czerwca 2009r.

            - Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 roku o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc

               państwa w zakresie dożywiania”(Dz. U. z 2005 roku  Nr 267 poz. 2259 z późn. zm.)

Wykonując dodatkowe zadania zlecone przez Burmistrza, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje następujące ustawy:

- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych                                  

   (t.j. Dz. U. z 2013 poz.1456)

- Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym              

   do alimentów (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r.poz.1228 z późn. zm.)

Ponadto, realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej związana jest ściśle z działaniami podejmowanymi przez inne jednostki i instytucje,  co za tym idzie współdziałaniem w realizacji innych ustaw, do których należą przede wszystkim:

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej

  finansowanej ze środków publicznych (tekst jednolity z 2008 roku Dz. U.

  Nr 164 poz. 1027 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń

   społecznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz.1442)

- Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej

   oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2011 r. Nr 127,          

   poz. 721 z póź.zm.)

- Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym                  

   (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 43, poz. 225 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach

   rynku pracy ( t.j. Dz.U. z 2013 poz.674)

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                    

  (Dz.U. z 2005 roku Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 28 marca 2007 roku o wychowaniu w trzeźwości i

   przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r

   poz. 1356 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii           

   (t.j. Dz.U. z 2012 roku Nr 124 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 roku o ochronie zdrowia psychicznego           

  ( Dz. U. z 2011 roku Nr 231 poz. 1375 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 9 listopada 2000 roku o repatriacji ( tekst jednolity Dz. U. z

  2004 roku Nr 53 poz. 532 z późn. zm.)

- Ustawa z 13 czerwca 2003 roku o cudzoziemcach ( tekst jednolity DZ.U. z

  2011 roku Nr 264 poz. 1573 z późn. zm.)

- Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i 

  wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 234 poz. 1536 z późn.

   zm.)

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy   

  zastępczej (t.j. Dz. U. z 2013 roku Nr 135 z póź. zm.)

Zasadniczym celem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  jest podejmowanie działań zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz w miarę możliwości doprowadzenia do życiowego usamodzielnienia, rozwijanie aktywności zawodowej oraz do integracji tych osób i rodzin ze środowiskiem lokalnym                                      i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej określone w ustawie               o pomocy społecznej wraz z zaleceniami przekazanymi w tym zakresie przez odpowiednio Burmistrza Miasta Brzeziny oraz Wojewodę Łódzkiego.

.     Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie  osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna powołana jest do wspierania osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym osób i rodzin.  Potrzeby osoby i rodziny, korzystającej z pomocy powinny zostać uwzględnione jeżeli odpowiadają celom i mieszczą się w możliwościach pomocy społecznej. Osoby i rodziny są obowiązane  do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

Pomocy społecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom 
i rodzinom, w szczególności z powodu:

1.      ubóstwa

2.      sieroctwa

3.      bezdomności

4.      bezrobocia

5.      niepełnosprawności

6.      długotrwałej lub ciężkiej choroby

7.      przemocy w rodzinie

     7a.  potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi

8.      potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

9.      bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

          gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych                                 

          lub wielodzietnych

10.  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą

11.  trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

12.  alkoholizmu lub narkomanii

14.zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej                                       

15.klęski żywiołowej lub ekologicznej

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (poza okolicznościami szczególnymi określonymi w art. 40 i 41 - specjalny zasiłek okresowy i celowy) przysługuje osobom i rodzinom, których dochód  nie przekracza kryterium ustawowego określonego                      w ustawie o pomocy społecznej.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012.823) w okresie sprawozdawczym obowiązywały następujące wysokości kryteriów dochodowych:

1. dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie przekraczał kwoty

              542,00zł

2. dla osoby w rodzinie, w której dochód na osobę w rodzinie                              

    nie przekraczał kwoty 456,00zł

3.      dla rodziny, której dochód nie przekraczał sumy kwot kryterium

dochodowego na osobę w rodzinie

 

            Przez dochód rodziny w myśl ustawy o pomocy społecznej rozumie się –                     sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

o   podatek dochodowy od osób fizycznych,

o   składki na ubezpieczenie  zdrowotne,

o   składki na ubezpieczenia społeczne,

o   alimenty świadczone na rzecz innych osób,

Do dochodu nie wlicza się:

o   jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych,

o   zasiłku celowego,

o   pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznanej                      na podstawie przepisów o systemie oświaty,

o   wartości świadczeń w naturze,

o   świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

o   dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

 

 Zadania w zakresie pomocy społecznej obejmują w szczególności:

1.      przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;

2.      pracę socjalną;

3.      prowadzenie i rozwój niezbędnej infrastruktury socjalnej;

4.      analizę i ocenę zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia                        

     z pomocy społecznej;

5.      realizację zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych;

6.      rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach

     zidentyfikowanych potrzeb.

 

Praca socjalna należy do podstawowych zadań ośrodka pomocy społecznej, świadczona jest na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym, w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. Praca socjalna prowadzona jest z osobami i rodzinami oraz społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspakajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom niezależnie od posiadanego przez nich dochodu.

 

 

 

 Dożywianie

 

Program dożywiania

 

 

 

Załącznik do uchwały nr  Rady Miasta Brzeziny  dn  stycznia 2014 roku

PROGRAM OSŁONOWY W ZAKRESIE DOŻYWIANIA „ POMOC GMINY
W ZAKRESIE DOŻYWIANIA”  NA LATA 2014  -  2020

Podstawa prawna programu

Program „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” jest programem osłonowym
w rozumieniu art.17 ust.2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej dotyczącym realizacji zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie pomocy społecznej, o których mowa w art.17 ust 1 pkt 3 i pkt 14 ustawy o pomocy społecznej
tj.
zapewnienie posiłku i dożywianie dzieci.

Program jest przyjęty przez Radę Miasta Brzeziny w związku ustanowieniem, przez Radę Ministrów uchwałą nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 roku wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”  na lata 2014 – 2020 ( M.P. z 2013 r., poz. 1024)

Program będzie realizowany w latach 2014-2020 i obejmie swoim zasięgiem mieszkańców miasta Brzeziny.

Cel programu

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin
o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych,                  w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych, lub osób niepełnosprawnych.

Program jest elementem polityki gminy w zakresie:

1.    Poprawy stanu zdrowia dzieci i młodzieży

2.    Poprawy poziomu życia rodzin o niskich dochodach

3.    Kształtowanie właściwych nawyków żywieniowych

Ocena sytuacji warunkująca realizację programu

  Ubóstwo rodzin spowodowane wysoką stopą bezrobocia, a także rosnące wydatki na zabezpieczenie potrzeb bytowych w tym wydatki na żywność pogarszają standard życia rodzin. Problem ten dotyka osób dorosłych, a także dzieci w okresie nauki szkolnej. Nie możność zabezpieczenia przez rodzinę podstawowych potrzeb żywieniowych dzieci pozostających na ich utrzymaniu powoduje konieczność wsparcia ze strony gminy. Wobec tego objęcie wsparciem dzieci i osób dorosłych zgłaszających chęć zjedzenia posiłku pozwoli na zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb żywieniowych.

W ramach realizowanego w 2013 roku rządowego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wsparciem rzeczowym w postaci gorącego posiłku objęto: 130 dzieci, 83 osoby dorosłe i zasiłkami celowymi na zakup posiłku lub żywności objęto 345 rodzin.

Wobec wymogów ustanowienia programu osłonowego na poziomie gminy staje się jak najbardziej zasadne wprowadzenie niniejszego programu osłonowego.

Podmioty realizujące program

Program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach, jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy ze szkołami, przedszkolami, gimnazjami oraz szkołami i przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne do których uczęszczają dzieci z terenu miasta Brzeziny.

Koordynatorem programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach.

