Podstawa prawna

 

 UCHWAŁA Nr / 74 /2009

RADY MIASTA BRZEZINY

z dnia 30 czerwca 2009 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach

Na podstawie art. 18 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt 2, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1475, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52 poz.420), art. 110 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j.: Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728, Nr 171, poz. 1056, z 2009 r. Nr 216, poz. 1367 i Nr 223, poz. 1458, Nr 6, poz. 33), art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 165, poz. 1420, Nr 45, poz. 319, Nr 105, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217, poz. 1218, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Nr 82, poz. 560, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 19, poz.100, Nr 72, poz. 619) Rada Miasta Brzeziny uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Statut Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Brzezinach w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej

uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Brzeziny.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXV/105/04 z dnia 16 września 2004 r.

w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Brzezinach.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

ZAŁĄCZNIK

do uchwały Nr

XXXIX/74/09

z dnia 30 czerwca 2009r.

w sprawie uchwalenia

Statutu Miejskiego

Ośrodka Pomocy

Społecznej

w Brzezinach

STATUT MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRZEZINACH

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. 1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Brzezinach, zwany dalej "MOPS" jest jednostką organizacyjną Gminy Miasto Brzeziny prowadzącą działalność w formie jednostki budżetowej.

2. MOPS realizuje zadania Gminy Miasto Brzeziny z zakresu pomocy społecznej.

§ 2. 1. Siedziba MOPS znajduje się w Brzezinach.

2. Obszarem działania MOPS jest Gmina Miasto Brzeziny.

3. MOPS posługuje się pieczęcią podłużną: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z aktualnym adresem i numerem telefonu.

§ 3. 1. MOPS wykonuje funkcje diagnostyczne, planistyczne i realizacyjne z zakresu pomocy społecznej.

2. MOPS działa na podstawie niniejszego Statutu i obowiązującego prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy:

a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.),

b) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.),

Rozdział II

Cele i zadania MOPS

§ 4. Zasadniczym celem MOPS jest podejmowanie działań zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz w miarę możliwości do życiowego ich usamodzielnienia, rozwijania aktywności zawodowej oraz do integracji tych osób i rodzin ze środowiskiem lokalnym i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

§ 5. 1. MOPS realizuje zadania własne o charakterze obowiązkowym oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej, określone w ustawie o pomocy społecznej wraz z zaleceniami przekazywanymi w tych sprawach odpowiednio przez Burmistrza Miasta Brzeziny oraz Wojewodę Łódzkiego.

2. MOPS realizuje zadania własne gminy zgodnie z wymogami ustawowymi oraz z zadaniami określonymi przez Radę Miasta Brzeziny, natomiast zlecone z ustaleniami przekazanymi przez administrację rządową.

§ 6. 1. Zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, do których należy:

1) opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnianiem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;

2) sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;

3) udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;

5) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;

6) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

8) przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;

9) opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem;

10) praca socjalna;

11) organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

12) prowadzenie i zapewnienie miejsca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;

13) tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;

14) dożywianie dzieci;

15) sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;

16) kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;

 

 

17) pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;

 

18) sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego.

2. Zadania własne gminy, do których należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;

2) przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;

3) prowadzenie i zapewnianie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;

4) podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;

5) współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

3. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej realizowane przez gminę, do których należy:

1) przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;

2) opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;

3) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

4) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;

5) prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;

6) realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;

7) przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia , posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom.

 

§ 7. 1. Zadania z zakresu pomocy społecznej MOPS realizuje we współdziałaniu i współpracy z działającymi na terenie gminy instytucjami, organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami i związkami wyznaniowymi, fundacjami, stowarzyszeniami, pracodawcami oraz osobami fizycznymi i prawnymi, a także z organami jednostek pomocniczych gminy.

Rozdział III

Organizacja i zarządzanie MOPS

§ 8. 1. MOPS kieruje Kierownik, który odpowiada za realizację zadań statutowych, kieruje jego działalnością i reprezentuje na zewnątrz.

2. Kierownika MOPS zatrudnia Burmistrz Miasta Brzeziny będący jednocześnie jego zwierzchnikiem.

3. Kierownik w imieniu MOPS działa jednoosobowo na podstawie pełnomocnictwa udzielonego mu przez Burmistrza Miasta Brzeziny.

4. Decyzje administracyjne, w zakresie zadań wymienionych w § 4 ust. 1, wydaje Kierownik MOPS, na podstawie upoważnienia udzielonego przez Burmistrza Miasta Brzeziny.

5. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 4, może być udzielone również innemu pracownikowi MOPS na wniosek Kierownika.

6. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miasta coroczne sprawozdanie z działalności MOPS oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.

§ 9. 1. Pracownikami MOPS w Brzezinach są:

a) Kierownik Ośrodka,

b) z-ca Kierownika Ośrodka

c) główny księgowy,

d) radca prawny

e) pracownicy socjalni,

f) pracownicy ds. świadczeń rodzinnych,

g) pracownicy ds. świadczeń pomocy społecznej,

h) pracownicy ds. świadczeń z funduszu alimentacyjnego

i) pracownicy świetlicy

2. Pracownicy zatrudnieni w MOPS są pracownikami samorządowymi, w sprawach pracowniczych mają zastosowanie przepisy ustawy o pracownikach samorządowych.

§ 10. 1. Kierownik jest przełożonym wszystkich pracowników MOPS, wykonuje czynności pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych.

2. Kierownik organizuje pracę MOPS i sprawuje nadzór nad realizacją zadań przez poszczególnych pracowników MOPS.

§ 11. Szczegółową organizację MOPS oraz zakres obowiązków poszczególnych stanowisk ustala Kierownik w Regulaminie Organizacyjnym zatwierdzonym przez Burmistrza Miasta Brzeziny.

Rozdział IV

Gospodarka finansowa

§ 12. 1. MOPS prowadzi działalność finansową według zasad określonych w ustawie o finansach publicznych dla jednostek budżetowych oraz ustawie o rachunkowości.

2. Podstawą gospodarki finansowej MOPS jest roczny plan finansowy obejmujący plan dochodów i wydatków.

3. Działalność MOPS finansowana jest z budżetu Gminy Miasto Brzeziny oraz z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej z budżetu państwa lub wojewody.

4. Kierownik MOPS przedkłada corocznie Burmistrzowi Miasta Brzeziny plan wydatków w formie i terminach ustalonych uchwałą o procedurze budżetowej.

Rozdział V

Mienie MOPS

§ 13. Ośrodek gospodaruje powierzonym mieniem, zapewnia jego ochronę i należyte wykorzystanie.

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

§ 14. Zmiana niniejszego statutu wymaga uchwały Rady Miasta Brzeziny.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Bączyński

 

Podstawą działania jednostki jest statut oraz obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:

- Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz.182)

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 594.)