,,Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny"

 

Dyżury specjalistów realizowane w ramach programu
"Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny"RADCA PRAWNY-   w każdy poniedziałek w godz.8.30-14.30 w siedzibie MOPS-u przy ul. Św. Anny 57


PSYCHOLOG - w każdy poniedziałek w godz. 8.30-14.30 w siedzibie Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej "Świetlik" przy ul. Sienkiewicza 11

 

PRACOWNIK SOCJALNY – w każdą środę w godz. 8.00 – 12.00 w siedzibie MOPS-u przy ul. Św. Anny 57

 


REGULAMIN

rekrutacji do udziału

w projekcie: pn. „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny” realizowanego w ramach projektu Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

§ 1

Słownik pojęć

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Beneficjent Ostateczny (BO) Uczestniczka/Uczestnik - osoba zakwalifikowana zgodnie
  z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, która bezpośrednio korzysta z instrumentów aktywnej integracji
 • Projekt - „ Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny”  

§ 2

Postanowienia ogólne

Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach, ul. Św. Anny 57,
w ramach
projektu Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji BO projektu i ich udział w realizacji projektu,
  który współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
 2. Okres realizacji projektu: 01.01.2014-30.11.2014 r.

§ 3

Cele i założenia projektu

 1. Celem projektu jest przeciwdziałanie problemu marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie partycypacji w życiu zawodowym, społecznym i kulturalnym oraz integracji lokalnej minimum 30 osób z różnych grup społecznych z terenu objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji w Mieście Brzeziny.

 

§ 4

Zakres i organizacja wsparcia

 1. W ramach projektu wsparciem objętych zostanie 30 Beneficjentów Ostatecznych w tym:

a)       10 osób w przedziale wiekowym od 15 do 25 roku życia, w tym w szczególności osoby uczące się.

b)      10 osób w wieku powyżej 50 lat mających ustalone prawo do emerytury lub renty.

c)      10 osób w wieku produkcyjnym ( bezrobotni poszukujący pracy).

 

 1. Beneficjent ostateczny będzie objęty w ramach kontraktu socjalnego minimum trzema
  instrumentami aktywnego wsparcia:

a)      Instrumenty aktywizacji społecznej:

- trening umiejętności psychospołecznych.

- indywidualne sesje motywacyjne.

b)      Instrumenty aktywizacji zawodowej:

- indywidualne spotkania z doradcą zawodowym.

- szkolenie prowadzone przez doradcę zawodowego.

c)      Instrumenty aktywizacji edukacyjnej

- szkolenia zawodowe po określeniu predyspozycji zawodowych uczestników
projektu.

 1. Wsparcie w postaci pracy socjalnej i pomocy w formie zasiłków celowych
  udzielanych przy uwzględnieniu indywidualnej sytuacji materialnej oraz oceny
  wywiązywania się z zapisów kontraktu socjalnego.

§ 5

Zasady rekrutacji i warunki uczestnictwa

 1. Osoby będą kwalifikowane do projektu na podstawie następujących kryteriów:

a)      Korzystanie z pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach.

b)      Zamieszkanie na terenie objętym Programem Lokalnym Rewitalizacji miasta Brzeziny.

c)      Zagrożenie wykluczeniem społecznym.

d)      Chęć uczestnictwa i ukończenia zaplanowanych wszystkich działań.

§6

Rekrutacja

 1. Nabór uczestników do projektu będzie odbywał się od 02.01.2014 r. do 28.02.2014 w
  Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach.
 2. Informacja o naborze do projektu będzie przekazana do publicznej wiadomości przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń MOPS.
 3. Osoby chętne do udziału w projekcie mogą zgłaszać się bezpośrednio do biura projektu, lub do pracownika socjalnego.
 4. Pracownicy socjalni prowadzą listę kandydatów do udziału w projekcie.
 5. Z każdym kandydatem specjalista do spraw rekrutacji przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat w procesie rekrutacji jest zobowiązany do wypełnienia testu predyspozycji zawodowych.
 6. Decyzję o zakwalifikowaniu kandydata do udziału w projekcie podejmuje zespół rekrutacyjny w skład, którego wchodzą: specjalista do spraw rekrutacji, pracownicy socjalni i kierownik MOPS.
 7. Sporządzona zostanie lista 30 uczestników projektu oraz lista rezerwowa licząca nie więcej niż 10 osób.
 8. Rekrutacja uwzględniać będzie zasadę równości szans i płci.  Instrumenty wsparcia będą w jednakowym stopniu dostępne dla kobiet i mężczyzn.
 9. W przypadku rezygnacji uczestnika projektu, jego miejsce może zająć osoba z listy rezerwowej.

§ 7

Dokumentacja rekrutacyjna i rejestracyjna

 1. Osoby chętne do udziału w projekcie powinny dostarczyć następujące dokumenty:

a)      Dowód osobisty.

b)      Potwierdzenie zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy, jeżeli dotyczy.

c)      Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, jeżeli posiada.

d)      W przypadku osób niepełnoletnich zgoda rodziców lub opiekunów.

e)      Wypełnienie karty zgłoszeniowej do udziału w projekcie.

 

 1. Specjalista do spraw rekrutacji i pracownik socjalny są zobowiązani do wypełnienia następujących dokumentów:

a)      Wywiad środowiskowy wraz z niezbędnymi dokumentami,

b)      Kontrakt socjalny,

c)      Karta rekrutacyjna.