Zakres podmiotowy i przedmiotowy programu

W ramach programu „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” udziela się wsparcia w szczególności:

1.    Dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej.

2.    Uczniom do czasu ukończenia nauki w szkole ponadgimnazjalnej.

3.    Osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dn. 12.03.2004 o pomocy społecznej w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku, odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przyznanie takiej pomocy odbywa się, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego. Liczba dzieci
 uczniów, którym ma być udzielona pomoc w tak opisany sposób, nie może przekroczyć 20% liczby uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach na terenie gminy w poprzednim miesiącu kalendarzowym na podstawie decyzji administracyjnych, z wyłączeniem września, gdzie za poprzedni miesiąc przyjmuje się czerwiec.

Finansowanie programu

Program jest finansowany ze środków własnych gminy oraz dotacji z budżetu państwa otrzymanej w ramach dofinansowania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

 

Monitoring programu

Z realizacji programu sporządzona jest kwartalna i roczna informacja, będąca elementem składowym rozliczania wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014 -2020 przyjętego uchwałą Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r.          (M.P. z 2013r. poz.1024).

 

                                                   Uchwała nr

Rady Miasta Brzeziny

dnia        stycznia 2014 roku

w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 r., poz. 594,poz.645 i poz.1318), w związku z art. 17 ust. 2 pkt 4 i art.110 ust.10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U.
z 2013 r. poz. 182 i poz. 509) Rada Miasta Brzeziny uchwala co następuje:

 

§ 1. Uchwala się program osłonowy w zakresie dożywiania „ Pomoc gminy
w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2014 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

Przyjęty przez Radę Ministrów wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 ma na celu ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności osób samotnych, w podeszłym wieku, chorych, lub osób niepełnosprawnych.

Ustawa o pomocy społecznej daje możliwość tworzenia i realizacji programów osłonowych o zasięgu gminnym.

Wydatki na żywność pochłaniają znaczą część środków finansowych będących w dyspozycji osób i rodzin, pogarszając standard ich życia, a tym samym ograniczając możliwość zabezpieczenia podstawowych potrzeb żywieniowych.

Program ten przewiduje wsparcie gmin, które w szczególnie uzasadnionych przypadkach, będą udzielały pomocy, gdy uczeń albo dziecko wyraża chęć zjedzenia posiłku a odpowiednio dyrektor szkoły lub przedszkola informuje ośrodek pomocy społecznej o potrzebie udzielenia pomocy w formie posiłku. Przy czym liczba dzieci i uczniów, którym ma być udzielona pomoc w/w sposób, nie może przekroczyć 20% liczby dzieci i uczniów dożywianych w szkołach i przedszkolach z terenu Miasta Brzeziny w poprzednim miesiącu kalendarzowym.

Warunkiem przyznania takiej pomocy, bez wydania decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego, jest przyjęcie przez gminę odpowiedniego programu osłonowego, o którym mowa w ustawie o pomocy społecznej, który takie rozwiązania na terenie gminy będzie przewidywał.

W związku z powyższym podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchwała Nr           

Rady Miasta Brzeziny

z dnia      stycznia 2014 r.

 

w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia w zakresie dożywiania udzielone w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz.645, poz.1318) art.96 ust.2 i ust.4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182, poz.509), w związku z uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. poz. 1024) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

 

§ 1. Odstępuje się od żądania zwrotu wydatków za świadczenia w zakresie dożywiania udzielone w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024), jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód osoby w rodzinie nie przekracza wysokości 150 % kryterium dochodowego, określonego w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia
1 stycznia 2014 r.

 

 

UZASADNIENIE

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art.8 ust.1 pkt 1 i 2 w/w ustawy. Kryterium to od dnia 1 października 2012 r. stanowią kwoty: 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – Dz. U. z 2012 r., poz. 823)

Ustanowiony rządowy program uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014 -2020 (M.P. z 2013 r., poz. 1024) przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie dożywiania osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

Należy podkreślić, ze w przypadku funkcjonowania programu dożywiania w latach 2006-2013 obowiązywało także kryterium dochodowe w wys. 150% kryterium, określonego w ustawie o pomocy społecznej, na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.), który to program był realizowany w latach 2006 – 2013, obecnie bez kontynuacji.

Jednakże zgodnie z art.96 ust.2 ustawy o pomocy społecznej wydatki na zasiłki i pomoc rzeczową podlegają zwrotowi, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków przekracza kryterium dochodowe.

Zgodnie z ust.4 przywołanego artykułu ustawy rada gminy określa zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej.

Zgodnie ze wskazówkami MPiPS w zakresie realizacji uchwały nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024) warunkiem otrzymania przez gminę dotacji z programu na dofinansowanie pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób przekraczających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 cytowanej ustawy do wysokości 150% kryterium jest przyjęcie przez gminę stosownej uchwały na podstawie art.96 ust.4 ustawy, podwyższającej kwotę kryterium dochodowego do 150 % do wysokości, której nie żąda się zwrotu wydatków za udzielony posiłek, świadczenie pieniężne albo świadczenie rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

 

 

 

Uchwała Nr            

Rady Miasta Brzeziny

z dnia     stycznia 2014 r.

 

w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594, poz.645 i poz.1318) art.8 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społeczne (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 182 i poz.509) w związku z uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 (M.P. z 2013 r. poz.1024) Rada Miasta Brzeziny uchwala co następuje:

§1. Podwyższa się do 150% kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej dla celów przyznawania pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób i rodzin wymienionych w uchwale Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz.1024).

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą od dnia 1 stycznia 2014 r.

UZASADNIENIE

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust.1 pkt.1 i 2 w/w ustawy. Kryterium to od dnia 1 października 2012 r stanowią kwoty : 542 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 456 zł na osobę w rodzinie (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012 r. poz.823)

Ustanowiony rządowy program uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz.1024) przewiduje udzielenia wsparcia w zakresie dożywiania osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Zgodnie ze wskazówkami MPiPS w zakresie realizacji uchwały Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r, w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (M.P. z 2013 r. poz. 1024) zgodnie z art.8 ust.2 ustawy o pomocy społecznej, gmina może udzielać wsparcia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium tylko w przypadku uchwalenia przez gminę stosownej uchwały podwyższającej kryterium dochodowe do tego poziomu.

Należy podkreślić, że w przypadku funkcjonowania programu dożywiania w latach 2006 – 2013 obowiązywało kryterium dochodowe w wysokości 150 % kryterium, określonego w ustawie o pomocy społecznej , na mocy ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r., o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn.zm), który to program był realizowany w latach 2006-2013, obecnie  bez kontynuacji.

W związku z trudną sytuacją dochodową i życiową osób i rodzin korzystających ze wsparcia systemu pomocy społecznej podwyższenie do 150% kryterium dochodowego w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych ułatwi oraz uskuteczni działalność zapobiegającą rozszerzeniu się ubóstwa, a także umożliwi osobom i rodzinom w szczególności rodzinom wielodzietnym i niepełnym zabezpieczenia potrzeb żywieniowych.

Wobec powyższego podjęcie stosownej uchwały jest uzasadnione.

 

 

Uchwała o przemocy  

 

 

Program "Przemoc"

 

 

 

 

 

                                                                                              Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  XXX / 127/2013

Rady Miasta Brzeziny z dnia  9  stycznia 2013 r.

                                                                                                      w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu

                                                                                                Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

                                                               na lata 2013 - 2016

 

 

 

 

 

 

 

Miejski   Program   Przeciwdziałania

 

Przemocy  w  Rodzinie

 

na  lata   2013 - 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          

 

 

Brzeziny, styczeń  2013

 

Podstawa prawna

 

1.     Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przyjęty Uchwałą nr 162/2006 Rady Ministrów z dn. 25.09.2006r.

2.     Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2015 przyjęty Uchwałą  Nr VI/106/11 z dnia 29.03.2011r.

3.     Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.  U. z 2005r. Nr 180 poz. 1493 z późn. zm.)

4.     Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                 i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz. U. z 2012. 1356)

5.     Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 175 poz. 1362 z późn.zm.)

