Praca w MOPS

 W wyniku przeprowadzonego naboru na stanowisko aspiranta pracy socjalnej została wyłoniona oferta złożona przez Panią Paulinę Telus zam. Żakowice.

 

                                                                                  Teresa Kwiecień

                                                                                  Kierownik MOPS

Brzeziny, dn.08.12.2016r.

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Św. Anny 57 95-060 Brzeziny

ogłasza nabór na stanowisko

 

Aspirant pracy socjalnej

 

Wymiar czasu pracy  – pełen etat

 

Miejsce wykonywania pracy: Brzeziny, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,              ul. Św. Anny 57

 

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony

 

Przewidywany termin zatrudnienia: 12 grudnia 2016r.

 

Wymagania niezbędne:

1.    obywatelstwo polskie;

2.    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;

3.   niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo         skarbowe;

4.    wykształcenie minimum średnie;

5.  posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie  na określonym          stanowisku.

 

Wymagania dodatkowe:

1.    znajomość obsługi komputera, w tym programów biurowych;

2.    komunikatywność;

3.    umiejętność pracy w zespole;

4.    samodzielność w działaniu.

 

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

·        Prowadzenie dziennika korespondencyjnego.

·        Obsługa korespondencji przychodzącej i wychodzącej- obsługa poczty               tradycyjnej -obsługa poczty elektronicznej.

·        Redagowanie projektów pism i odpowiedzi na pisma.

·     Obsługa świadczeń pomocy społecznej w formie niepieniężnej z zakresu:

o   usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

o   rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”     

·        Obsługa programu POMOST w zakresie:

o   pomocy pieniężnej ,

o   pomocy niepieniężnej

o   obsługa CAS.

 

Wymagane dokumenty:

·         CV

·         List motywacyjny

·         Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

·         Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe                      (certyfikaty, zaświadczenia)

·         Kopie świadectw pracy potwierdzających okresy zatrudnienia

·         Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

·         Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne : winny być opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( tj. Dz.U. 2016.922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2016.902)”

 

Miejsce i termin składania ofert:

 

Wymagane dokumenty należy składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Brzezinach, ul. Św. Anny 57  pok. nr 10 w godz. 9.00 – 15.00  w terminie do 02.12.2016 roku.

 

Adres do korespondencji:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Św. Anny 57

95-060 Brzeziny

 

Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: ,,Nabór na stanowisko aspirant pracy socjalnej”.

 

Oferty które wpłyną po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach  Pani Teresa Kwiecień pod nr telefonu (46) 874 02 80.

 

                                                                                  Teresa Kwiecień

                                                                                  Kierownik MOPS

 

 

Brzeziny, dn.29.11.2016

 

 


 

 

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne  na stanowisko koordynatora projektu pn „Rewitalizacja Społeczna” realizowanego w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji   pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Tytuł projektu „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny”

 

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

na stanowisko koordynatora projektu pn „Rewitalizacja Społeczna” realizowanego
w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe i
nstytucji   pomocy i integracji społecznej Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  Tytuł projektu „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny „ w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej             w Brzezinach ; 95-060 Brzeziny ul. św. Anny 57

 

 

Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wymagania formalne określone w ogłoszeniu spełnia następujący kandydat:

 

l.p.  imię i nazwisko                                         miejsce zamieszkania

 

Kamila Ewelina Pabin                                    Brzeziny

 

 

do pobrania "wyniki.pdf"

 

 

                          

                           Kierownik

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach

 

                                                                            Teresa Kwiecień

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabór na stanowisko

 

KOORDYNATOR

 

w projekcie pn. „ Rewitalizacja Społeczna” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny”

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach ogłasza nabór na stanowisko pracy Koordynator w projekcie pn. „ Rewitalizacja Społeczna” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny” - 1 etat

 

I.                   Adres jednostki:

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach

ul. Św. Anny 57
95-060 Brzeziny

II.                Określenie stanowiska:

 

Koordynator ze strony lidera w projekcie partnerskim, zatrudnienie od  03.02.2014
do 30.11.2014 r.