 1. Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wypełnią:

a)      Deklarację uczestnictwa w projekcie.

b)     Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych
osobowych.

c)  Dokument obejmujący dane osobowe uczestnika biorącego udział w projekcie
realizowanym w ramach POKL.

 

§ 8

Prawa i obowiązki uczestników rekrutacji

 1. Każdy uczestnik ma prawo do:

a)   Otrzymania szerokiej i wyczerpującej informacji dotyczącej projektu i jego     źródeł finansowania.

b)      Otrzymania pomocy ze strony pracowników socjalnych.

 1. Uczestnik rekrutacji zobowiązany jest do:

a)      Potwierdzania swojej obecności na spotkaniach rekrutacyjnych.

b)      Utrzymywania kontaktu z pracownikiem socjalnym.

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie w dniu 07.01.2014 r. i obowiązuje przez cały czas trwania
   projektu.
 2. Regulamin jest dostępny w biurze projektu znajdującym się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach, ul. Św. Anny 57 oraz na stronie internetowej www.mopsbrzeziny.pl
 3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach zastrzega sobie prawo do zmiany
  niniejszego regulaminu. Informację o zmianie regulaminu podaje się do wiadomości uczestnikom rekrutacji oraz przez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w MOPS.

 

 Do pobrania: Regulamin rekrutacji

 


Program „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny” realizowany jest od   1 stycznia br. i trwać będzie do 30 listopada 2014 r.  Liderem projektu jest Miasto Brzeziny, w imieniu którego realizatorem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Partnerem zaś Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My”.

 

Celem głównym Programu jest:

Przeciwdziałanie problemom marginalizacji i wykluczeniu społecznemu poprzez zwiększenie partycypacji w życiu zawodowym, społecznym i kulturalnym oraz integrację lokalną 30 osób z różnych grup społecznych z terenu objętego Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Brzeziny na lata 2007 – 2013 (LPR).

 

Szczegółowymi celami Programu są:

1. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zmniejszenie powodujących je czynników wśród 10 osób poszukujących pracy, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, pracujących bądź niepełnosprawnych, w wieku produkcyjnym poprzez uczestnictwo w treningu aktywności społecznej, szkoleniach, stażach zawodowych.

2. Wyrównywanie szans edukacyjnych 10 młodych osób.

3. Przeciwdziałanie e-wykluczeniu 10 osób starszych poprzez uczestnictwo w szkoleniu komputerowym i przewodnika/opiekuna oraz praktykach wolontaryjnych.

4. Nabycie i podniesienie kompetencji miękkich w zakresie kształtowania ścieżki zawodowej i poprawienia jakości życia wśród 30 osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo bądź niepełnosprawnych w wieku produkcyjnym, młodzieży i osób starszych poprzez uczestnictwo w treningu aktywności społecznej.

5. Wzrost motywacji do dokonywania zmian osobowych i zawodowych u 10 osób młodych poprzez uczestnictwo w spotkaniach indywidualnych ze specjalistami, szkoleniach i praktykach wolontaryjnych.

6. Wzmocnienie więzi międzypokoleniowych 30 osób poprzez uczestnictwo w wizycie studyjnej.

7. Zwiększenie motywacji do przyjęcia aktywnej postawy i wiary we własne możliwości u 10 osób młodych poprzez uczestnictwo w treningu aktywności społecznej, szkoleniach i praktykach wolontaryjnych.

8. Zwiększenie integracji wewnątrzpokoleniowej 10 osób starszych poprzez uczestnictwo w treningu aktywności społecznej, szkoleniach i praktykach wolontaryjnych.

9. Wzrost poczucia identyfikacji społeczności lokalnej z miejscem zamieszkania poprzez prace na rzecz otoczenia w ramach staży zawodowych, praktyk wolontaryjnych, uczestnictwa w Dniu Aktywności Społecznej.

10. Poprawa sytuacji rodzinnej u 20 osób przeżywających problemy bytowe oraz opiekuńczo-wychowawcze poprzez uczestnictwo w poradach prawnych, psychologicznych i socjalnych.

11.  Usprawnienie systemu pomocy społecznej poprzez zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników socjalnych pracujących z rodzinami na terenie LPR.

 Programem Rewitalizacji Społecznej objętych będzie 10 osób starszych w wieku 50+, 10 młodych uczących się osób z przedziału 15-25 lat oraz 10 osób w wieku produkcyjnym (osoby pracujące, bezrobotne, osoby niepełnosprawne, poszukujące pracy, nieaktywne zawodowo). W programie mogą brać udział mieszkańcy z terenu objętego LPR, natomiast w przypadku osób w wieku 50+, pierwszeństwo mają osoby o niskim statusie społecznym. W przypadku zajęć dla młodzieży, pierwszeństwo mają osoby z rekomendacją szkoły bądź Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

  W ramach projektu realizowane będą różnorodne działania:

1) Organizacja i prowadzenie Parku Aktywności Społecznej.

2) Szkolenie z zakresu animacji lokalnej dla kierownika P.A.S., opiekunów grup docelowych oraz pracowników socjalnych.

3) Trening aktywności społecznej.

4) Szkolenia.

5) Wizyta studyjna.

6) Staże zawodowe

7) Praktyki wolontaryjne.

8) Bezpośrednia pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów i sytuacji kryzysowych

9) Dzień Aktywności Społecznej.

 

Bieżące informacje nt. zaawansowania realizacji programu można znaleźć na stronie programu www.miastoodnova.pl.