6.     Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie miasta Brzeziny na lata 2008 – 2014 przyjęta uchwałą nr XVIII/10/08  Rady Miasta Brzeziny  

 

                                               Wstęp

 

Celem opracowania programu było stworzenie wsparcia i profesjonalnej pomocy zmierzającej do zwiększenia dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy
dla osób
uwikłanych w przemoc; zwiększenie dostępności i skuteczności programów profilaktycznych; profesjonalnej edukacji osób działających na rzecz rodziny dotkniętej przemocą; prowadzenie programów terapeutycznych dla osób doznających przemocy; dostarczenie wiedzy społeczeństwu o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z tym problemem; propagowanie pozytywnych rozwiązań merytorycznych, organizacyjnych
i prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; motywowanie społeczności lokalnych, mass mediów, organizacji i instytucji do podejmowania działań
na rzecz ofiar przemocy.

Ważną rolę w rodzinie odgrywają wzajemne relacje pomiędzy członkami rodziny, oparte na miłości i zrozumieniu.

W przypadku dezorganizacji, rodzina nie jest w stanie realizować podstawowych zadań. Relacje wewnątrzrodzinne ulegają zaburzeniu, łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi.

Przemoc jest zjawiskiem występującym powszechnie w naszym społeczeństwie i dotyka rodzin o różnym statusie społecznym.

Przemoc doznawana w rodzinie rodzi konsekwencje niezmiernie głębokie i szkodliwe,              dając o sobie znać w postaci zaburzeń emocjonalnych w bliższej lub dalszej perspektywie

czasowej.

Przemoc w rodzinie – zwana także potocznie przemocą domową, to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia, naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek), a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, narażające te osoby w szczególności  na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą (art. 2 ustawy o z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Dz.U. z 2005r. Nr 180, poz.1493 z późn. zm.).

Rodzaje przemocy:

· Przemoc fizyczna - popychanie, odpychanie, obezwładnianie, przytrzymywanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą ręką i pięściami, bicie przedmiotami, ciskanie w kogoś przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami żrącymi, użycie broni, porzucanie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielanie koniecznej pomocy, itp.

· Przemoc psychiczna - wyśmiewanie poglądów, religii, pochodzenia, narzucanie własnych poglądów, karanie przez brak zainteresowania i okazywania szacunku, stała krytyka, wmawianie choroby psychicznej, izolacja społeczna (kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami), domaganie się posłuszeństwa, ograniczanie snu i pożywienia, degradacja werbalna (wyzywanie, poniżanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie gróźb, itp.

 

 

 I. WSTĘPNE ZAŁOŻENIA SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA

PRZEMOCY W RODZINIE

 

1. Założenia systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

a) Zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpieczeństwa i profesjonalnej pomocy.

b) Za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca przemocy.

c) Nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka.

d) Nie ma żadnego uzasadnienia ani usprawiedliwienia przemocy domowej.

e) Zrozumienie reakcji ofiary.

f) Podstawowym zadaniem jest zatrzymanie przemocy.

 

2.  Zadania gminy w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie:   

Zadania w zakresie przeciwdziałania zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy                   w rodzinie są realizowane przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 roku                o pomocy społecznej i ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości           i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Do zadań własnych gminy należy w szczególności:

a) tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

b) prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

c) opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie;

d) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;

e) działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji   

    rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;

f) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.

 

3. Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy

Lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zespół instytucji w środowisku lokalnym działających na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy, wraz z ich potencjałem kadrowym, kompetencyjnym, wiedzą i umiejętnościami, instrumentami pomocy i wsparcia, procedurami postępowania, zasobami rzeczowymi i finansowymi, wzajemnie ze sobą współpracujących w sposób skoordynowany.

 

Elementy lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

a) zasoby instytucjonalne – instytucje i organizacje zajmujące się problemem przemocy             

    w rodzinie wraz z potencjałem organizacyjnym;

b) zasoby ludzkie – specjaliści z różnych dziedzin;

c) instrumenty pomocowe i sieć wsparcia;

d) zespół interdyscyplinarny o znaczeniu strategicznym i zadaniowym;

e) diagnoza zjawiska przemocy w środowisku lokalnym – skala problemu, mapa zasobów               

    i potrzeb;

f) niniejszy Program.

 

4. Cele tworzenia i rozwijania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy

    w rodzinie:

a) ograniczenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie;

b) podniesienie skuteczności interwencji wobec problemu przemocy;

c) rozwój oferty pomocowej dla rodzin uwikłanych w przemoc;

d) integracja działań instytucji wobec problemu przemocy w rodzinie;

e) rozwój wiedzy, kompetencji, umiejętności reagowania wobec problemu przemocy;

f) podniesienie poziomu świadomości społecznej na temat problemu przemocy w rodzinie.

 

II. ZASOBY  MIASTA BRZEZINY W ZAKRESIE

     PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

1. Zasoby instytucjonalne Gminy:

a) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach;

b) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach;

e) Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach;

f) Straż Miejska w Brzezinach;

g) Placówki oświatowe;

h) Placówki ochrony zdrowia;

i) Organizacje pozarządowe i instytucje kościelne;

 

2. Mocne strony:

a) Dobrze przygotowana i stale doskonaląca swoje umiejętności kadra instytucji działających              

     na rzecz rodziny;

b) Znajomość problemu i dobrze działające służby zajmujące się profilaktyką i wsparciem

    rodzin zagrożonych patologiami;

c) Dobra współpraca z organizacjami pozarządowymi;

d) Poparcie działań i współpraca z samorządem gminnym;

e) Zapewnienie poradnictwa psychologicznego i prawnego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach.

 

3. Słabe strony:

a) Niewystarczająca infrastruktura socjalna gminy;

b)  Brak utrwalonych  systemów wspomagania działań profilaktycznych;

c) Brak spójnego systemu współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz rodzin

   zagrożonych przemocą ;

 

4. Zagrożenia:

a) Brak zatrudnienia i słaba kondycja ekonomiczna rodzin;

b) Negatywne wzorce zachowań społecznych;

c) Bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych rodzin;

d) Problemy alkoholowe członków rodzin.

 

III. KIERUNKI DZIAŁAŃ

1. Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy.

2. Spójna  praca członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

3. Diagnoza zjawiska przemocy na terenie miasta Brzeziny.

4. Tworzenie strategii interwencyjnych dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

5. Budowanie systemu wsparcia dla osób doświadczających przemocy w rodzinie.

6. Kształtowanie postaw społeczności lokalnej wolnych od przemocy:

a) działania edukacyjne,

b) działania profilaktyczne,

c) działania informacyjne.

7. Profesjonalizacja kadr związanych z pracą w obszarze przeciwdziałania przemocy                   

    w rodzinie.

8. Dostosowywanie działań programu w zakresie interwencji, informacji, edukacji, 

    budowania systemu i działań zespołu interdyscyplinarnego do projektowanych zmian                     

    w przepisach prawnych.

 

IV. CELE PROGRAMU

Cel główny:

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar  przemocy w rodzinie.

 

Cele szczegółowe:

1. Skuteczne i efektywne zwalczanie przemocy w rodzinie;

2. Zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpieczeństwa i skutecznej pomocy;

3. Zapewnienie interdyscyplinarnych szkoleń dla służb zajmujących się problemem

    przemocy;

4. Zmiana postawy mieszkańców wobec przemocy w rodzinie poprzez działania        

    informacyjno – edukacyjne.

 

V. ZADANIA PROGRAMU

1. Koordynowanie prac Zespołu Interdyscyplinarnego.

2. Prowadzenie przez Zespół Interdyscyplinarny zintegrowanych i skoordynowanych działań

    w zakresie przeciwdziałania przemocy w  rodzinie poprzez:

 •  podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu     

zapobieganie zjawisku,

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz  możliwościach udzielania pomocy                  w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc  w rodzinie,
 • monitorowanie sytuacji rodzin, w których istnieje zagrożenie wystąpienia przemocy oraz rodzin, w których dochodzi do przemocy,
 • prowadzenie dokumentacji działań podejmowanych wobec  rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych  działań.

