Kryteria przyznawania świadczeń

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

1.      ubóstwa,

2.      sieroctwa,

3.      bezdomności,

4.      bezrobocia,

5.      niepełnosprawności,

6.      długotrwałej lub ciężkiej choroby,

7.      przemocy w rodzinie,

7a. potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi

8.      potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,

9.      bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,

10.  braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,

11.  trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,

12.  trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,

13.  alkoholizmu lub narkomanii,

14.  zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,

15.  klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. z 2012.823) obecnie obowiązujące kryterium dochodowe upoważniające do ubiegania się o pomoc finansową wynosi:

 

    o   dla osoby samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza 634.00 zł.
    o    dla osoby w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 514.00 zł.
    o   dla rodziny, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowegona osobę w rodzinie

 

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje po spełnieniu kryterium dochodowego przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z wymienionych wyżej powodów (np. bezrobocie, niepełnosprawność itd.) lub innych okolicznościach uzasadniających udzielenie pomocy.

 

Przez dochód rodziny w myśl ustawy o pomocy społecznej rozumie się –  sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o:

 

o   podatek dochodowy od osób fizycznych,

o   składki na ubezpieczenie  zdrowotne,

o   składki na ubezpieczenia społeczne,

o   alimenty świadczone na rzecz innych osób,

 

Do dochodu nie wlicza się:

o   jednorazowych pieniężnych świadczeń socjalnych,

o   zasiłku celowego,

o pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznanej na podstawie przepisów o systemie oświaty,

o   wartości świadczeń w naturze,

o  świadczeń przysługujących osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych,

o   dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego.

 

W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji między udokumentowaną wysokością dochodu, a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej nie przysługuje osobom odbywającym  karę pozbawienia wolności. W przypadku osób czasowo aresztowanych, świadczenie jest zawieszane, a za okres tymczasowego aresztowania nie przysługuje świadczenie.