 

III.             Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

 

1.      Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych

2.      Niekaralność, w tym również za wykroczenia i przewinienia zawodowe

3.      Obywatelstwo państwa członkowskiego UE

4.      Wykształcenie wyższe

5.      Co najmniej dwuletni staż pracy zawodowej, w tym przy realizacji projektów
dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

6.      Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym naborem

7.      Biegła znajomość obsługi komputera

8.      Znajomość problematyki społecznej związanej z zakresem działalności Ośrodka Pomocy        

                 Społecznej

9.      Znajomość regulacji prawnych niezbędnych przy realizacji projektów, w tym
w szczególności w zakresie: pomocy społecznej, prawa zamówień publicznych,
finansów publicznych, rachunkowości i ochrony danych osobowych.

 

IV.              Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 

1.      Znajomość ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym

2.      Znajomość ustawy z dn. 20.04.2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

3.      Znajomość problematyki bezrobocia i wykluczenia społecznego

4.      Doświadczenie w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym

5.      Umiejętność pracy w zespole ( zdolności interpersonalne), sumienność, rzetelność,
dobra organizacja czasu pracy.

V.                Zakres obowiązków:

 

1.      Koordynowanie działań projektowych

2.      Kierowanie wykonaniem projektu w formie nadzoru merytorycznego i technicznego zgodnie z harmonogramem realizacji projektu, z zawarta umową o dofinansowanie projektu i wnioskiem o dofinansowanie oraz przepisami krajowymi i unii europejskiej.

3.      Koordynacja działań merytorycznych i logistycznych związanych z projektem.

4.      Nadzorowanie nad całością prac związanych z realizacją projektu ich, jakością i terminowością.

5.      Koordynacja prac zespołu i podejmowanie decyzji, konsultowanie kluczowych zadań projektu z kierownikiem MOPS i Burmistrzem.

6.      Utrzymywanie stałych kontaktów z opiekunem projektu w instytucjach pośredniczących, informowanie na bieżąco o wszystkich zaistniałych problemach w realizacji projektu, terminowanie przesyłanie wszystkich wymaganych dokumentów, przestrzeganie obowiązków i zaleceń wynikających z umowy o dofinansowanie projektu.

7.      Przygotowanie korespondencji związanej z projektem do Instytucji pośredniczącej.

8.      Prowadzenie dokumentacji w związku z realizacją projektu. Sporządzanie i terminowe przekazaniem Instytucji Pośredniczącej wniosków o płatność oraz sprawozdań rzeczowych z postępu realizacji projektu, w tym sporządzanie ostatniego wniosku
o płatność zgodnie z obowiązującymi dokumentami programowymi i aktualnymi wytycznymi.

9.      Dokumentowanie przebiegu i wyników pracy własnej

10.  Uczestnictwo w spotkaniach zespołu projektowego wg ustalonego harmonogramu.

11.  Dbałość o prawidłowe prowadzenie i zabezpieczenie dokumentacji projektu ze szczególnym uwzględnieniem przepisów ustawy o finansach publicznych oraz
o ochronie danych osobowych

12.  Poddanie się kontroli wewnętrznej oraz instytucji zewnętrznej w zakresie realizacji projektu.

13.  Kontakt i stała współpraca z instytucją wdrażającą.

14.  Współpraca ze specjalistą ds. monitoringu i koordynatorem ze strony partnera projektu w zakresie realizacji zadań.

 

VI.              Wymagane dokumenty:

 

1.      Życiorys zawodowy (CV)

2.      List motywacyjny

3.      Kserokopia świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy

4.      Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia

5.      Inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności niezbędne
w pracy na stanowisku objętym konkursem

6.      Oświadczenie o niekaralności

7.      Oświadczenie o stanie zdrowia umożliwiające podjęcie pracy na w/w stanowisku pracy

8.      Mile widziane referencje od pracodawców dotyczące realizowanych projektów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne : list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą
„ wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie
pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą
z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 ze zm. …) oraz ustawą z dnia 22 marca o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1593 ze zm.)

 

VII.           Forma i termin składania ofert.

 

Wymagane dokumenty należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą do  MOPS w Brzezinach
ul. Św. Anny 57  95 - 060 Brzeziny pokój nr 2. Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie
z podanym adresem i nr telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem; Nabór na KOORDYNATOR 

w projekcie pn. „ Rewitalizacja Społeczna” realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny”

w terminie do dnia 30 stycznia 2014 r. do godz. 15.00

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej MOPS w Brzezinach oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie MOPS.

Aplikacje, które wpłyną do MOPS po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.

 

Wybrane osoby spełniające kryteria formalne naboru zostaną powiadomione o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie.

 

Do pobrania