 

3.Realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie:

 • kierowanie ofiar przemocy do prawnika  i psychologa pracujących w MOPS,
 • współpraca z instytucjami prowadzącymi hostele, domy samotnej matki,
 • określenie sposobu rozwiązania problemów związanych z  przemocą, dotyczących indywidualnych środowisk,
 • tworzenie warunków dla rozwoju grupy samopomocowej dla  ofiar  przemocy,
 • kierowanie na grupy wsparcia ofiar przemocy,
 • praca socjalna z osobami doznającymi przemoc.

 

4. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane  z    

     przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

   Systematyczne szkolenia wszystkich przedstawicieli służb podejmujących działania na rzecz rodzin   

    uwikłanych w przemoc, w tym szkolenia z zakresu diagnozowania przemocy w rodzinie, realizacji

    procedury Niebieskiej Karty i prowadzenia interwencji kryzysowej.

   W tym celu przeprowadzane będą obok szkoleń resortowych wspólne szkolenia służb,      

    udział w szkoleniach, konferencjach tematycznych

 

5. Zmiana postawy mieszkańców wobec przemocy w rodzinie poprzez działania informacyjno   edukacyjne, a w szczególności:

 • rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (broszur, ulotek, plakatów itp.) dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie wśród lokalnej społeczności,
 • dostarczenie informacji o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia ofiarom przemocy w rodzinie,
 • umieszczenie informacji na stronach internetowych Urzędu Miasta w Brzezinach  i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach,
 • spotkania informacyjne z mieszkańcami Miasta.

 

6. Działalność punktu  informacyjno – konsultacyjnego przy  Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w  Brzezinach,

 • praca specjalistów w zakresie diagnozy i pomocy psychologicznej, prawnej i terapeutycznej,
 • tworzenie warunków dla rozwoju grupy samopomocowej dla ofiar przemocy,
 • spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego.

VI. FINANSOWANIE PROGRAMU

Źródłem finansowania Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Miasta Brzeziny są:

1. Środki własne gminy:

a) będące w budżecie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na realizację

zadań przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

2. Środki finansowe pochodzące z innych źródeł:

a) dotacje celowe z Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

b) środki unijne na realizację programu.

c) dotacje celowe z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego.

 

 

VII  REALIZATORZY  PROGRAMU

Realizatorem Miejskiego   Programu   Przeciwdziałania Przemocy  w  Rodzinie  na  lata   2013 – 2016 jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach.

 

VIII . MONITORING I EWALUACJA  MIEJSKIEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2013-2016

 

Sprawozdanie z realizacji Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013 – 2016 przygotowuje i przedstawia Komisji Spraw Społecznych i Sportu Rady Miasta Brzeziny  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w terminie do 31 marca  każdego roku za rok poprzedni.

 

 

 

 

Wsparcie rodziny do pobrania

Miejski Program "Wpieranie rodziny"

                                                                                             

Załącznik do uchwały

                                                                                              Rady Miasta Brzeziny.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miejski Program wspierania rodziny na lata 2013 - 2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brzeziny czerwiec  2013

 

 

 

 

 

 

Program będzie realizowany w oparciu o:

 Przepisy prawa powszechnie obowiązującego:

 

1.                  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594

2.                  Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.182).

3.                  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493).

4.                  Ustawa z dn.9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (tekst jednolity Dz.U z 2013 r. poz 135 )

Dokumenty strategiczne:

 

 

1.       Strategia Rozwoju Województwa łódzkiego na lata 2007 - 2020

2.       Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie miasta Brzeziny na lata 20082014 przyjęta uchwałą Rady Miasta Brzeziny  Nr XVIII/10/08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS  TREŚCI

 

 

I.                        WSTĘP

II.                        PODSTAWOWE POJĘCIA

III.                        DIAGNOZA

IV.                        INSTYTUCJE I PODMIOTY DZIAŁAJĄCE NA RZECZ DZIECKA I RODZINY

V.                        ANALIZA SWOTMOCNE I SŁABE STRONY

VI.                        REALIZATORZY  I PODMIOTY WSPÓŁDZIAŁAJĄCE

VII.                        ADRESACI PROGRAMU

VIII.                        ZADANIA

IX.                        ZAKŁADANE REZULTATY

X.                        FINANSOWANIE

XI.                        MONITORING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I .Wstęp

 

 

Współczesny rytm życia, przemiany cywilizacyjne, kulturowe i moralne prowadzą      do sformułowania tezy, iż postęp stwarza coraz większe zagrożenia dla rodziny, zakłócając jej funkcjonowanie. Jest to poboczny skutek przemian globalizacyjnych, który oprócz wielu dobrodziejstw oferowanych ludziom, przyniósł wzrost bezrobocia, ubóstwo, przemiany          i rozwój patologii społecznych, wzrost przestępczości, a także „ pęd ” za dobrami materialnymi i kryzys rodziny. We współczesnej trudnej rzeczywistości wspólnota domowa staje się ważniejszym niż kiedykolwiek wcześniej podmiotem, który potrzebuje wsparcia. Narastanie problemów takich jak bezrobocie, wielodzietność, samotne macierzyństwo, niepełnosprawność, uzależnienia oraz niewydolność wychowawcza powodują wzrost liczby rodzin potrzebujących pomocy w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej.

Rodzina jako naturalna i powszechna społeczność jest podstawową i najważniejszą instytucją dla rozwoju każdego człowieka. W stosunku do jakiejkolwiek innej wspólnoty pozostaje ona zawsze społecznością pierwotną i jedną z najwyżej cenionych wartości. Rodzina stanowi także ważny element życia społecznego i ekonomicznego.                          Jest konstruktywnym elementem społeczeństwa, a więc i państwa. Stąd współczesna rodzina jest jednym z najbardziej istotnych wyzwań polityki społecznej. W polityce społecznej kwestia rodziny, a przede wszystkim dziecka traktowana jest z wielką uwagą. Dzieje się tak, gdyż dzieci wymagają szczególnej troski i ochrony, a działalność na ich rzecz powinna koncentrować się przede wszystkim na ochronie praw, wyrównywaniu szans życiowych poprzez ułatwienie dostępu do oświaty, systemu ochrony, wypoczynku oraz asekurowania      w obliczu ryzyka i różnych zagrożeń życiowych. Tymczasem, mimo wysiłków społeczeństwa, sytuacja niektórych dzieci i rodzin w naszym kraju daleka jest od stanu oczekiwanego. Szansą na poprawę tego stanu rzeczy jest budowa lokalnych programów wsparcia rodzin, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Niniejszy dokument opracowany został, zgodnie z art. 176 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w celu wzmocnienia i poprawy funkcjonowania rodzin na terenie gminy miasto Brzeziny.                  

 

 

 

II.               Podstawowe Pojęcia

Rodzina stanowi podstawowe środowisko człowieka, nieoddziałujące w istotny sposób na rozwój i wychowanie młodego pokolenia. Jest wspólnotą osób i jednocześnie instytucją ogólnoludzką, spotykaną we wszystkich epokach i kulturach. Rodzina to pomost pomiędzy jednostką a społeczeństwem, a jej instytucjonalny charakter zawiera się w tym,      że budowana jest na małżeństwie - jest jednostką prawną, gospodarczą i społeczną.             Rodzina ma swoje charakterystyczne cechy, które różnią od innych grup społecznych; ma swój intymny, wewnętrzny świat, niepowtarzalny i różniący jedną rodzinę od drugiej. Jednocześnie jest grupą otwartą, nawiązującą kontakty z innymi grupami, wchłaniającą treściwielkiego światai dostosowującą się do zmian. Rodzina jest kolebką rozwoju osobowości każdego człowieka szczególnie dziecka. W niej kształci się mowę, język, kształtuje uczucia, postawy wobec członków rodziny i otaczającego świata. Rodzina jest ważna dla dziecka, ponieważ wprowadza je w świat kultury i przygotowuje do udziału w życiu dorosłych.        Na rodzinę nałożone określone prawa i obowiązki. Osoby zakładające rodzinę mają obowiązek, przyczyniać się do zaspokojenia potrzeb rodziny, troszczyć się o jej byt i udzielać sobie wsparcia, każdy według swoich sił i możliwości. Każda rodzina spełnia pewne funkcje, czyli cele do których zmierza życie i działalność rodzinna oraz zadania, jakie pełni rodzina   na rzecz swoich członków, zaspakajając ich potrzeby.

            Rozpatrując rodzinę jako grupę i instytucję społeczną, można wyodrębniać dwa rodzaje jej funkcji:

1)                  Funkcje instytucjonalne: - te, które dotyczą rodziny i małżeństwa, jako instytucji społecznych.   

·                    prokreacyjna albo biologiczna- podtrzymująca ciągłość społeczeństwa,

·                    ekonomiczna- polegająca na dostarczaniu dóbr materialnych rodzinie,

·                    opiekuńcza- zabezpieczająca członków rodziny w określonych sytuacjach życiowych gdy sami nie w stanie zaradzić swym potrzebom,

·                     socjalizacyjna- polegająca na wprowadzeniu członków rodziny w życie społeczne        i przekazywanie im wartości kulturowych,

·                    stratyfikacyjna- tzn. gwarantująca członkom rodziny określony status życiowy, wyznaczająca ich przynależność do określonej klasy czy warstwy społecznej,

·                    integracyjna-, która jest funkcją społecznej kontroli zachowań poszczególnych członków rodziny, w tym zachowań seksualnych małżonków, a także dorastających dzieci.

 

2)                  Funkcje osobowe: -  dotyczące rodziny jako grupy społecznej.

·                    małżeńska tzn. zaspokajająca potrzeby życia intymnego małżonków,

·                    rodzicielska to taka, która zaspokaja potrzeby uczuciowe rodziców i dzieci,

·                    braterska,która zaspokaja potrzeby uczuciowe braci i sióstr.

Możemy wyróżnić również funkcje opiekuńczo - wychowawcze dotyczyć mogą one zarówno czynności wychowawczych rodziców dostosowanych do fazy rozwoju dziecka, jego potrzeb  i możliwości, a także określonego  stylu wychowania. Funkcja ta nie odnosi się tylko do zaspokajania potrzeb biologicznych, potrzeb bezpieczeństwa, lecz do ich całokształtu. Warto zwrócić uwagę na fakt, opieka rodzinna to nie tylko działania, które służą zachowaniu życia i gatunku, lecz także te których celem jest prawidłowe psychospołeczne funkcjonowanie jednostek, stwarzanie optymalnych możliwości wychowawczych jednostki     i grupy. Na realizację funkcji opiekuńczowychowawczej rodzin składają się pewne czynniki, do których można zaliczyć między innymi atmosferę emocjonalną panującą             w rodzinie, postawy rodzicielskie, poczucie odpowiedzialności za opiekę i wychowanie dzieci, preferowany styl wychowawczy, system wartości, udział dzieci w życiu rodzinnym, więzi łączące członków rodziny, powiązania środowiska rodzinnego z otoczeniem społecznym, współpraca z instytucjami lokalnymi.

Rodzina łączy w naturalny sposób zaspokajanie potrzeb dziecka z oddziaływaniem wychowawczym. Utrata rodziny, jej rozpad lub osłabienie, wpływu na dziecko stwarza zagrożenie nie tylko dla jej rozwoju, ale i dla funkcjonowania społeczeństwa.

W Polsce jest bardzo wiele rodzin, które potrzebują pomocy i wsparcia ze strony państwa i samorządów lokalnych w wypełnianiu przez nie funkcji opiekuńczowychowawczej. Nie to tylko rodziny z dysfunkcjami wynikającymi z patologii społecznych, ale braku czasu czy nawet warunków ich wypełniania. Polityka obejmuje           te działania państwa, które ukierunkowane na wspieranie rozwoju rodziny. Ze względu    na niezastąpioną wartość rodziny państwo winno czynić wszystko, co możliwe celem zabezpieczenia wszelkiej pomocygospodarczej, pedagogicznej, politycznej, kulturalnej- niezbędne do tego, ażeby rodziny mogły w sposób ludzki sprostać swoim odpowiedzialnym zadaniom. Rodzina przez wypełnianie swoich zadań i realizację funkcji, przez kształtowanie relacji wewnątrz rodzinnych i środowiskowych tworzy podstawę społeczeństwa.                   Na szczególne wsparcie zasługuje funkcja wychowawcza rodziny, od której zależy potencjał jakościowy przyszłych generacji. Jednak w wypełnianiu ról społecznych i wychowawczych rodzina napotyka często wiele trudności czy barier, których nie możne pokonać                    bez zewnętrznej pomocy o charakterze instytucjonalnym. Wychodząc na przeciw problemom opiekuńczowychowawczym, które występują w Polskich rodzinach, władze państwa        dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy oraz dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym środowiskiem rozwoju dzieci, uchwaliły ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 roku która nakłada między innymi na samorządy gminne pomoc w wspieraniu rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej.                 Pomoc ta na podstawie art. 8 wyżej wymienionej ustawy polegać ma głównie na wspieraniu rodziny poprzez:

-                     rozwijanie umiejętności opiekuńczowychowawczych,

-                     podniesienie świadomości w zakresie planowania oraz funkcjonowania rodziny,

-                     przeciwdziałanie marginalizacji i degradacji społecznej rodziny,

-                     dążenie do reintegracji rodziny,

-                     wzmocnienie roli i funkcji rodziny,

-                     analizę sytuacji rodziny i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie.

            Pomoc rodzinom niewydolnym wychowawczo świadczona będzie przez asystenta rodziny, do zadań którego jak wynika z art. 15 przedmiotowej ustawy  należeć będzie             w szczególności:   

-                     opracowanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny             i w konsultacji z pracownikiem socjalnym,

-                     udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,

-                     udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązaniu problemów socjalnych,

-                     udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązaniu problemów psychologicznych,

-                     udzielanie pomocy rodzinom w rozwiązaniu problemów wychowawczych z dziećmi,

-                     wspieranie aktywności społecznej rodzin,

-                     motywowanie członków rodzin do podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

-                     udzielanie pomocy w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej,

-                     motywowanie do udziału w zajęciach grupowych dla rodziców, mających na celu kształtowanie prawidłowych wzorców rodzicielskich i umiejętności psychospołecznych,

-                     udzielanie wsparcia rodzinom, w szczególności poprzez udział w zajęciach psychoedukacyjnych,

-                     podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,

-                     prowadzenie indywidualnych konsultacji wychowawczych dla rodziców i dzieci.

Asystent rodziny, który będzie świadczył pomoc rodzinom z problemami
opiekuńczowychowawczymi, będzie kierował się przepisami prawa oraz niniejszym programem wsparcia.   

            W celu wsparcia rodziny dziecko może zostać objęte opieką i wychowaniem               w placówce wsparcia dziennego, która może być prowadzona w formie opiekuńczej            (kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych), a także w formie specjalistycznej, pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawców. 

            Do zadań Gminy należy także współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.                W celu powrotu dziecka do środowiska rodzinnego oraz zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodziny, gmina ma obowiązek organizowania szkoleń i tworzenia warunków do działania asystentów rodziny oraz rodzin wspierających. Samorządy gminne zobowiązane również do finansowania kosztów poniesionych przez rodziny wspierające na rzecz niesionej pomocy rodzinom przeżywającym trudności w opiece i wychowaniu dziecka, prowadzeniu gospodarstwa domowego oraz kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

 

III.Diagnoza

 

Pod opieką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach w 2012 roku znajdowało się 767 rodzin, z czego 36 % stanowią rodziny z dziećmi do 18 roku życia.          W rodzinach tych wychowuje się 461 dzieci.

 

Tabela nr 1. Struktura rodzin z dziećmi objętych pomocą MOPS

Rodziny

Liczba rodzin

z dziećmi do 18 r. ż.

275

wielodzietne

9

niepełne

70

wielopokoleniowe

10

Opracowanie własne MOPS

 

Tabela nr 2. Rodziny objęte pomocą MOPS z podziałem na liczbę dzieci w rodzinie

 

liczba dzieci w rodzinie

1 dziecko

2 dzieci

3 dzieci

4 dzieci

5 dzieci

6 dzieci

7 dzieci

8 dzieci

 

liczba rodzin

 

 

136

 

103

 

27

 

 

7

 

 

2

 

 

-

 

 

-

 

-

Opracowanie własne MOPS

 

Tabela nr 3. Rodziny objęte pomocą MOPS z podziałem na wiek dzieci

 

wiek dzieci

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

liczba rodzin

 

 

17

 

20

 

13

 

 

14

 

 

16

 

 

15

 

 

17

 

 

14

 

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

17

 

 

12

 

 

25

 

 

17

 

Opracowanie własne MOPS

 

 Z pośród różnych form świadczonych na rzecz rodziny MOPS realizuje wieloletni programpomoc państwa w zakresie dożywianiaw ramach, którego dzieci otrzymują gorący posiłek w szkole.

 

 

Tabela nr 4. Analiza liczby dzieci objętych programem dożywianie na przestrzeni lat 2010-2012

ROK

Liczba osób

Liczba świadczeń

Koszt zadania w roku

2012

130

17021

111 962,79

2011

133

15707

88 937,85

2010

135

17248

88 834,18

Opracowanie własne MOPS

 

 

 

 

 

Tabela nr 5. dożywianie uczniów w poszczególnych szkołach na przestrzeni  2010 -  2012 roku przedstawiało się następująco:   

 

2012

2011

2010

Szkoła Podstawowa Nr 1 

35

51

45

Szkoła Podstawowa Nr 2

55

42

39

                Gimnazjum

25

28

38

Zespół Szkół Specjalnych     

7

7

7

Szkoła Podstawowa w Lipinach                              

0

1

1

Szkoła Podstawowa w Bogdance       

0

0

2

Specjalny Ośrodek dla Niewidomych w Łodzi      

1

1

1

Warszawa

0

0

2

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Koluszkach

2

2

0

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Koluszki

1

1

0

Przedszkole Nr 1 Brzeziny

1

1

0

Przedszkole nr 3 Brzeziny

3

3

0

Opracowanie własne MOPS

                    

Ze wsparcia Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach korzystają rodziny borykające się z problemem ubóstwa wynikającego głównie z problemu bezrobocia, niepełnosprawności i bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela nr 6.   Analiza ogólnych powodów przyznania pomocy na przestrzeni lat 2010 2012

 

Przyczyny trudnej sytuacji życiowej

 

2010

 

2011

 

2012

 

liczba

 

%

 

liczba

 

%

 

liczba

 

%

Ubóstwo

 

 

441

 

80,3

 

454

 

84,5

 

446

 

81,5

Sieroctwo

 

0

 

0,0

 

0

 

0,0

 

0

 

0,0

Bezdomność

 

 

12

 

2,2

 

14

 

2,6

 

16

 

2,9

Potrzeba ochrony macierzyństwa, w tym:

 

19

 

3,5

 

11

 

2,0

 

16

 

2,9

        wielodzietność

 

 

1

 

0,2

 

0

 

0,0

 

0

 

0,0

Bezrobocie

 

 

265

 

48,3

 

268

 

49,9

 

314

 

57,4

Niepełnosprawność

 

 

261

 

47,5

 

253

 

47,1

 

248

 

45,3

Długotrwała lub ciężka choroba

 

100

 

18,2

 

71

 

13,2

 

74

 

13,5

Bezradność w prowadzeniu gosp. domowego, w tym:

 

121

 

22,0

 

364

 

67,8

 

187

 

34,2

        rodziny niepełne

 

 

69

 

12,6

 

58

 

10,8

 

70

 

12,8

        rodziny wielodzietne

 

 

13

 

2,4

 

8

 

1,5

 

6

 

1,1

Przemoc w rodzinie

 

 

3

 

0,5

 

0

 

0,0

 

5

 

0,9

Potrzeba ochrony ofiar handlu *

 

0

 

0,0

 

0

 

0,0

 

0

 

0,0

Alkoholizm

 

 

42

 

7,7

 

38

 

7,1

 

36

 

6,6

Narkomania

 

 

0

 

0,0

 

2

 

0,4

 

2

 

0,4

Trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

 

4

 

0,7

 

 

3

 

 

0,6

 

 

4

 

 

0,7

Brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze

0

0,0

 

 

0

 

 

0,0

 

 

0

 

 

0,0

Trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy

 

0

 

0,0

 

0

 

0,0

 

0

 

0,0

Zdarzenie losowe

 

 

3

 

0,6

 

1

 

0,2

 

0

 

0,0

Sytuacja kryzysowa

 

 

17

 

3,2

 

12

 

2,2

 

26

 

4,7

Klęska żywiołowa lub ekologiczna

 

0

 

0,0

 

0

 

0,0

 

0

 

0,0

 

 

 

 

 

Opracowanie własne MOPS

         

Powyższe dane jednoznacznie wskazują, że dominującym problemem utrudniającym lub uniemożliwiającym prawidłowe funkcjonowanie klientów ośrodka jest ubóstwo 81,5%,  które wynika z bezrobocia tj. 57,4 %   jako głównego powodu trudnej sytuacji. Wskaźnik ten odzwierciedla trudną sytuację na brzezińskim rynku pracy i wysoką stopę bezrobocia. Ponadto powrót na rynek pracy klientów ośrodka jest utrudniony ze względu na niski poziom wykształcenia i kwalifikacji oraz skutki jakie stały się ich udziałem w związku                        z długotrwałym brakiem zatrudnienia (m.in. niska samoocena, brak wiary w siebie i swoje możliwości, stres, bierność, brak motywacji, roszczeniowość). Należy przy tym zaznaczyć,        że bezrobocie jest najłatwiejszym do zdiagnozowania, to z nim bowiem utożsamiają się sami klienci, potwierdzają także dokumenty z urzędu pracy. Jak wynika z analizy i obserwacji problem bezrobocia rzadko występuje w odosobnieniu, najczęściej obok niego, jako przyczyna lub skutek pojawiają się problemy jak uzależnienia, przemoc, bezdomność itp. Nawarstwienie problemów jest często zgubne w skutkach i prowadzi do degradacji osób          i rodzin.

Na kolejnym miejscu problemów z jakimi borykają się środowiska korzystające z pomocy   pojawiają się sprawy związane ze złym stanem zdrowia, ( długotrwała choroba  13,5%             i niepełnosprawność 45,3%). Środowiska te borykają się z trudnościami finansowymi związanymi z koniecznością ponoszenia wysokich kosztów leczenia oraz zakupu leków          i niemożnością podjęcia pracy w warunkach chronionych. W przypadku  34,2% środowisk głównym problemem jest bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych                      i prowadzenia gospodarstwa domowego, która dotyczy w szczególności rodzin niepełnych       i  wielodzietnych . Rodziny te najczęściej w związku z trudnościami finansowymi, brakiem możliwości zmiany sytuacji nie potrafią radzić sobie z problemami dnia codziennego.   Kolejne miejsce zajmują problemy związane  z problemem  uzależnieniaalkoholizm (6,6%)  wskaźnik ten nie w pełni  odzwierciedla faktyczną sytuację.  Jak wynika z obserwacji problem  dotyczy znacznie większej liczby środowisk, które jednak nie utożsamiają się z nim i dlatego trudno zdiagnozować. Innym problemem stanowiącym przesłankę o ubieganie się     o pomoc jest sytuacja kryzysowa (4,7%), potrzeba ochrony  macierzyństwa(2,9%)                i bezdomności  (2,9%).

 Ogółem w roku 2012 w ramach zadań zleconych i własnych, bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania przyznano decyzją administracyjną świadczenia      683 osobom w 547 rodzinach ( 1167 osób w tych rodzinach).

Zasiłki celowe i w naturze przeznaczane   w szczególności na: zakup żywności, opału, odzieży, obuwia, środków czystości zakupu leków i leczenia, potrzeby szkolne dzieci, pokrycie zaległości w opłatach czynszowych, pokrycie należności za energię elektryczną.

 

 

Tabela nr 7. Analiza osób i rodzin objętych pomocą w ramach zadań zleconych i własnych     w latach 2010 -2012

2010 rok

2011 rok

2012 rok

 

Liczba osób w rodzinach

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Liczba rodzin

Liczba osób w rodzinach

Liczba rodzin

1172

549

1158

537

1167

547

 

Opracowanie własne MOPS                                     

Pracownicy Ośrodka udzielają również osobom i rodzinom pomocy w postaci pracy socjalnej, poradnictwa w szczególności prawnego, interwencji kryzysowej i pomocy               w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych oraz w utrzymaniu kontaktów z otoczeniem.

Taką formą pomocy w roku 2012 objęto :

-                     poradnictwem specjalistycznym (prawnym,

psychologicznym, rodzinnym) - 220 rodzin (531 osób w tych rodzinach)

-                     interwencją kryzysową - 21 rodzin (47 osób w tych rodzinach)

-                     pracą socjalną - 767 rodzin (1715osób w tych rodzinach)

 

Tabela nr 8. Analiza udzielonej pomocy w postaci pracy socjalnej, interwencji kryzysowej, poradnictwa prawnego, psychologicznego na przestrzeni lat 2010-2012

Formy pomocy

2010

2011

2012

 

Poradnictwo specjalistyczne (prawne, psychologiczne, rodzinnym)

209  rodzin

260 rodzin

220 rodzin

Interwencja kryzysowa

48 rodzin

33 rodziny

21 rodzin

Praca socjalna

734 rodzin

729  rodzin

767 rodzin

 

Opracowanie własne MOPS

Klienci Ośrodka mają możliwość korzystania z nieodpłatnych porad prawnych świadczonych przez zatrudnionego prawnika. Dyżury są prowadzone w siedzibie Ośrodka raz w tygodniu. Prawnik udziela porad prawnych w zawiłych sytuacjach rodzinnych, mieszkaniowych, majątkowych, udziela pomocy przy pisaniu wniosków, pozwów i pism urzędowych.                                                                                                                       Ponadto kliencie mają możliwość skorzystania z pomocy i porad psychologa zatrudnionego   w MOPS.

Ilość porad psychologicznych i spotkań terapeutycznych udzielonych w 2012 r.224.

Ważnym instrumentem polityki edukacyjnej i integracyjnej oraz wyrównywania szans rozwojowych jest edukacja przedszkolna. Dla dzieci, których rozwój przebiega nieharmonijnie lub z opóźnieniem, wychowanie przedszkolne jest szansą na wczesne wspieranie rozwoju w sferze poznawczej, funkcjonalnej i społecznej. Wychowaniem przedszkolnym, realizowanym w Brzezinach w 2 przedszkolach oraz oddziałach przedszkolnych w 2 szkołach podstawowych, objęte dzieci w wieku 3 - 6 lat.         Zaznaczyć należy, że jedno przedszkole zapewnia opiekę w ramach 1 oddziału integracyjnego oraz Szkoła Podstawowa Nr 2 w ramach klas integracyjnych. Dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (w bieżącym roku szkolnym) objęte nieodpłatną opieką przedszkolną

Tabela nr 9. Dzieci uczęszczające do przedszkoli w Brzezinach

 

placówka wychowania przedszkolnego

liczba dzieci w roku szkolnym 2012/2013

Przedszkole nr 1

200 ( w tym 25 dzieci z projektu unijnego)

 

Przedszkole nr 3

   140 ( w tym 40 dzieci z projektu unijnego)

 

szkoła podstawowa nr 2 oddział0

80

 

Szkoła podstawowa nr 1 oddział0

67

 

łącznie:

487

 

źródło: Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta w Brzezinach

 

           

Edukacja szkolna w Brzezinach realizowana jest w 2 miejskich szkołach podstawowych oraz w 1 gimnazjum.

 

 

 

 

 

Tabela nr 10. Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów w Brzezinach

 

szkoła

liczba dzieci w roku szkolnym 2012/2013

Szkoła Podstawowa Nr 1

351

 

Szkoła Podstawowa nr 2

                                  464

 

Gimnazjum

329

 

łącznie:

                              1.144

źródło: Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta w Brzezinach

 

Ponadto Urząd Miasta w Brzezinach przyznaje stypendia szkolne dla uczniów z terenu miasta, których dochód na jednego członka rodziny nie przekracza kryterium dochodowego zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. W roku szkolnym 2012./2013 przyznano stypendia szkolne dla 136 uczniów.

 

Tabela nr 11 Analiza przyznanych stypendiów szkolnych

 

Nazwa szkoły

Ilość przyznanych świadczeń

 

Szkoła Podstawowa nr 1

35

Szkoła Podstawowa nr 2

31

Gimnazjum

39

Policealne Edukator Brzeziny

1

Szkoła Podstawowa w Bogdance

2

Technikum Żywienia Brzeziny

10

Technikum Hotelarskie Brzeziny

1

LO dla dorosłych Łódź

1

Policealna Łowicz

1

LO ZSP Brzeziny

1

LO Brzeziny

2

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Koluszki

3

Technikum Logistyczne ZSP Brzeziny

2

Zasadnicza ZSP Łódź

 

1

Technikum E ZSP Brzeziny

2

SP Specjalna Brzeziny

2

Gimnazjum Specjalne Brzeziny

2

Łącznie

136

źródło: Wydział Spraw Społecznych Urząd Miasta w Brzezinach

 

 

W sytuacjach, kiedy rodzina nie jest wstanie we właściwy sposób wywiązywać          się z funkcji opiekuńczo-wychowawczej ma możliwość otrzymania wsparcia w formie asystenta rodziny. formą wsparcia objętych jest pięć rodzin, w których wychowuje się 15 dzieci wśród nich 2 jest w wieku niemowlęcym, 2 w wieku przedszkolnym, 7 w wieku wczesnoszkolnym, 3 w wieku szkolnym, 1 nie realizuje obowiązku szkolnego (obecnie osiągnęło pełnoletniość). Większość z tych rodzin to rodziny niepełne, z ograniczonymi prawa rodzicielskimi.

Celem pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, która umożliwi jej wychowywanie dzieci.

Jego głównym zadaniem jest niedopuszczenie do oddzielenia dzieci od rodziny oraz podjęcie działań zmierzających do zażegnania kryzysu w rodzinie.

Rolą asystenta rodziny nie jest powielanie pracy pracownika socjalnego, którego zadanie polega między innymi na systematycznej penetracji środowisk zagrożonych wykluczeniem     i udzielanie im odpowiedniego wsparcia. Asystent rodziny kierowany jest do pracy tylko         z tymi rodzinami, w których sytuacja dziecka małoletniego wymaga wsparcia zewnętrznego. Potrzeba wsparcia ze strony asystenta ustanie wraz z osiągnięciem przez rodzinę umiejętności samodzielnego, prawidłowego wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych.

Rola asystenta rodziny zaczyna się już na etapie profilaktyki. Jego zadaniem jest całościowe wspieranie rodzin wychowujących dzieci, zagrożonych różnymi dysfunkcjami.

Asystent rodziny w swojej pracy korzysta z pomocy osób reprezentujących instytucje i służby zainteresowane rozwiązaniem problemu danej rodziny.

Praca asystenta rodziny ma charakter kompleksowy skupia się na wsparciu w rozwiązaniu podstawowych problemów socjalnych, mieszkaniowych, materialnych, zdrowotnych czy prawnych. Ponadto pomaga również w rozwiązaniu problemów psychologicznych podopiecznych (emocjonalnych, rodzinnych, problemów w grupie rówieśniczej) i w razie potrzeby kieruje ich na odpowiednią terapię. Asystent rodziny wspiera również swoich podopiecznych w podejmowaniu aktywności społecznej, łagodzi ewentualne konflikty           z sąsiadami, rodziną czy przedstawicielami placówek pomocy społecznej. Do jego zadań należy też motywowanie podopiecznych do podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub kontynuowania nauki, pomoc w wyborze odpowiedniej szkoły lub kursów zawodowych, przełamywaniu kompleksów i ewentualnych kryzysów wynikających z trudności                     i niepowodzeń w nauce. Asystent rodziny zachęca bezrobotnych do podjęcia pracy i wspiera ich w pierwszych miesiącach zatrudnienia.

Intensywna praca asystenta z rodziną jest realizowana również w przypadku czasowego umieszczenia przez sąd dziecka poza rodziną. Wówczas zadaniem asystenta staje się nie tylko praca z rodziną w miejscu zamieszkania, ale również współpraca z rodziną zastępczą lub koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej, odpowiedzialnym za dziecko umieszczone          w instytucji sprawującej pieczę zastępczą, będącej w gestii powiatu, oraz z sądem. Aktywnie uczestniczy we wszystkich działaniach zmierzających do powrotu dziecka do rodziny.        Gdy dochodzi do sytuacji, w której rodzice zostają trwale lub czasowo pozbawieni praw rodzicielskich lub władza ta została ograniczona, sąd postanawia o ustanowieniu nad dzieckiem opieki zastępczej i umieszczeniu poza rodziną biologiczną. Aktualnie z terenu Miasta Brzezin w rodzinach zastępczych i w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  przebywa 37 dzieci w tym 8 dzieci umieszczonych według zasad obowiązujących zgodnie      z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Im bogatsza oferta pomocy w najbliższym środowisku rodziny, tym większa szansa wychwycenia odpowiednio wcześniej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu dziecka. Efektywnym sposobem wspierania rodziny w wychowywaniu dziecka, mimo problemów występujących w rodzinie, jest stworzenie dzieciom i młodzieży z tych rodzin możliwości pobytu w środowiskowych dziennych instytucjach wychowawczych, czyli w różnorodnych placówkach wsparcia dziennego. Placówki te powinny nie tylko organizować dzieciom czas wolny i pomoc w nauce, ale również wychowawcy w nich zatrudnieni powinni współpracować z rodzicami dziecka, szczególnie w zakresie podnoszenia świadomości          ·i odpowiedzialności rodzicielskiej.

Rodziny wychowujące dzieci w wieku szkolnym, a zwłaszcza rodziny, które mają trudności

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych w stosunku do swoich dzieci, potrzebują pomocy w zakresie organizowania tym dzieciom czasu wolnego, pokonywania trudności szkolnych, zaburzeń zachowania itp. W związku z tym konieczny jest rozwój różnorodnych środowiskowych form dziennej opieki instytucjonalnej nad dziećmi w wieku szkolnym oraz instytucji wspierających rodziny w wychowaniu i kształceniu dzieci.           Rolę tę mogą pełnić placówki wsparcia dziennego oraz rodziny wspierające.

Placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w formie:

• opiekuńczej, w tym kół zainteresowań, świetlic, klubów i ognisk wychowawczych

• specjalistycznej,

• pracy podwórkowej, realizowanej przez wychowawcę.

Na terenie miasta Brzezin prowadzona jest jedna świetlica środowiskowo - terapeutyczna, która funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Nie jest to świetlica tworzona w myśl ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, jako placówka wsparcia dziennego jednakże częściowo realizuje zadania określone przez ustawę dla tych placówek. Świetlica zapewnia dziecku opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zainteresowań.

Do świetlicy uczęszczają dzieci i młodzież niejednokrotnie z zaburzeniami zachowania, pochodzące z rodzin problemowych (uzależnienia, bezrobocie, ubóstwo).                             Do świetlicy uczęszcza 32 dzieci w roku szkolnym 2012/2013.

 

 

IV.Instytucje i podmioty działające na rzecz dziecka i rodziny na terenie miasta Brzeziny

 

Na terenie miasta Brzeziny funkcjonują  podmioty działające w zakresie pomocy dziecku i rodzinie,    to m.in. MOPS w tym Świetlica Środowiskowo- Terapeutyczna, PCPR, Policja, Prokuratura Rejonowa,  Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Poradnia Zdrowia Psychicznego, NZOZ-y, Powiatowy Urząd Pracy, PCK, Towarzystwo Pomocy im. Św. Alberta, placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe,

 

Tabela nr 12.W tabeli poniżej zestawiono dane o formach pomocy oferowanej dziecku i rodzinie przez lokalne instytucje

 

l.p

Nazwa instytucji

Pomoc psychologiczna

Pomoc pedagogiczna

Pomoc finansowa

Pomoc materialna

Pomoc prawna

Pomoc edukacyjna

1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

x

x

x

x

x

x

2

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w tym  Świetlica

x

x

x

x

x

x

3

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna

x

x

 

 

 

x

4

Sąd - Kuratorzy

 

 

 

 

x

 

5

Zespół Interdyscyplinarny

x

x

 

 

x

 

6

Szkoły podstawowe

x

x

x

x

 

x

7

Gimnazjum

x

x

x

x

 

x

8

Poradnia Zdrowia Psychicznego

x

 

 

 

 

 

9

PCK

 

 

x

x

 

 

10

Towarzystwo Pomocy im Św. Barta Alberta koło w Brzezinach

 

 

 

x

 

 

11

Powiatowa Komenda Policji

 

 

 

 

x

 

12

Prokuratura Rejonowa

 

 

 

 

x

 

13

Powiatowy Urząd Pracy

x

x

x

 

x

x

 

 

 

 

V.Analiza SWOTmocne i słabe strony:

 

Mocne strony:

     

- Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie miasta Brzeziny na lata

   20082014

- Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 20132016

- Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2013

- Miejski Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2013 r                                             

- funkcjonowanie świetlicy środowiskowo-terapeutycznejŚwietlikdziałającej w strukturze 

   MOPS;

- funkcjonowanie instytucji wspierających rodzinę na terenie miasta ( Miejski Ośrodek 

  Pomocy Społecznej, Policja, Sąd, Prokuratura Rejonowa, Powiatowe Centrum Pomocy

  Rodzinie, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna);

- funkcjonowanie placówek oświatowych na terenie miasta ( dwa przedszkola, dwie szkoły

   podstawowe, gimnazjum);

- oferty sportowe, baza lokalowa ( pływalnia, kompleksy boisk sportowych, stadion 

   sportowy)

- funkcjonowanie placówek ochrony zdrowia na terenie miasta;

- funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania

   przemocy w rodzinie

- wykwalifikowana i doświadczona kadra pomocy społecznej;

- dostępność do poradnictwa specjalistycznego w tym psycholog, prawnik;

- praca asystenta rodziny;

- współpraca jednostek i placówek działających na rzecz pomocy rodzinie i dziecku

 

 

   Słabe strony:

 

- ubożenie rodzin i związana z nim bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych          

  i prowadzenia gospodarstwa domowego;

- wysoki poziom bezrobocia;

- wzrastające koszty utrzymania rodzin;

- ograniczone środki finansowe na pomoc rodzinom;

- niewystarczająca liczba mieszkań socjalnych;

- utrudniony dostęp do specjalistycznych usług medycznych

- brak sieci placówek wsparcia.

 

Szanse:

 

- racjonalne wykorzystanie środków;

- praca z rodziną naturalną w zmierzająca do szybszego powrotu dziecka do rodziny;

- nawiązanie współpracy oraz budowanie instytucjonalnej pomocy;

- system prawny umożliwiający podejmowanie działań w celu wsparcia rodziny;

- dostęp do funduszy strukturalnych UEmożliwość korzystania ze środków EFS                   

  z przeznaczeniem na przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu;

- usprawnienie przepływu informacji w zakresie potrzeb i możliwości ich zabezpieczenia;

- podnoszenie kwalifikacji przez asystenta rodziny i pracowników socjalnych;

- edukacja rodziców, w szczególności poprzez treningi umiejętności rodzicielskich, radzenia

  sobie ze stresem, agresją, bezradnością, zarządzaniem budżetem domowym